PL EN


2013 | 2(23) | 217-229
Article title

Relationships with customers as a determinant of the innovation process in the enterprise

Content
Title variants
PL
Relacje z klientami jako determinanta procesu innowacji w przedsiębiorstwie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to show the relationship between the use, by the company, of specific method of acquiring knowledge from the outside, the formation of mutually beneficial relationships with customers (relationship marketing), and their realization of the innovation process. The idea of relationship marketing and Customer Relationship Management system (CRM) is to build long-term relationships with the environment, in particular with customers, in order to increase the profitability of the company as well as cost reduction. Relationships with customers (more CRM) are an effective tool for gathering information for the innovation process, both at the stage of invention innovation (increase the innovative capacity of the organization) and at the stage of diffusion of innovation (innovative activity). The condition for the effectiveness of personalized marketing include: close contact with the customer, control, and continuous analysis of their course as well as information technology and databases. The results of extensive empirical studies allowed for positive verification of the given argument. The use of customer relations is beneficial to the process of innovation, and ultimately leads to offer customers innovative product tailored to your expectations. Companies are aware of the fact that customers are an important source of knowledge in the innovation process, and the human factor plays a leading role in creating innovation. The focus on relationships with customers is especially important for small and medium-sized businesses that have limited financial resources (inter alia in the area of conducting research) in terms of identifying new and costly innovative solutions.
PL
Celem artykułu jest ukazanie związku między stosowaniem przez przedsiębiorstwo specyficznej metody pozyskiwania wiedzy z zewnątrz, to jest kształtowaniem wzajemnie korzystnych relacji z klientami (marketingu relacji), a realizacją przez nie procesu innowacji. Ideą marketingu relacji i systemu Customer Relationship Management (CRM) jest budowanie długoterminowych więzi z otoczeniem, w szczególności z klientami, w celu zwiększenia dochodowości firmy, a także redukcji kosztów. Stąd też jako główną tezę artykułu przyjęto, że marketing relacji jest efektywnym narzędziem wspierania innowacji przedsiębiorstw. Relacje z klientami (szerzej CRM) pozwalają skutecznie pozyskiwać informacje dla procesu innowacji, zarówno na etapie inwencji innowacji (zwiększają zdolność innowacyjną organizacji), jak i na etapie dyfuzji innowacji (działalności innowacyjnej). Warunkiem skuteczności zindywidualizowanego marketingu są między innymi: bliskie kontakty z klientem, kontrola oraz ciągła analiza ich przebiegu, a także technologia informacyjna i bazy danych. Wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie podanej tezy. Wykorzystanie relacji z klientami jest korzystne dla przebiegu procesu innowacyjnego, a w ostatecznym rachunku prowadzi do zaoferowania klientowi innowacyjnego produktu dopasowanego do jego oczekiwań. Przedsiębiorstwa są świadome tego, że klienci stanowią istotne źródło wiedzy w procesie innowacji, a czynnik ludzki pełni wiodącą rolę w kreowaniu innowacji. W tym kontekście orientacja na relacje z klientami ma szczególne znaczenie dla małych i średnich firm, które mają ograniczone możliwości finansowe (m.in. w obszarze prowadzenia prac badawczych) w zakresie identyfikowania nowych i kosztownych rozwiązań innowacyjnych.
Year
Issue
Pages
217-229
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, tel.: +48 14 65 65 535, anna.wojtowicz@mwse.edu.pl
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, tel.: +48 14 65 65 535, radoslaw.pyrek@mwse.edu.pl
References
 • Aghion Ph., Hemous D., Kharroubi E. Credit constraints, cyclical fiscal policy and industry growth [online, accessed: 2013-03-28]. National Bureau of Economic Research 2009. Available online: http://discovery.ucl.ac.uk/17759/1/17759.pdf (Working Paper, no. 15119).
 • Chesbrough H. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003. ISBN 1-57851-837-7.
 • Dobiegała-Korona B. “Strategie innowacji w budowie kapitału klienta”. In: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Ed. B. Dobiegała-Korona, R. Doligalski. Warszawa: Poltext, 2010. ISBN 978-83-7561-058-1.
 • Drucker P.F. Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Transl. by M. Wanat. Warszawa: Fundusz Współpracy; Program Phare Dialog Społeczny NGOs, 1995. ISBN 83-904247-3-8.
 • Fagerberg J. “The dynamics of technology, growth and trade: A Schumpeterian perspective”. In: Elgar companion to neo-Schumpeterian economics. Ed. H. Hanusch, A. Pyka. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. ISBN 978-1-84376-253-9.
 • Forsman H. “Business development success in SMEs: A case study approach”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2008, nr 15 (3), pp. 606–622.
 • Furman J.L., Porter M.E., Stern S. “The determinants of national innovative capacity”. Research Policy, 2002, no. 31, pp. 899–933.
 • Hall C.M., Williams A.M. Tourism and innovation, New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-41404-3.
 • Hirsch-Kreinsen H. “Low-tech innovations”. Industry and Innovation, 2008, vol. 15, iss. 1, pp. 19–43.
 • Hurmelinna-Laukkanen P.L., Sainio M., Jauhiainen T. “Appropriability regime for radical and incremental innovations”. R&D Management, 2008, vol. 38, iss. 3.
 • INSEAD. Global Innovation Index: More on methodology, INSEAD Global Innovation Index, 2007.
 • Martin R. “The age of customer capitalism”. Harvard Business Review, 2010, vol. 88, iss. 1, pp. 58–66.
 • Mikuła B. Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. ISBN 83-7252-302-9.
 • Romjin H., Albaladejo M. Determinants of innovation capability in small UK firms. An empirical analysis. Oxford: University of Oxford Press, 2000 (Queen Elizabeth House Working Paper Series, Working Paper, no. 40).
 • Santamaría L., Nieto M.J., Barge-Gil A. “Beyond formal R&D: Taking advantage of other sources of innovation in low- and medium-technology industries”. Research Policy, 2009, vol. 38, iss. 3, pp. 507–517.
 • Schumpeter J. A. Teoria rozwoju gospodarczego. Transl. by J. Grzywicka. Warszawa: PWN, 1960.
 • Wysokińska-Senkus A. Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability. Warszawa: Difin, 2013. ISBN 978-83-7641-906-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1f78485-519f-4522-8ac2-3f97cb7f22bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.