Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 35-56

Article title

Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The accessibility of internet services on the example of the package of JBiblioteka
DE
Verfügbarkeit der Websites am Beispiel des Startpakets JBiblioteka

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
JBiblioteka to innowacyjny pakiet startowy (oparty na open source CMS Joomla!) dla bibliotek publicznych, kładący nacisk na dostępność stron internetowych (accessibility). Biblioteki za jego pomocą mogą wdrożyć gotowy portal internetowy, który z założenia spełnia wymagania standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) oraz użyteczności (usability) serwisów www. Jest to niezwykle ważne ze względu na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Rozporządzenie to zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania serwisów www do standardu WCAG 2.0, uznanego w większości krajów Europy. W artykule zaprezentowano wyniki analizy eksperckiej dotyczącej przeglądu funkcjonalności pakietu JBiblioteka oraz analizy jego dostępności. Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie dostosowywania serwisów internetowych do potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami oraz zaznajomienie środowiska bibliotekarskiego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia jakości bibliotecznych serwisów internetowych.
EN
JBiblioteka is an innovative template programme (based on open source CMS Joomla!) for public libraries, which puts an emphasis on the accessibility of internet pages. It allows libraries to introduce an internet portal, which meets the requirements of the WCAG 2.0. standard (Web Accessibility Guidelines) and usability of the webpage services. It is of utmost importance because of the Regulation of the Council of Ministers of 12 April 2012 about the Home Frameworks of Interoperability , the minimum requirements for public registers and electronic information exchange, and the minimum requirements for data transmission systems (Dz. U. 2012, entry 526). The regulation obliges entities of public utility to harmonize the webpage services to the WCAG 2.0 standard recognized in most European countries. The article presents the results of the experts’ analysis concerning the review of the functionality of the JBiblioteka template and the analysis of its accessibility. The main aim of the text is to present new solutions in the field of adjusting internet services to the needs of handicapped people and making librarians acquainted with innovative solutions increasing the quality of the library internet services.
DE
JBiblioteka stellt ein innovatives (auf Open Source CMS Joomla! gestütztes) Startpaket für öffentliche Bibliotheken dar, das stark auf die Zugänglichkeit der Internetseiten (accessibility) fokussiert ist. Mit Hilfe des Startpakets können die Bibliotheken ein fertiges Internetportal freischalten, das dem Standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) sowie dem Nützlichkeitsstandard (usability) der Websites entspricht. Dies ist sehr wichtig vor allem hinsichtlich der Verordnung des Ministerrates vom 12. April 2012 über die Landesrahmen der Interoperabilität, die minimalen Voraussetzungen für teleinformatische Systeme (Gesetzblatt 2012, Nummer 526). Diese Verordnung verpflichtet Subjekte, die öffentliche Aufgaben umsetzen, dazu, die Websites an den in den meisten europäischen Ländern anerkannten Standard WCAG 2.0 anzupassen. Im vorliegenden Beitrag wurden die Ergebnisse der durch Experten durchgeführten Analyse der Funktionalität des Pakets JBiblioteka und dessen Zugänglichkeit erleutert. Das Hauptziel des Beitrags ist, neue Lösungen in Bezug auf die Anpassung der Websites an die Bedürfnisse von behinderten Personen darzustellen und die bibliothekarischen Kreise mit innovativen Lösungen im Bereich der Qualitätserhöhung der Bibliothekswebsites bekannt zu machen.

Year

Volume

16

Pages

35-56

Physical description

Dates

issued
2016-12-13

Contributors

 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
author
 • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz

References

 • „Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich”. dostęp 20.04.2016. https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
 • „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Dz. U. 2012 poz. 526.
 • “World Laws – Introduction to Laws Throughout the World”, W WebAIM (Web Accessibility In Mind). dostęp 20.04.2016. http://webaim.org/articles/laws/world/.
 • „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)”. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. dostęp 20.04.2016. http://www.fdc.org.pl/wcag2/index.html.
 • Bednarczyk, Dorota. 2012. „Podstawowe reguły dostępności serwisów internetowych dla niepełnosprawnych użytkowników”. Biuletyn EBIB 132. dostęp 20.04.2016. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/190.
 • Black, Elizabeth L., 2011. “Selecting a Web Content Management System for an Academic Library Website”. Information Technology and Libraries 30(4): 185-189. dostęp 6.03.2016. Dostępny w World Wide Web: http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/1869/1707.
 • Dajnowiec, Sebastian. 2016. „Na jakich warunkach udostępniane są startowe pakiety instalacyjne?” W Kuźnia dostępnych stron. dostęp 20.04.2016. http://dostepny.joomla.pl/warsztat/czeste-pytania/188-na-jakich-warunkach-udostepniane-sa-startowe-pakiety-instalacyjne.
 • Dunlap, Isaac H. 2006. “How Database-Driven Web Sites Enhance Accessibility”. Library Hi Tech News 23(8): 34-38.
 • Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata. Jarocki, Mariusz. 2010. „Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku – wyniki badań”. Przegląd Biblioteczny, 4: 447-459.
 • Hegarty, Nora. Kane, David. 2007. “New Web Site, New Opportunities: Enforcing Standards Compliance within a Content Management System”. Library Hi Tech, 25(2): 276-287.
 • Kaczmarek, Artur. 2015. “Jak zbudować stronę zgodną z wytycznymi WCAG 2.0”. dostęp 20.04.2016. https://docs.google.com/presentation/d/1NzCvUTqem1dEYfrOMmSGSlcRy5ndNxLe-FHFAgFJoKc/edit#slide=id.gca2a6704b_0_60.
 • Pieszczek, Sławomir. 2014. „Jak utworzyć własny szablon dla Joomla! nie dotykając kodu? EF4 cz.2”. W slawop.NET Sławomir Pieszczek. dostęp 20.04.2016. http://www.slawop.net/blog/jak-utworzyc-wlasny-szablon-dla-joomla-nie-dotykajac-kodu-ef4-cz-2.
 • Rainville-Pitt, Sebastien. D’Amour, Jean-Marie. 2009. “Using a CMS to Create Fully Accessible Web Sites”. Journal of Access Services. 6 (1-2): 261-264.
 • Schmetzke, Axel. Comeaux, Dave. 2013. “Accessibility of Academic Library Web Sites in North America: Current Status and Trends (2002-2012)”. Library Hi Tech, 31(1): 8-33.
 • Wajda, Stefan. 2015. „BIP dla Joomla!”. W Kuźnia dostępnych stron. dostęp 20.04.2016. http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/123-bip-dla-joomla.
 • Wajda, Stefan. 2015. „Dostępne szablony”. W Kuźnia dostępnych stron. Dostęp 20.04.2016. http://dostepny.joomla.pl/o-projekcie/dzialania/16-dostepne-szablony.
 • Wajda, Stefan. 2015. „Magazyn – alternatywny układ przeglądu”. W Kuźnia dostępnych stron. Dostęp 20.04.2016. http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/24-dostosowanie-szablonow/81-magazyn-alternatywny-uklad-przegladu.
 • Wajda, Stefan. 2015. „Pakiety Szybki start”. W: Kuźnia dostępnych stron. Dostęp 20.04 2016. http://dostepny.joomla.pl/o-projekcie/dzialania/17-pakiety-szybki-start.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b1868219-7d08-4e26-8419-7639c1a90d43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.