PL EN


2017 | 6 | 1 | 58-67
Article title

Solidarna odpowiedzialność sprawców naruszenia prawa konkurencji przewidziana w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z 7 lutego 2017 r. – aspekt podmiotowy

Content
Title variants
EN
Joint and several liability of the perpetrators of competition law violations in the draft act on claims for damages caused by a competition law infringement of 7 February 2017 – subjective aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z konstrukcją solidarnej odpowiedzialności uczestników kartelu przewidzianej w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z 7 lutego 2017 r., implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie naruszenia niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej objętego przepisami prawa krajowego. W niniejszym artykule autorka przedstawia także rozważania dotyczące przewidzianych w tym projekcie ustawy wyjątków od solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej uczestników kartelu, szczegółowo analizuje zakres odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców, którzy w ramach procedury łagodzenia kar (leniency) zostali zwolnieni z kary przez krajowy organ antymonopolowy. W podsumowaniu niniejszego artykułu autorka prezentuje wnioski i postulaty dotyczące skutków wejścia w życie i stosowania polskich przepisów implementujących dyrektywę.
EN
The purpose of this article is to analyze issues related to the design of joint and several liability of cartel members provided for in the act on claims for damages caused by a competition law infringement of 7 February 2017. The latter implements into the Polish legal system Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. The author presents considerations relating to exceptions provided in this law with respect to joint and several liability of cartel members, analyzes in detail the responsibilities of small and medium-sized enterprises and entrepreneurs who made a leniency application. In the summary of this article, the author presents conclusions and proposals on the effects of the entry into force and the application of the new Polish law implementing the Directive.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
58-67
Physical description
Dates
published
2017-03-31
printed
2017-03-31
References
 • Gutowski, M. (2008). Charakter prawny i zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. Przegląd Prawa Handlowego, 11.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2014). Odpowiedzialność odszkodowawcza członków kartelu za szkody wynikające z efektu „parasola cenowego”. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-557/12 Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(3), 116–118.
 • Kidyba, A. (2016). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037). Warszawa: Lex.
 • Kidyba, A. (red.). (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: Lex.
 • Kohutek, K. i Sieradzka, M. (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Lex.
 • Materna, G. (2016). Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Piszcz, A. (2015). Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych rozwiązań. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(4), 75-89.
 • Piszcz, A. i Wolski, D. (red.). (2016). Podsumowanie. W: A. Piszcz, D. Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 187–196.
 • Podrecki, P. i Wiese, K. (2016). Solidarna odpowiedzialność podmiotów naruszających reguły konkurencji i jej ograniczenia. W: A. Piszcz i D. Wolski (red.). Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Wiese, K. (2016). Redukcja kary antymonopolowej a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyficznej niewypłacalności. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 5(5), 81-93.
 • Wolski, D. (2015). Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE). W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat (s. 303–328). Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b19fa76b-a0eb-408a-b51c-21729e90d382
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.