PL EN


2013 | 4 | 39-66
Article title

Idea wychowania moralno-społecznego w programach Międzynarodowych Kongresów Pedagogicznych okresu międzywojennego

Content
Title variants
EN
The Concept of a Moral-Social Education on the Agenda of International Pedagogic Conventions in the Interwar Period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka wychowania moralno-społecznego nabrała szczególnego znaczenia w dwudziestoleciu międzywojennym i była uwarunkowana wielorako zarówno w skali międzynarodowej, jak i Polski. Podjęto próbę budowania wizji „nowego” człowieka, dobrze przygotowanego do życia w warunkach pokoju, działającego na podstawie idei współpracy, solidarności, sprawiedliwości itp. Potrzeba łączenia wysiłków świata intelektualnego w wypracowaniu podstaw wychowania moralnego opartego na wartościach ogólnoludzkich i narodowych stała się przedmiotem zainteresowania Międzynarodowych Kongresów Ligi Nowego Wychowania, Międzynarodowych Kongresów Wychowania Moralnego, Międzynarodowych Kongresów Nauczycieli Szkół Średnich, jak również pedagogicznych kongresów organizowanych w Polsce (Poznań 1929, Wilno 1931, Lwów 1933, Warszawa 1939). Największe autorytety nauk pedagogicznych w Europie i Polsce postulowały wzorzec człowieka stawiającego na takie wartości, jak patriotyzm, pokój, wolność, powinności społeczno-obywatelskie, przyjaźń, tolerancja, dobro, szacunek dla pracy, indywidualizm itp. Kluczową rolę we wdrażaniu tych wartości przypisywano rodzinie oraz szkole z jednoczesnym zaangażowaniem państwa w tworzeniu właściwych podstaw organizacyjno-programowych do realizacji procesu wychowania.
EN
The issue of a moral and social education became increasingly important during the two interwar decades and was dealt with in manifold ways on international and Polish levels. It was attempted to create the vision of a “New Man” perfectly adapted to a life in an age of peace, acting upon the ideas of cooperation, solidarity, justice etc. The practical exigency to join the forces of the intelligentsia worldwide in order to work out a reference framework of moral education based on universal human and national values became an issue of top priority for organizations like The International Conventions of the League of a New Education, The International Congress of Moral Education, The International Conventions of Secondary School Teachers as well as for conventions organized in Poland (Poznań 1929, Wilno 1931, Lwów 1933, Warsaw 1939). The leading representatives of pedagogic sciences in Europe and Poland aspired the concept of an exemplary Man, modeled on such values as patriotism, peace, freedom, a civic sense of duty, friendship, tolerance, the belief in the good, appreciation of work, individuality etc. The key roles to turn these ideas/values into reality were assigned to families and schools, whereas it was the duty of the State to provide the appropriate framework, organizational and programmatic, to accomplish the educational process successfully.
Year
Issue
4
Pages
39-66
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Buchholzowa J., Życie rodzinne i współpraca domu i szkoły na Międzynarodowym Kongresie Ligi Nowego Wychowania, „Praca Szkolna” 1936/37, r. XV.
 • Ciesielska-Borkowska S., IV Międzynarodowy Zjazd Wychowania Moralnego w Rzymie (28 września – 2 października 1926 r.), „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 34.
 • Dobrzyńska-Rybicka L., Czynniki Wychowania moralnego w pracy zbiorowej, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Grzegorzewska M., IV Kongres Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, „Polskie Archiwum Psychologii” t. I, 1927, nr 4.
 • IV Konferencja Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania w Locarno, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 18.
 • Iwaszkiewiczowa Z., 3 kongresy pedagogiczne międzynarodowe w lecie 1929 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 5.
 • Iwaszkiewiczowa Z., VI Kongres Ligi Nowego Wychowania (New Education Fellowship), cz. II, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 24.
 • Iwaszkiewiczowa Z., VI Kongres Ligi Nowego Wychowania (New Education Fellowship), cz. III, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 25.
 • Katzaroff D., Czym jest wychowanie moralne?, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Kronika, „Przegląd Pedagogiczny” 1935, nr 11.
 • Liga Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 21.
 • Międzynarodowe Biuro Wychowania i jego reorganizacja, „Oświata i Wychowanie” 1929, r. I.
 • Międzynarodowe Biuro Wychowania w Genewie, „Oświata i Wychowanie 1930, r. 2, nr 10.
 • Mirski J., Rola samowychowania w wychowaniu moralnem, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Nawroczyński B., Świat faktów i świat wartości jako czynniki wychowania moralnego, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Nawroczyński B., Tempo rozwoju społecznego a zadania wychowawcze pokolenia, „Muzeum” 1927, r. 42, nr 1–2.
 • Nawroczyński B., Teoria i praktyka wychowania, „Przegląd Pedagogiczny, 1923, r. 42, nr 1.
 • Nawroczyński B., V Kongres Międzynarodowy Wychowania Moralnego, Paryż, dn. 23–27 września 1930 r., „Oświata i Wychowanie” 1930, r. 2, nr 10.
 • Nawroczyński B., V Kongres wychowania moralnego w Paryżu w dn. 23–27.09.1930 r., „Przegląd Pedagogiczny 1930, nr 34.
 • O zasadach i środkach wychowania moralnego, „Muzeum” 1927, R. 42, nr 1–2.
 • Petersen P., Narodowo-polityczne kształcenie moralności, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Polacco I., Wychowanie ważniejsze, niż wykształcenie, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Radlińska H., Interwencja, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Rozwój ośrodków informacyjnych w sprawach szkolnych przy Lidze Narodów, „Oświata i Wychowanie” 1930, r. 2, nr 10.
 • Sarjusz-Wolska S., Zarys wychowania moralnego i obywatelskiego, Skład Główny w Księgarni Polskiej „Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej”, Warszawa 1927.
 • Suchodolski B., Wychowanie moralno-społeczne, [w:] Encyklopedia wychowania, [red.] S. Łempicki i inni, Warszawa 1935, z. 14.
 • Szemińska A., Rozwój pojęć moralnych u dziecka, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • VI Międzynarodowy Kongres Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 15. Zarząd Sekcji Polskiej Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, Odezwa Sekcji Polskiej Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 6.
 • Zarzecki L., O głównych postulatach wychowania narodowego, „Przegląd Wszechpolski” 1924, nr 6.
 • Zarzecki L., Wychowanie narodowe. Studia i szkice, Warszawa 1926.
 • Ziemnowicz M., „Wolność w wychowaniu”. Na marginesie Międzynarodowego Kongresu „nowego wychowania” w Locarno 3–15 VIII 1927 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 31.
 • Ziemnowicz M., Problemy wychowania współczesnego, Warszawa – Kraków 1931.
 • Zmigryder-Konopka Z., Humanizm jako czynnik wychowania moralnego, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Znaniecki F., Dążenia społeczne jako siły moralne, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie, Zakłady Graficzne Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, 1934.
 • Araszkiewicz F. W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 • Filipowicz F., Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974.
 • Grochowski L., Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.
 • Hellwig J., Udział Polski w międzynarodowej współpracy w dziedzinie oświaty dorosłych w okresie międzywojennym, [w:] Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, [red.] E. Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
 • Jamrożek W., Kongresy pedagogiczne w rozwoju myśli i praktyki edukacyjnej w II Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, [red.] K. Jakubiak, i T. Maliszewski, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2011.
 • Kabzińska Ł., Kongresy pedagogiczne w Polsce (1894–1939), [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. II G–Ł, [red.] T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Kabzińska Ł., Rola polskich Kongresów Pedagogicznych w latach 1894–1939 w kształtowaniu teoretycznych podstaw systemu edukacji narodowej, „Forum Oświatowe” 2002, nr 1 (26).
 • Kabzińska Ł., Udział polskich pedagogów w Międzynarodowych Kongresach Ligi Nowego Wychowania okresu międzywojennego, [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, [red.] A. Kicowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 • Kabzińska Ł., Udział polskich pedagogów w międzynarodowych kongresach nauczycieli szkół średnich okresu międzywojennego, „Forum Oświatowe” 2005, nr 1 (32).
 • Maliszewski K., Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 • Mauersberg S., Z dziejów oświaty dorosłych, Warszawa 1977.
 • Radlińska H., Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, [w:] tejże, Pisma pedagogiczne, t. III, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964.
 • Sobczak J., „Nowe Wychowanie” w polskiej pedagogice okresu drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Bydgoszcz 1998.
 • Strzelecki M., Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., Stefania Sempołowska, Iskry, Warszawa 1981. Wojtyński W., Zjazdy oświatowe i kongresy pedagogiczne w okresie międzywojennym, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1959, nr 2.
 • Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Dom Wydawniczy „Strzelec”, Kielce 1998.
 • Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, PWN, Warszawa 1966.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b19c456e-f474-459b-9ac7-2f8f1bf48cca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.