PL EN


2014 | 4 (351) | 311-323
Article title

Sustainable Consumption and Innovative Consumption in Consumer Behaviour of Mazovian Households

Authors
Content
Title variants
PL
Konsumpcja zrównoważona i innowacyjna w zachowaniach konsumenckich mazowieckich gospodarstw domowych
RU
Устойчивое потребление и инновационное потребление в потребительском поведении мазовецких домохозяйств
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The transformations taking place in the contemporary world under the influence of the processes of globalisation and internationalisation of the global economy exert a crucial impact on households’ consumer attitudes. Consumers’ behaviours in the market are being shaped under the influence of many determinants, not only strictly economic but also social and cultural. An aim of the author’s considerations is to analyse sustainable consumption and innovative consumption understood as innovative behaviours of contemporary consumers. In the first part of the article, the author synthetically carried out an analysis of sustainable consumption as well as he discussed the determinants of development and manifestations of prosumption. In the second part of the text, based on his own research surveys, the author focused on grasping innovative behaviours of Mazovian households in the context of research findings. Synthetic statement concludes the study.
PL
Przemiany zachodzące we współczesnym świecie pod wpływem procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej wywierają istotny wpływ na postawy konsumpcyjne gospodarstw domowych. Zachowania konsumentów na rynku kształtują się pod wpływem wielu determinant, nie tylko stricte ekonomicznych, ale także społecznych i kulturowych. Celem rozważań jest przeanalizowanie konsumpcji zrównoważonej oraz konsumpcji innowacyjnej, pojmowanych jako innowacyjne zachowania współczesnych konsumentów. W pierwszej części artykułu w sposób syntetyczny przeprowadzono analizę konsumpcji zrównoważonej, a także omówiono uwarunkowania rozwoju i przejawy prosumpcji. W drugiej części tekstu, na podstawie badań własnych, skoncentrowano się na uchwyceniu innowacyjnych zachowań mazowieckich gospodarstw domowych w kontekście wyników badań. Syntetyczna konstatacja wieńczy niniejsze opracowanie.
RU
Преобразования, происходящие в современном мире под влиянием процессов глобализации и интернационализации мировой экономики, оказывают существенное влияние на потребительское поведение домохозяйств. Поведение потребителей на рынке формируется под влиянием многих детерминантов, не только строго экономических, но также общественных и культурных. Цель рассуждений – провести анализ устойчивого потребления и инновационного потребления, понимаемого как инновационное поведение современных потребителей. В первой части своей статьи автор синтетическим образом провел анализ устойчивого потребления, а также обсудил обусловленности развития и проявления «производства для себя» (англ. prosumption). Во второй части текста, на основе собственных исследований, он сосредоточил внимание на выявлении инновационного поведения мазовецких домохозяйств в контексте результатов исследований. Синтетическое умозаключение завершает настоящую разработку.
Year
Issue
Pages
311-323
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
author
References
 • Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich [An Economic Theory of Human Behaviour], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Bell D. (1974), The Coming of Post-Industrial Society. Harper Colophon Books, New York.
 • Botsman R., Rogers R. (2012), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. Harper Collins, New York.
 • Drucker P.F. (1985), From capitalism to knowledge society (in:) Neef D. (ed.), The Knowledge Economy, Butterworth, Worburn.
 • Gansky L. (2010), The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing, Penguin Books, New York.
 • Hajduk M.T., Zalega T. (2013), Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych [Prosumption behaviour of Polish consumers on the food market], “Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, No. 2(17).
 • Halicki P. (2007), Niesforna komunikacja [Unmanageable communication], http://www.swiatmarketingu.pl.
 • Im S., Bayus B., Mason Ch.H. (2003), An empirical study of innate consumer innovativeness, personal characteristics and new-product adoption behaviour, “Journal of Academy of Marketing Science”, No. 31/1.
 • Jung B. (1997), Kapitalizm postmodernistyczny [Post-modern capitalism], “Ekonomista”, No. 5-6.
 • Lorek E. (2007), Polska polityka energetyczna w warunkach z Unią Europejską [Polish Energy Policy in the Context of Integration with the European Union], AE, Katowice.
 • Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat [Digital Maturity: How the Net Generation is Changing our World], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Toffler A. (2006), Trzecia fala [The Third Wave], Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Wardak P., Zalega T. (2013), Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki [Collaborative consumption as a new consumer trend], “Studia i Materiały”, No. 1(16), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warsaw.
 • http://www.fed.home.pl/teg/images/m1_swiadoma_konsumpcja_fin.pdf [access: 10.08.2012].
 • http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=B99FA4D5106242D08CE07FC8D77DFC5E [access: 08.05.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1a9f2be-88e2-4b34-be1d-331e39c6499c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.