PL EN


2019 | 66 | 6: Teologia pastoralna | 129-146
Article title

Planowanie strategiczne duszpasterstwa w parafii

Content
Title variants
Strategic Planning of Pastoral Work in the Parish
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The parish is not established by God, but it is a result of the activity of the historical Church. In the parish, a community of believers in Jesus Christ is realized through the preaching of the word of God, the life of faith in brotherly love and the celebration of the Eucharist and other liturgical activities. Without underestimating the element of grace, the unlimited action of God himself, the mysterious character of the mission of the Church, the visible organizational structure of the parish can be subjected to a theological and pastoral analysis. Strategic planning opportunities can be shown to optimize the effects of pastoral ministry. The aim of this reflection is to look for an answer to the question how to prepare, implement and finally evaluate the strategic plan in the parish? Evaluation is not intended to diminish one’s role during the implementation of the pastoral strategy developed for the parish, but it is the starting point for a discussion on the corrections of the old and the development of a new, improved strategic plan for the parish. The article is of review nature and its important material, apart from theological sources, are studies in the field of modern pastoral praxeology.
PL
Parafia nie jest z ustanowienia Bożego, lecz jest wytworem Kościoła historycznego. W niej realizuje się wspólnota wierzących w Jezusa Chrystusa przez przepowiadanie słowa Bożego, życie wiarą w miłości braterskiej oraz sprawowanie Eucharystii i inne czynności liturgiczne. Nie pomniejszając elementu łaski, nieograniczonego działania samego Boga, misteryjnego charakteru misji Kościoła, można poddać analizie teologicznopastoralnej widzialną strukturę organizacyjną parafii, pokazując możliwości planowania strategicznego w celu zoptymalizowania efektów posługi duszpasterskiej. Celem tej refleksji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak dobrze przygotować, implementować, a także ewaluować plan strategiczny w parafii? Ewaluacja nie ma na celu pomniejszania czyjejś roli w trakcie implementacji wypracowanej dla parafii strategii pastoralnej, lecz stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad korektami starego i wypracowaniem nowego, udoskonalonego planu strategicznego dla parafii. Artykuł ma charakter przeglądowy, a jego ważnym tworzywem – obok źródeł teologicznych – są opracowania z zakresu współczesnej prakseologii pastoralnej.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, przygoda@kul.pl
References
 • Asajewicz Helena, Zarządzanie strategiczne, w: Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/ [dostęp: 30.01.2019].
 • Berkel Karl, Planung, w: Lexikon der Pastoral, red. K. Baumgartner, P. Scheuchenpflug, t. II, Freiburg im Breisgau: Herder 2002, s. 1328.
 • Główny Urząd Statystyczny, Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Warszawa 2016, gus.gov.pl [dostęp: 02.11.2018].
 • Kamiński Ryszard, Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. I, Wrocław–Lublin: Wydawnictwo Atla 2 2000, s. 423-443.
 • Kamiński Ryszard, Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. II, Wrocław– Lublin: Wydawnictwo Atla 2 2002, s. 11-108.
 • Majka Józef, Metodologia nauk teologicznych, wyd. 2, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1995.
 • Mariański Janusz, Żyć parafią, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1984.
 • Olszewski Mieczysław, Planowanie duszpasterskie, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 619-622.
 • Przygoda Wiesław, Pastoralno-teologiczne kryteria planowania duszpasterskiego, w: „Universitati serviens”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 211-218.
 • Przygoda Wiesław, Struktury duszpasterskie, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, t. XVIII, k. 1048-1050.
 • Sakowicz Eugeniusz, Katolicy dystansujący się od Kościoła, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 363-366.
 • Sikorski Jan, Kierowanie parafią według metody „zarządzanie przez cele”, w: 300 lat Seminarium Duchownego w Warszawie 1682-1982, Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska 1983, s. 339-359.
 • Zulehner Paul Michael, Pastoraltheologie, t. IV: Pastorale Futurologie, Düsseldorf: Patmos 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1daa42d-d8df-4538-9d72-c5c8f32c8903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.