PL EN


2016 | 5(953) | 89-106
Article title

Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa

Authors
Title variants
EN
Economic Cooperation as a Factor in the Development of Modern Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współpraca gospodarcza jest pojęciem wielopłaszczyznowym, trudnym do sklasyfikowania. Liczne badania naukowe potwierdzają złożoność form relacji międzyorganizacyjnych. W artykule podjęto próbę ogólnego zarysowania korzyści i zagrożeń dotyczących współpracy gospodarczej. Celem pracy było dokonanie na podstawie analizy literatury przedmiotu omówienia istoty współpracy gospodarczej, jej typów oraz znaczenia dla uczestniczących w niej podmiotów. Postawiono hipotezę badawczą, że współpraca gospodarcza stanowi jedno z głównych uwarunkowań rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa.
EN
Economic cooperation is a multifaceted concept that is difficult to classify. Numerous scientific studies have confirmed the complexity of organisational relationships and the forms they take. This short paper examines the benefits and risks of economic cooperation and, using a review of the literature, discusses the theoretical essence of economic cooperation, the forms it takes and the importance it carries for the entities cooperating. It is hypothesised that economic cooperation is one of the main conditions modern enterprises must engage if they wish to develop.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, guzdeks@uek.krakow.pl
References
 • Barczak B. [2009], Alianse wielostronne jako koncepcja zarządzania rozwojem przedsiębiorstw [w:] Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
 • Bembenek B. [2006], Partnerstwo w klastrze szansą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bajor, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. [1997], Co-opetition: A Revolutionary Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That’s Chang¬ing the Game of Business, Harper Collins Business, London.
 • Chien T.H., Peng T.J. [2005], Competition and Cooperation Intensity in a Network – A Case Study in Taiwan Symulator Industry, „The Journal of American Academy of Business”, vol. 7, nr 2.
 • Cygler J. [2009], Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Cygler J. [2002], Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Dunning J.H. [1995], Reappraising of the Eclectic Paradigm in the Age of Alliance Capitalism, „Journal of International Business Studies”, vol. 26, nr 3, https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490183.
 • Dunning J.H. [1997], Alliance Capitalism and Global Business, Rotledge, London.
 • Dworzecki Z., Żłobińska A. [2002], Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Famielec J. [1992], Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej – doświadczenia, strategie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Filipowicz P. [2009], Innowacyjność przedsiębiorstwa a proces tworzenia wartości – wybrane modele strategii [w:] Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
 • Gorynia M. [2007], Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji [2009], red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
 • Jagoda H. [2001], Formy współdziałania gospodarczego w procesie transformacji polskiej gospodarki [w:] Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, Politechnika Wrocławska PAN, Oddział we Wrocławiu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Koźmiński A.K. [1999], Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa.
 • Kuczewska J. [2002], Alianse strategiczne jako forma współpracy przedsiębiorstw europejskich [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Luo Y. [2004], Coopetition in International Business, CBS Press, Copenhagen.
 • Noga A. [2009], Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Oczkowska R. [2006], Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym – rozważania terminologiczno-definicyjne, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 720.
 • Oczkowska R. [2007], Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Krakowska Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej [2009], red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa.
 • Peña N.A., Fernández de Arroyabe J.C. [2002], Business Cooperation. From Theory to Practice, Palgrave Macmilian, New York.
 • Piontek B. [2006], Pomiar gospodarki sieciowej jako podstawa dla tworzenia klastrów w układach lokalnych [w:] E. Bajor, Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Przedsiębiorstwo kooperujące [2002], red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie [2002], red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa.
 • Romanowska M. [1997], Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M., Trocki M. [2002], Przedsiębiorstwo partnerskie – w poszukiwaniu równowagi między rywalizacją i współdziałaniem, „MBA”, nr 6.
 • Staszewska J. [2007], Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce – perspektywy dla klasteringu, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Strzyżewska M. [2011], Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sulejewicz A. [1997], Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Sydow J. [1999], Mitbestimmung und neue Unternehmungsnetzwerke, Berlin.
 • Światowiec J. [2006], Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Światowiec-Szczepańska J. [2012], Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Urbaniak M. [2000], Współpraca przedsiębiorstwa z dostawcami w ramach marketingu partnerskiego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5.
 • World Investment Report [2001], Promoting Linkages, UNCTAD, United Nations, New York–Geneva.
 • Zembura R. [2002], Wewnętrzne czynniki sukcesu aliansu [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Zorska A. [1998], Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1e960b0-889b-44f8-88cb-3b31137c8161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.