PL EN


2018 | 10(46) | 2 | 131-161
Article title

Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków

Authors
Title variants
EN
The Role of Body Language in the Process of Creating the Public Image of Politicians
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano, na podstawie literatury przedmiotu, stanu badań, jak i wyników własnych eksploracji lubelskich studentów, rudymentarne wartości mowy ciała, a także ich uwarunkowania, które łączą się z kwestią kreowania wizerunku publicznego polityków. Przedmiotem refleksji były takie szczegółowe zagadnienia, jak: mowa ciała jako element komunikacji niewerbalnej, struktura wizerunku polityka, soma jako składnik wizerunku aktorów politycznych i ich kapitał „wyborczy”, determinanty mowy ciała w relacji: politycy–elektorat. W tekście akcentowano, iż prawidłowe „odczytanie” mowy ciała wymaga uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego, w jakim się ona pojawia, a także jej relacji do treści werbalnych. Wygląd zewnętrzny, jako część wizerunku polityka, stanowi istotny element gry politycznej. Służy on do wywierania wpływu na innych. Zawiera w sobie odpowiednie elementy wartościujące, które mogą oddziaływać na decyzje podejmowane przez elektorat przy urnie wyborczej.
EN
On the basis of the subject literature, the current state of research, as well as the results of own explorations of Lublin students, the article presents the rudimentary functions of body language, as well as their determinants, which are linked to the process of creating the public image of politicians. In particular, the article discusses such issues as: body language as an element of non-verbal communication, the structure of the image of a politician, soma as a component of political actors’ image and their “electoral” capital, determinants of body lan-guage in the relation: politicians-electorate. The article emphasises that the correct “reading” of body language requires consideration of the situational context in which it is used, as well as its relation to the verbal content. The external appearance as part of the politician’s image is an important element of the political game, since it serves as a tool of exerting influence on oth-ers. It also contains appropriate valuation elements which may influence the decisions taken by the electorate at the ballot box.
Year
Volume
Issue
2
Pages
131-161
Physical description
Contributors
author
References
 • Benedikt A., Mowa ciała, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2002.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005.
 • Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia, Warszawa: Agencja Omnipress i Wydawnictwo Spółdzielcze 1990.
 • Cash T.F., Pruzinsky T., Future Challenges for Body Image Theory, Research, and Clinical Practice, w: Body Image. A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice, red. T.F. Cash, T. Pruzinsky, New York: Guilford Press 2002, s. 509-516.
 • Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: GWP 2011.
 • Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.
 • Collins A., Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2006.
 • Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP 2005.
 • Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?, Komunikat z badań CBOS, nr 104/2017, Warszawa 2017.
 • DiClerico R., Hammock A., Points of View, New York: McGraw-Hill 1989.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN 2006.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: PWN 2002.
 • Giereło K., Wizerunek (image) polityka – teoria i praktyka, w: Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław: Wydawnictwo UWr 2002, s. 36-42.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR 2000.
 • Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa: PIW 1976.
 • Hulewicz A., Wizerunek polskich polityków. Teoria i praktyka, w: Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, s. 70-100.
 • Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo UAM 2009.
 • Jaśniak M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2007.
 • Jeziński M., Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław: Wydawnictwo UWr 2005, s. 115-132.
 • Kik K., Wizerunek negatywny w polskiej polityce, w: Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, s. 28-34.
 • Knapp M.L., Hall J.A., Horgan T.G., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2008.
 • Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2008.
 • Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Warszawa: SGH 2006.
 • Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa: PWN 2007.
 • Majkowska A., O komunikowaniu parawerbalnym i niewerbalnym w dyskusji sejmowej, w: Język w komunikacji, red. G. Majkowski, t. I, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2011, s. 21-29.
 • Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa: PWN 1975.
 • Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa: PWN 2007.
 • Nettleton S., The Sociology of Health and Illness, Cambridge: Polity Press 1996.
 • Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.
 • Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków: WN PWN 1998.
 • Rak J., O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku, Radzymin: Wydawnictwo von Borowiecky 2013.
 • Sajna R., Kolory, zwierzęta, tańce… Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych, (ujęcie globalne), Bydgoszcz: IN-B „Moveable” 2011.
 • Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: WN PWN 2010.
 • Stępińska A., Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990-2000), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM 2004.
 • Szalkiewicz W.K., Kandydat. Jak wygrać wybory, Bydgoszcz–Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta 2006.
 • Szalkiewicz W.K., Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych, Kraków–Legionowo: Edu-Libri 2014.
 • Szymczyk J., Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych, w: Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Warszawa: Oficyna Naukowa 2016, s. 403-447.
 • Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 1998.
 • Thompson J.K., Gardner R.M., Measuring Perceptual Body Image Among Adolescents and Adults, w: Body Image. A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice, red. T.F. Cash, T. Pruzinsky, New York: Guilford Press 2002, s. 135-141.
 • Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk: GWP 2006.
 • Urbaniak A., Rola elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji politycznej końca XX i początku XXI wieku na podstawie analizy wybranych wystąpień medialnych polskich polityków, Poznań: UAM 2014.
 • Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, Bern: Hans Huber Verlag 1990.
 • Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1e8985b-04f9-4a0f-a576-f9ba68868957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.