PL EN


2016 | 4 | 302-211
Article title

Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiated regional development in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje analizę rozwoju regionalnego w Polsce, gdyż jest to temat bardzo ważny i aktualny. Celem artykułu jest weryfikacja poziomu rozwoju regionów w Polsce, a także dążenie do wskazania takich kierunków rozwoju polityki regionalnej. Do realizacji celu użyto głównie metody statystycznej, ale także metody opisowej oraz porównawczej. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczny aspekt rozwoju regionalnego. Następnie ukazano analizę trendów rozwojowych w poszczególnych regionach. W ostatniej części znajduje się próba oceny kierunków rozwoju polityki regionalnej w Polsce. Artykuł jest poprzedzony wprowadzeniem i zakończony wnioskami. Należy dążyć do zrównoważonego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności regionów, a tym samym konkurencyjność całej globalnej gospodarki.
EN
The aim of this article is analyze the regional development in Poland, because it is theme very important and current. Purpose of article is verification of level a regional development in Poland, as well as aspiration for such indication of direction regional development. For realization of purpose they use mainly statistic method, but descriptive method and comparative method too. In the first part of the article they presented theorethical aspects of regional development. Next they showed is analysis of development trend in regions. The last part is attempt of estimate direction of development the regional policy in Poland. The article is preceded by basics, finished with conclusions. It belongs to aim at sustainable development, and boost of competitiveness of regions, but the same competitiveness of whole global economy.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 2015, M. Tarkowski (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Borys T. (2003), Rola zasad w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju, „Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem”, nr 1.
 • Domański B. (2004), Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(16).
 • Hołuj A., Korecki D. (2008), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni”, nr 7.
 • 10 pytań na temat polityki spójności – Polityka regionalna UE [2014], http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/faq/#1 (7.05.2016).
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=718995&p_token=0.47647915850393474. (5.01.2016).
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/. (5.01.2016).
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rozwój regionalny w Polsce, raport 2009 (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN (1996), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 5.
 • Polityka spójności i Polska (2004), KE, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/ poland_pl.pdf (7.05.2016).
 • Polska 5 lat w Unii Europejskiej (2009), S. Konopacki (red.), Wyd. Ibidem, Łódź.
 • Rocznik statystyczny województw 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 • Skrzyp J. (2009), Zróżnicowany rozwój polskich regionów i jego konsekwencje, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 81.
 • Wlaźlak K. (2010), Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1990 r. o samorządzie terytorianym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b237208d-6f8f-4729-9ac7-128ba30c8dd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.