PL EN


2019 | 3 (97) | 24-33
Article title

Wiejska turystyka kulturowa w kontekście teorii rozwoju endogenicznego

Authors
Content
Title variants
EN
RURAL CULTURAL TOURISM IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF ENDOGENIC DEVELOPMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wiejską turystykę kulturową, której głównym potencjałem rozwojowym są walory kulturowe, w tym kultura ludowa. Dokonano analizy możliwości jej rozwoju w kontekście torii rozwoju endogenicznego. Teoria ta zakłada, że w rozwoju danego obszaru wykorzystywany jest jego potencjał. Takim potencjałem w przypadku wiejskiej turystyki kulturowej są przede wszystkim walory kulturowe. Opracowanie ma charakter analityczny i wykorzystano w nim literaturę przedmiotu, w tym publikowane wyniki badań empirycznych kilku autorów.
EN
The article presents rural cultural tourism, whose main development potential is cultural values, including folk culture. An analysis of its development potential in the context of endogenous development torii was performed. This theory assumes that its potential is used in the development of a given area. Cultural values are such potential in the case of rural cultural tourism. The study is of analytical nature and the literature on the subject was used, including published results of empirical research of several authors.
Year
Issue
Pages
24-33
Physical description
Dates
received
2019-10-23
accepted
2019-11-15
Contributors
References
 • Balińska A. (2014): Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), s. 260.
 • Balińska A. (2016): Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Balińska A., Sikorska-Wolak I. (2009): Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 22.
 • Bogusz M., Galiszewska S. (2017): Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim, Turystyka i Rozwój Regionalny, Tom 8, s. 25-34.
 • Bogusz M., Kmita-Dziasek E. (2015): Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [w:] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. red. naukowa W. Kamińska, Studia PKZK PAN, Tom CLXIII, Warszawa, s. 155-166.
 • Churski P. (2004): Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. Red. naukowa S. Ciok, D. Ilnicki Tom VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 31- 45.
 • Dorożyński T. (2013): Regionalne nierówności gospodarcze a polityka spójności Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 57, s. 107.
 • Dykas P., Tokarski T. (2013): Podażowe czynniki wzrostu gospodarczego – podstawowe modele teoretyczne. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 294, s. 9-42.
 • Fiedora B., Kociszewski K. (red.) (2010): Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 82-84.
 • Flisikowski K. (2011): Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/8, s. 65-74.
 • Jabłoński Ł. (2008): Sprzężenie pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 786, s. 28.
 • Jędrysiak T. (2008): Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, s. 96.
 • Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A. (2011): Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 80.
 • Kuder D. (2014): Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Nr 38 (2/2014), s. 31.
 • Majewski J. (2009): Tożsamość turystyki wiejskiej – poziomy: ogólny, regionalny, lokalny [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Red. naukowa I. Sikorska- Wolak, wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 17-20.
 • Martinez J.M.G., Martin J.M.M., Fernandez J.A.S., Mogorron-Guerrerod H. (2019): An analysis of the stability of rural tourism as a desired condition for sustainable tourism. Journal of Business Research, Vol. 100, pp. 165-174.
 • Mitchell C.J.A., Shannon M. (2018): Exploring cultural heritage tourism in rural Newfoundland through the lens of the evolutionary economic geographer. Journal of Rural Studies, Vol. 59, pp. 21-34.
 • Mokras-Grabowska J. (2006): Kultura ludowa [w:] A to Polska właśnie… Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawczej, Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 144.
 • Mosz J. (2008): Aspekty kulturowe turystyki wiejskiej [w:] Potencjał turystyczny w regionach. Red naukowa I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 9-21.
 • Paczoski A. (2010): Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarcze na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 65-66.
 • Poczta J. (2013): Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 4, s. 23.
 • Romer P.M. (1994): The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives –Vol 8, No 1, p. 3-22.
 • Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Zawdka J. (2018): Edukacja w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Staszewska J. (2009): Klaster perspektywa dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa, s. 28.
 • Uglis J. (2018): Oczekiwania turystów względem oferty agroturystycznej. Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 10, s. 137-148.
 • Wilk I., Keck-Wilk M. (2013): Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(28), s. 248.
 • Zasady realizacji instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczności w Polsce”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014; Rozwój lokalny kierowy przez społeczności. Polityka Spójności na lata 2014-20.Komisja Europejska. ec.europa.eu
 • Zawadka J. (2015): Agroturystyka jako forma wypoczynku w opinii osób w średnim wieku w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 17, z. 3, s. 421-426.
 • Żelazna K., Woźniczko M. (2005): Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji na rynku usług turystycznych. Turystyka i Rekreacja Tom 1/2005, s. 89-91.
 • http://agroturystyka.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1a98f8b-eb42-4fd6-a58e-c846174c8059
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.