PL EN


2016 | 6 | 18-29
Article title

Realizacja zadań w zakresie ochrony dóbr kultury w Siłach Zbrojnych RP

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie kwestii ochrony dóbr kultury jako jednego z podstawowych problemów bezpieczeństwa kulturowego oraz przedstawienie podejmowanych działań w tym zakresie. Praca rozpoczyna się od rozważania wstępnego, w którym zostaje wyjaśnione zainteresowanie wymienionym obszarem w kontekście konfliktów zbrojnych. Następnie autorka, opierając się na przepisach międzynarodowego prawa humanitarnego, a zwłaszcza Konwencji Haskiej, wymienia główne założenia prawne, a także wskazuje na działania Ministerstwa Obrony Narodowej oraz praktyczne ćwiczenia wojskowe w zakresie ochrony dóbr kultury. W artykule omówiono również kwestię współpracy cywilno-wojskowej w tym obszarze.
EN
The aim of the text is to present issues protection of cultural heritage as one the fundamental problems of cultural security and to present actions taken in this field. The construction of this study was preceded by a preliminary contemplating in which as a result of military conflict, interest mentioned in this area has begun. Then, author list the main assumptions law, based on the provisions of international humanitarian law in particular the Hague Convention. The continuation this problem is to point the activities the Ministry of National Defence and practical military exercises in the protection of cultural heritage. In the article is also a analyzed the issue of civil-military cooperation in this area. At the end of the text author summarizing the reflections on the main issues.
Year
Issue
6
Pages
18-29
Physical description
Dates
published
2017-01-04
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. MON 2005 nr 15 poz. 135).
 • Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON 2014 poz. 83).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 roku, Roz. I, art. 1, Definicja dóbr kultury (Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212, załącznik).
 • Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 roku (Dz.U. 1974 nr 20 poz. 106).
 • Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 roku przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, art. 1 (Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48).
 • Bzinkowski R., Ochrona zabytków w działaniach resortu obrony narodowej [w:] Ochrona dóbr kultury w czasie pokoju oraz zagrożenia wojennego w działaniach Wojska Polskiego, R. Bzinkowski (red.), Warszawa 2006.
 • Bzinkowski R., Żarkowski P., Podręcznik do nauki prawa wojennego w siłach zbrojnych, Warszawa 2006.
 • Drewniacki D., Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych. Materiały i komentarze, Warszawa 2000.
 • Kamler A., Pietrzkiewicz D., Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, Warszawa 2014.
 • Prawna ochrona dóbr kultury, T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Toruń 2009.
 • Prawo a ochrona dóbr kultury, Dobosz Piotr. Dobosz, Adamus Michał. Adamus, Sokołowska Dominika. Sokołowska (red.), Kraków 2014.
 • Rola i zadania Sił Zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały szkoleniowe, Kraków, 13–17 listopada 2002 r., R. Bzinkowski, K. Stankiewicz, T. Langowska (red.), Warszawa 2001.
 • Współczesne bezpieczeństwo kulturowe, P. Żarkowski, S. Topolewski (red.), Siedlce 2014.
 • Żarkowski P., Prawo humanitarne a konflikt zbrojny. Wybrane aspekty ochrony osób i dóbr kultury, Siedlce 2013.
 • Gąska Marek, Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych,<http:// www.marek-gaska.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63:wyklady&catid=39:wy kady&Itemid=74>, [dostęp: 12.04.2016].
 • Gąska Marek, Zagadnienie konieczności wojskowej,<http://www.marek-gaska.org/index.php? option=com_ content&view=article&id=108:zagadnienie-koniecznoci-wojskowej&catid=39:wykady&Itemid=74>, [dostęp: 14.04.2016].
 • Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach programu PFP „Partnerstwa dla Pokoju”, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-8489
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2452d58-dbc6-4ae7-a056-014e4e43850a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.