PL EN


2010 | 1(62) | 117-123
Article title

Nowy wymiar poradnictwa w ujęciu Rezolucji dotyczącej integracji całożyciowego poradnictwa ze strategiami uczenia się przez całe życie

Content
Title variants
EN
A new dimension of counselling as per the resolution on the integration of lifelong counselling and lifelong learning strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia najnowsze trendy europejskie w myśleniu o poradnictwie, które zawarte zostały w rezolucji dotyczącej integracji całożyciowego poradnictwa ze strategiami uczenia się przez całe życie. Analizowany tu dokument zawiera wiele informacji na temat współczesnych funkcji poradnictwa oraz propozycji konkretnych rozwiązań, które przyczynić się mogą do zwiększenia znaczenia poradnictwa i wykorzystania jego potencjału. Kluczowym hasłem dokumentu jest poradnictwo całożyciowe, które może stanowić inspirację, ale i skłaniać do refleksji nad współczesną kondycją polskiego poradnictwa.
EN
The article presents the newest European trends in counselling included in the Resolution on the integration of lifelong counselling and lifelong learning strategies. The analysed document contains much information regarding contemporary functions of counselling and propositions of concrete solutions, which could increase the importance of counselling and unlock its potential. The key word for this document is lifelong counselling, which could be an inspiration, but also provoke thought on the current condition of Polish counselling.
Year
Issue
Pages
117-123
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Asnyka 2a 87-100 Toruń, anaklawsiuc@wp.pl
References
  • Bańka A. (2005), Otwartość na nowe doświadczenia życiowe. Podstawy teoretyczne oraz struktura czynnikowa Skali Otwartości na Karierę Międzynarodową, "Print-B", Poznań.
  • Malewski M. (2007), W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych [w:] Aleksander T., Barwińska D. (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków – Radom.
  • Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 21 November 2008 on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies (2008/C 319/02); dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0004:0007:EN:PDF (otwarty 26.02.2010) ; dostępny na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/104236.pdf (otwarty 26.02.2010).
  • Resolution of the Counsil and of the representatives of the Member States meeting within the Counsil on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe, Counsil of the European Union, Brussels, 18 May 2004 (9286/04); dostępny na: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st09/st09286.en04.pdf (otwarty 26.02.2010).
  • Rezolucja dotycząca pragmatycznego wdrożenia całożyciowego poradnictwa zawodowego w systemy kształcenia ustawicznego w Europie; dostępny na: http://www.sdsiz.pl/downloads/pdf/Rezolucja_UE_2008_pl.pdf (otwarty 26.02.2010).
  • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie lepszego uwzględniania poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie (2008/C 319/02); dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0004:0007:PL:PDF (otwarty 26.02.2010).
  • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie lepszego uwzględniania poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie (2008/C 319/02); dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0004:0007:PL:PDF (otwarty 26.02.2010).
  • http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn (otwarty 26.02.2010).
  • http://www.cedefop.europa.eu/EN/ (otwarty 26.02.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b23c677d-934b-4265-96c0-2f259fa97f33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.