Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(32) | 8-25

Article title

Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski)

Authors

Title variants

EN
Application of social network analysis in the study of the parliamentary elite on the example of Polish members of the European Parliament

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy sieci społecznych (SNA) do badań elit Parlamentu Europejskiego). Badanie koncentruje się na analizie organizacyjnych powiązań polskich eurodeputowanych siódmej kadencji. Za takie związki uznano: wspólną przynależność do grup politycznych, kierownictwa komisji i delegacji parlamentarnych, Prezydium PE, Konferencji Przewodniczących, Konferencji Przewodniczących Komisji (Delegacji). Do sporządzenia obliczeń podstawowych miar SNA oraz przygotowania prezentacji graficznych wykorzystano programy UCInet i Netdraw. Opierając się na wyliczeniach przedstawiono podstawowe właściwości tej struktury oraz wyróżniono eurodeputowanych, którzy posiadali najlepsze położenie w sieci.
EN
The purpose of this article is to present the possibilities of using social network analysis (SNA) in the study of the European Parliament elite. This study focuses on organisational connections between Polish members of the European Parliament (seventh term). Official organisational relationships of Polish MEPs include common membership in: political groups, authorities of parliamentary committees and delegations, Parliament’s Bureau, Conference of Presidents, Conference of Committee (and Delegation) Chairs. UCInet and Netdraw programmes were used to calculate SNA’s basic measures and to prepare graphical presentation of relational network created by the Polish MEPs. On this basis main characteristics of the network were presented and MEPs who had the best network locations were distinguished.

Year

Issue

Pages

8-25

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Katedra Socjologii WNS SGGW w Warszawie

References

 • BATORSKI Dominik, Zdziarski Michał (2009), Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania, „Problemy Zarządzania” nr 4.
 • BORGATTI Steve, EVERETT Martin, FREEMAN Lin (2002), Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis, Harvard, MA: Analytic Technologies.
 • DE NOOY Wouter, MRVAR Andrej, BATAGELJ Vladimir (2005), Exploratory Social Network Analysis with Pajek, Cambridge.
 • DIANI Mario (2008), Analiza sieciowa, w: GORLACH Krzysztof, MOONEY Patrick (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa.
 • FAUST Katherine, WASSERMAN Stanley (2007), Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge.
 • HANNEMAN Robert, Riddle Mark, Introduction to social network methods, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/Introduction_to_Social_Network_Methods.pdf (10.02.2014)
 • HIX Simon (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa.
 • KOSTIUCHENKO Tetiana (2011), Central actors and groups in political elite, "Polish Sociological Review", nr 2.
 • KOSTIUCHENKO Tetiana (2012), Elite continuity in Ukraine: When networks matter (?), "Historical Social Research”, nr 2.
 • KOSTIUCHENKO Tetiana (2012a), Interlocks between political and business elite groups and their impact on the income of Ukrainian enterprises in 2007-2009, w: KOSALS Leonid, PLEINES Heiko, Governance failure and reform attempts after the global economic crisis of 2008/09: case studies from Central and Eastern Europe, Stuttgart.
 • PARLAMENT EUROPEJSKI. REGULAMIN (marzec 2014), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20140310+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL
 • STĘPKA Paweł (2005), Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 1.
 • STĘPKA Paweł (2010), Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b1b2681a-efef-4933-b841-84c50afa82b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.