PL EN


2016 | XCIX | 187-205
Article title

The Development of Alternative Strategies for the Issuers of Unit-Linked Life Insurance Contracts with Investment Guarantees

Content
Title variants
PL
Rozwój alternatywnych strategii dla emitentów polis ubezpieczeniowych typu unit-linked z gwarancją inwestycyji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the consequences of the financial markets’ development, and implicitly of insurance markets, has been the emergence of unit-linked life insurance products in the last two decades. Unit-linked contracts are life insurance policies with investment components. Due to the financial instability caused by the Global Crisis and the amplification of market competitiveness, insurers from international markets have started to incorporate guarantees in unit-linked products. So a unit-linked life insurance policy with an asset value guarantee is an insurance policy whose benefit payable on death or at maturity consists of the greater of some guaranteed amount and the value of the units from the investment funds. One of the most challenging issues concerns the pricing of minimum death benefit and maturity benefit guarantees and the establishment of proper reserves for these guarantees. Although the Romanian legislation authorizes the Romanian insurers to offer unitlinked contracts without investment guarantees, this research provides a proposal of a theoretical and empirical basis for pricing and assessing unit-linked insurance contracts with incorporated investment guarantees. Therefore the model provides a theoretical framework for valuing these investment guarantees. Our findings reveal that the investment policy is optimal in that it provides the Romanian insurance company with a hedging strategy against the investment risk connected with these benefit guarantees.
PL
Jedną z konsekwencji rozwoju rynków finansowych oraz pośrednio rynku ubezpieczeń było pojawienie się w ciągu ostatnich dwóch dekad ubezpieczeń na życie typu unit-linked. Umowy unit-linked są polisami na życie z komponentem inwestycyjnym. Ze względu na niestabilność finansową spowodowaną światowym kryzysem i wzmocnienie konkurencji rynkowej, ubezpieczyciele na rynkach międzynarodowych załączają gwarancje typu unit-linked do oferowanych produktów. Polisa unit-linked z gwarancją wkładu jest polisą, w której świadczenie na wypadek śmierci lub terminu zapadalności składa się z kwoty większej niż gwarantowana oraz wartości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Kwestię problematyczną stanowi minimalna wysokość świadczenia gwarantowanego na wypadek śmierci lub terminu zapadalności oraz ustanowienie odpowiednich rezerw dla tych gwarancji. Chociaż rumuńskie ustawodawstwo umożliwia rumuńskim ubezpieczycielom oferowanie umów typu unit-linked bez gwarancji inwestycyjnych, niniejszy artykuł przedstawia propozycję wyceny polis ubezpieczeniowych unit-linked na gruncie teorii i badań empirycznych. Zaproponowany model uwzględnia ramy teoretyczne dla wyceny wartości gwarancji. Wyniki wskazują, że polityka inwestycyjna w zakresie tego rodzaju produktów jest zoptymalizowana i pozwala rumuńskim ubezpieczycielom na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z gwarantowaniem świadczeń.
Year
Volume
Pages
187-205
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Department of Finance, Faculty of Economics and Business Administration, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, emilia_lud@yahoo.com
 • Department of Finance, Faculty of Economics and Business Administration, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, dianamaria.chis@yahoo.com
References
 • Legal act:
 • Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0083:20080320:EN:PDF, pp. 23–41; access: 1.11.2014.
 • Volumes:
 • Argesanu George, Risk analysis and hedging in incomplete market, ProQuest Information and Learning Company, 2004.
 • Boyle Phelim, Schwartz Eduardo, Equilibrium Prices of Guarantees Under Equity-Linked Contracts, The Journal of Risk and Insurance 1997/64(4), pp. 1–9.
 • Brennan Michael Joseph, Schwartz Eduardo, Alternative Investment Strategies for the Issuers of Equity Linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee, Journal of Business 1979/52/1, pp. 63–93.
 • Dickson David, Hardy Mary, Waters Howard, Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge University Press, 2009.
 • Ekern Steinar, Persson Svein-Arne, Exotic Unit-Linked Life Insurance Contracts, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 1996/21(1), pp. 35–63.
 • Hardy Mary, Investment Guarantees. Modelling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance, John Wiley&Sons, New Jersey 2003.
 • Li Jing, Szimayer Alexander, The Uncertain Mortality Intensity Framework: Pricing and Hedging Unit-Linked Life Insurance Contracts, Bonn Econ Discussion Papers, University of Bonn, 2011.
 • Romanyuk Yuliya, Imperfect hedging and risk management of equity-linked life insurance contracts, Library and Archives Canada 2006, pp. 5–17.
 • Tiong Serena Ee Ik, Equity indexed annuities in the Black-Scholes environment, Bell&Howell Information and Learning, 2000.
 • Internet sources:
 • http://www.bnro.ro/Publicatiiperiodice204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_11104_panelBox; access: 1.11.2014.
 • http://www.bnro.ro/Raport-statistic-606.aspx; access: 1.11.2014.
 • http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/IndexTransactions.aspx?index=BET; access: 1.11.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1a905e1-5099-4a39-a5d4-3addf9b3d810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.