PL EN


2017 | 6 | 3 | 8-18
Article title

Udostępnianie wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa TS

Content
Title variants
EN
Standard contract terms in consumer contracts concluded online from the perspective of EU Law and the case law of CJEU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawie wszystkie umowy zawierane online w obrocie konsumenckim realizowane są przy wykorzystaniu wzorców umownych. Ten model adhezyjnych stosunków prawnych uznać należy obecnie za dominujący i trudno znaleźć dla niego efektywną na masową skalę alternatywę. Nie ma wątpliwości co do tego, że praktyki związane z posługiwaniem się wzorcami umownymi w obrocie elektronicznym będą utrwalane i rozbudowywane w związku z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowej. Zawieranie umów z wykorzystaniem wzorców umownych wymaga jednak poszanowania istniejących regulacji mających służyć ochronie słabszych uczestników obrotu elektronicznego, czyli konsumentów. Celem tego opracowania jest przedstawienie problematyki wykorzystywania wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim w kontekście istniejącego rozbudowanego obowiązku przedsiębiorcy udzielenia konsumentowi szeregu informacji przed zawarciem umowy, a następnie potwierdzenie jej treści na trwałym nośniku. Zagadnienie to omówione zostanie z perspektywy prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Obejmować ono będzie w szczególności rozważania dotyczące dopuszczalności uznania techniki click wrapping oraz strony internetowej za trwały nośnik w rozumieniu konsumenckiego prawa unijnego.
EN
Almost all online consumer contracts are concluded using standard contract terms and model adhesion contracts. Conclusion of contracts using standard contract terms requires, however, respect for existing regulations aimed at protecting the weaker participants of electronic commerce, that is, consumers. The aim of this study is to present the problem of using a standardized template in consumer e-commerce in the context of the existing legal obligation place on the trader to provide the consumer with proper information. If required information was not provided before concluding a contract, the trader is obliged to confirm its content on a durable medium. This issue will be discussed from the perspective of EU law and the case law of the Court of Justice. The analysis will include, in particular, a detailed examination of the admissibility of the click-wrapping technique as well as a website acting as a durable medium within the scope of EU consumer law.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
8-18
Physical description
Dates
published
2017-05-31
printed
2017-05-31
Contributors
 • Doktor; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, cyrulaga@hotmail.com
References
 • Baranowska-Zając, W. (2012). Glosa do wyroku TS z dnia 5 lipca 2012 r., C-49/11. LEX/el. 2012.
 • Bednarek, M. (2013). Wzorce umowne. W: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego (t. 5). Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck..
 • Giaro, M. (2008). Zawarcie umowy za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych. Przegląd Prawa Handlowego, 4, 40.
 • Giaro, M. (2014). Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej. Warszawa: LexisNexis.
 • Gołaczyński, J., Górecki, J., Polański, P., Szostek, D. i Zachariasiewicz, M.A. (2013). Zawarcie umowy i jej forma. W: W. Popiołek (red.), System Prawa Handlowego (t. 9) Międzynarodowe prawo handlowe. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kaczmarek-Templin, B. (2014). Komentarz do art. 2 pkt 4. W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kaczmarek-Templin, B. (2014a). Komentarz do art. 21. W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Konarski, X. (2004). Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warszawa: Difin.
 • Kunkiel-Kryńska, A. (2012). Prawo konsumenckie UE – informowanie konsumenta – hiperlink na stronie internetowej przedsiębiorcy – wprowadzenie i wyrok TS z 5.07.2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services v. Bundesarbeitskammer. Europejski Przegląd Sądowy, 12(52).
 • Lubasz, D. (2011). Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw. Warszawa: LexisNexis.
 • Lubasz, D. (2015). Komentarz do art. 2 pkt 4. W: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer..
 • Lubasz, D. (2015a). Komentarz do art. 21. W: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer.
 • Szczurowski, T. (2005). Udostępnianie wzorca umowy w postacie elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, 7, 36.
 • Szostek, D. (2004). Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej. Kraków: Kantor Wydawnicczy Zakamycze.
 • Wejman, F. (2000). Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej. Transformacje Prawa Prywatnego, 4, 41.
 • Wojtaszek-Mik, E. (2014). Informacja konsumencka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W: K. Ślebzak (red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego (T. VII). Warszawa: Wolter Kluwer, LEX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b17cb84a-1b95-4919-b0b6-e6cf97c9ce2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.