Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014 5(100) Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi | 81-97

Article title

New Trends, Old Habits: Multigenerational Management in Polish Companies

Content

Title variants

PL
Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie wielopokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zgodnie z prognozami GUS-u, w 2035 r. liczba osób w wieku mobilnym (18–44 lata) w Polsce wyniesie nieco ponad 30%, podczas gdy w 2011 r. stanowiła ona 40% ludności. O pracowników będzie coraz trudniej, a potencjalne rezerwy zatrudnienia tkwić będą w populacji osób w wieku niemobilnym. Jest niezwykle istotne, by uwzględniać tematykę wieku pracowników w polityce zarządzania zasobami ludzkimi. Z przeprowadzonych badań wynika, że zainteresowanie zarządzaniem różnorodnością funkcjonuje w polskich przedsiębiorstwach zwykle w wyższym stopniu na poziomie deklaratywnym niż w realnych warunkach organizacji. Specjaliści HR i kierownicy są zgodni co do tego, że zagadnienia dotyczące wieku pracowników są istotne zarówno dla funkcjonowania organizacji, jak i dla nich samych. Przeprowadzone badanie pozwoliło poznać sposób, w jaki specjaliści HR i liderzy postrzegają zróżnicowane pod względem wieku zespoły, a także zweryfikowało, czy widzą oni korzyści dla swoich organizacji, wynikające z łączenia różnych pokoleń w miejscu pracy. Zbadano również wiedzę na temat czynników motywujących poszczególne generacje. Wyniki badań okazują się być niezbędne w perspektywie zmian, jakim już niebawem będzie musiał stawić czoło każdy pracodawca.
EN
According to predictions by the Central Statistical Office of Poland, the number of people in the mobility age group (18–44) in Poland will be slightly more than 30 percent by 2035, where the figure for 2011 was about 40 percent of the Polish population. Employees will be more and more difficult to find and potential employment reserves shall be found among the population of people in the post–mobility age group. This is why it is so important to take into consideration the age of workers when developing human resource management policy. Research shows that interest in the diversity management function in Polish enterprises is usually higher at the declarative level than in the real–world organization. However, HR professionals and managers are sure about the fact that the issue of employee age is important in the functioning of the organization as well as for them. Research has also quantified the manner in which HR professionals and leaders perceive diversity in terms of age groups and has verified whether they see benefits to their organization resulting from the merging of different generations in the workplace. Also investigated was knowledge on factors motivating individual generations. These results demonstrate just how necessary this is in view of the changes that will soon confront each and every employer.

Year

Pages

81-97

Physical description

Document type

RESEARCH COMMUNIQUÉS

Dates

published
2014-10-15

Contributors

 • HRP Group, Łódź, Poland
 • HRP Group, Łódź, Poland
 • P. Woszczyk, HRP Group, Łódź, Poland

References

 • Baluch W. (2010), Dramatyzacja „pokolenia X”, w Zając J., Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna?, Kraków, Księgarnia Akademicka.
 • Bruce S., Yearley S. (2006), The Sage Dictionary of Sociology, London, Sage Publications.
 • Harrington A., Marshall B.I., Muller H.P. (2006), Encylopedia of social theory, NY, Rouutledge.
 • Johnson A.G. (1995), The Blackwell Dictionary of Sociology – A user’s guide to sociological language, Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
 • Jordan-Evans S., Kaye B. (2012), Zatrzymaj najlepszych. 26 strategii budowania zaangażowania pracowników, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Woszczyk P., Czernecka M. (2013), CzłoWIEK to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, HRP Group.
 • Zając J. (2010), Generowanie pokolenia: dynamika stwarzania i unieważniania kategorii, w Zając J., Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna?, Kraków, Księgarnia Akademicka.
 • Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka (2011). Raport przygotowany w ramach projektu „Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+”, Łódź, HRP Group.
 • Raport z analizy danych zastanych i danych wywołanych przeprowadzonej na potrzeby diagnozy i analizy problemu w ramach projektu „PI: DIALOG GENERACJI – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie” (2013), realizowanego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL, Materiał wewnętrzny, Łódź, HRP Group.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b1ea6654-7dab-46f4-9876-bd2b7ae1e1de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.