PL EN


2018 | 1 | 147-157
Article title

Problematyka gotowości szkolnej w poradnikach dla rodziców z lat 1918-1989

Content
Title variants
EN
School readiness in guidebooks for parents from the years 1918-1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dziecko rozpoczynające naukę w szkole wkracza w zupełnie nowy etap swojego życia. Aby mogło sprostać stawianym przed nim wymaganiom, niezbędne jest osiągnięcie przez nie gotowości szkolnej. Celem niniejszej analizy jest ukazanie ewolucji zaleceń kierowanych do rodziców w zakresie przygotowania dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Przedmiotem badania są cechy oraz umiejętności, jakie twórcy poradników uznawali za niezbędne dziecku w chwili podjęcia przez nie nauki w szkole. Materiał źródłowy podjętych analiz stanowią poradniki dla rodziców wydane w latach 1918-1989.
Year
Issue
1
Pages
147-157
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
References
 • Biehler M. (1919). Higiena dziecka. Wyd. IV uzup. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa.
 • Chmielewska A. (1954). O rozwoju umysłowym dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Chrzanowska D. (1974). Rozwój psychiczny i wychowanie. W: D. Chrzanowska i in., Dziecko w wieku przedszkolnym. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Czapów C. (1968). Rodzina a wychowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.
 • Filipczuk H. (1985a). Dziecko i jego rówieśnicy. W: D. Chrzanowska (red.), 50 tajemnic o naszych dzieciach. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Filipczuk H. (1985b). Przygotowania dzieci sześcioletnich do szkoły. W: D. Chrzanowska (red.), 50 tajemnic o naszych dzieciach. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Filipczuk H. (1985c). Różne aspekty dojrzałości szkolnej. W: D. Chrzanowska (red.), 50 tajemnic o naszych dzieciach. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Jaroszyński T. (1921). Higiena wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
 • Jugowar B. (1982). Wiek przedszkolny. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.
 • Kaczyński T. i in. (1964). Jak wychowywać dziecko wiejskie. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Kopczyński S. (1923). Szkice higieniczno-wychowawcze (z dziedziny higieny domowej i szkolnej), t. II. Lwów-Warszawa: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.
 • Kotłowski K. (1966). Problemy wychowania w rodzinie. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Krassowska A. (1962). O życzliwości dla świata i ludzi. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Kwiatkowska M. (1937). Jak sobie radzić z dzieckiem od 4 do 7 lat. Warszawa: Instytut Higieny Psychicznej.
 • Kwiatkowska M. (1946). Jak sobie radzić z dzieckiem od 4 do 7 lat. Wyd. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Higieny Psychicznej.
 • Landy A., Kwiatowska M., Topińska Z. (1970). Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.
 • Makowska J. (1985). Dlaczego dziecko nie lubi przedszkola. W: D. Chrzanowska (red.), 50 tajemnic o naszych dzieciach. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Milewicz B. (red.) (1968). Rodzice, dzieci, wychowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.
 • Moszczeńska I. (1929). Samodzielność i odpowiedzialność dziecka. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz.
 • Niedźwiecki M. (1924). Dom i szkoła po wojnie. Lwów: Nakładem Księgarni Naukowej.
 • Osiecka J. (1956). Moje dziecko pójdzie do szkoły. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Popielarska A. (1962). Czy dobrze i zdrowo wychowujesz swoje dziecko? Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Popielarska A., Mazur M. (1973). Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Poznańska A. (1936). Drugie dziecięctwo. Czwarty – siódmy rok życia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
 • Ptaszyńska W. (1936). Trzecie dziecięctwo. Siódmy – jedenasty rok życia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
 • Ptaszyńska W. (1948). Błędy wychowawcze rodziców. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
 • Raczkowska J. (1988). Na tropach rodzicielskich niepowodzeń. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Rataj M. (1979). Szkoła – dzieci – rodzice. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych.
 • Sawa B. (1975). Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Siemek D. (1987). Problemy wychowawcze wieku przedszkolnego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Słyszowa S. (1971). Dziecko rozpoczyna naukę. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Sokołowska A. (1954). Rodzina i szkoła wspólnie wychowują dziecko. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Trumpp J. (1933). Pielęgnowanie dzieci w wieku szkolnym. Lwów-Warszawa: Księgarnia Polska Bernard Połoniecki.
 • Więckowski R. (1987). Czego wymaga się od dziecka sześcioletniego w przedszkolu i od dzieci w wieku 7-10 lat w szkole? W: W. Pomykało (red.), Vademecum dla rodziców dzieci od lat 6 do 10. Warszawa: Tygodnik „Oświata i Wychowanie”, Wydawnictwo Współczesne, RSW Prasa-Książka-Ruch.
 • Wolański N. (1987). Jak zbadać czy rozwój fizyczny mojego dziecka jest prawidłowy? W: W. Pomykało (red.), Vademecum dla rodziców dzieci od lat 6 do 10. Warszawa: Tygodnik „Oświata i Wychowanie”, Wydawnictwo Współczesne, RSW „Prasa-Książka-Ruch”.
 • Wołoszynowa L. (1962). Psychologia pomaga wychowaniu. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Brzezińska A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2010). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 2. Wyd. II popr. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dąbrowski P. (1936). Wychowanie w różnych okresach rozwoju. W: S. Łempicki (red.), Encyklopedia wychowania, t. 1. cz. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naszej Księgarni Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • Demel M. (1968). O wychowaniu zdrowotnym. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Dottrens R. (1970). Wychowanie i kształcenie. Przekład E. Chłapowska. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Golinowska S., Boni M. (2004). W trosce o pracę. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 • Jakubiak K. (1995). Badania naukowe nad rodziną oraz problematyka wychowania rodzinnego w literaturze pedagogicznej II Rzeczypospolitej. W: K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Syska J. (1959). Dojrzałość do nauki, jej badanie i ćwiczenie: Część I: metodyka badań i ćwiczeń. Część II: pomoce dla dziecka. Katowice: Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wydział Pedagogiczny.
 • Szuman S. (1962). O dojrzałości szkolnej dzieci 7 letnich. Nowa Szkoła, 6, 24-25.
 • Weryho-Radziwiłłowiczowa M. (1930). Zarys wychowania przedszkolnego. Warszawa: Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem.
 • Wilgocka-Okoń B. (1972). Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wilgocka-Okoń B. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Wołoszynowa L. (1979). Młodszy wiek szkolny. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wygotski L. (1971). Nauczanie a rozwój w wieku przedszkolnym. W: L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b238c416-6a19-4ddd-83da-de3e1090ebfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.