PL EN


2019 | 19 | 5-49
Article title

Osiedle mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego „Szadkowice–Ogrodzim” w gminie Szadek – geneza powstania i ocena założenia po 50 latach

Content
Title variants
EN
Single-family housing estate „Szadkowice–Ogrodzim” in Szadek commune – assessment of the assumption after 50 years
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wybudowane w latach 1970–2018 osiedle budownictwa jednorodzinnego „Szadkowice–Ogrodzim” ze względu na swoją powierzchnię, liczbę i kubaturę budynków uważane jest za największą inwestycję mieszkaniową w gminie Szadek z okresu powojennego (po 1945 r.). Osiedle reprezentuje odmienny zespół wartości, wynikających z nieokreślonego dla całości programu ideowego, przyjmowanych w różnych okresach powstawania założeń układu przestrzennego. W niektórych fragmentach dążono do spójnej formy architektonicznej zabudowy i charakterystyki technicznej budynków. To znaczące dzieło przestrzenne okresu powojennego w sąsiedztwie małego miasta, jakim jest Szadek, jest cennym przykładem koncepcji urbanistycznej na terenach wiejskich obrzeży miast. Artykuł niniejszy ma na celu dokonanie szeroko rozumianej oceny stanu założenia, po prawie 50 latach od rozpoczęcia budowy.
EN
The single-family housing estate “Szadkowice–Ogrodzim”, built in 1970–2018, is considered the largest residential investment project of the post-war period (after 1945) in the municipality of Szadek in terms of area, number and volume of buildings. The estate represents a diverse set of values, which results from an unspecified ideological program ad-opted at various times in the formation of spatial layout assumptions. In some parts, a coherent architectural form of buildings and technical characteristics was sought. This article attempts to make a broadly understood assessment of the condition of this estate after almost 50 years from the commencement of construction. This large-scale project, carried out in the post-war period in the vicinity of a small town, Szadek, is a valuable example of urban planning in rural areas surrounding the city. Despite the supra-local value of the “Szadkowice–Ogrodzim” housing estate, it has rarely been the subject of studies and publications.
Year
Issue
19
Pages
5-49
Physical description
Contributors
 • Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Baliński W., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Lutomiersk, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1990.
 • Bartosiewicz B., Paczkowski K., Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 157.
 • Bogołębska B., Zagospodarowanie i walory środowiska Szadku w opinii mieszkańców (1999–2001), praca magisterska wykonana w Zakładzie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (promotor: prof. T. Marszał), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Burchard J., Środowiskowe uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 77–90.
 • Grotek A. Monografia geograficzna sołectwa Szadkowice-Ogrodzim powiat Zduńska Wola, praca licencjacka wykonana w Zakładzie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (promotor: prof. T. Marszał, opiekun mgr J. May), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 • Kondracki J., Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym, „Prace Geograficzne IGiPZ PAN” 1969, s. 36.
 • Kowara S., Nowe budownictwo mieszkaniowe jako element zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szadek, praca magisterska wykonana w Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (promotor: prof. dr hab. T. Marszał), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 • Kowara S., Nowe budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy i miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 171–184.
 • Kulesza M., Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3, s. 68–69.
 • Marszał T, Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Marszał T., Zagospodarowanie Szadku w opinii mieszkańców, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 11–29.
 • Marszał T., Milewska K., Molenda J., Nowak A., Turczyn M., Granice Szadku – ocena i propozycje zmian, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2, s. 73–90.
 • Orzeczenie geotechniczne orzeczenie geotechniczne dla potrzeb realizacji budownictwa jednorodzinnego we wsi Szadkowice, wykonane w 1986 r.
 • Realizacyjny plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla „Szadkowice II” we wsi Szadkowice–Ogrodzim gmina Szadek, s. 5.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880.
 • Sobczyńska K., Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania, praca doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Poznań 2014.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szadek, 2003.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szadek 2012, przyjęte uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek, nr XXXVIII/326/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r., ze zmianami z 2012, s. 49.
 • Zabłocka-Kos A, Słownik terminów architektonicznych i urbanistycznych [www.historiasztuki.uni.wroc.pl]
 • Mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego, 1929, 1:100000, Pas 42.
 • Słup 28 Łask–Zduńska Wola, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, sygn. C.860.
 • Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego osiedla domów jednorodzinnych „Szadkowice I” we wsi Szadkowice gmina Szadek.
 • Plan miasta Szadek według Wilhelma Bergmana z 1824 r., w zbiorach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
 • Topograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, 1839–[1843], 1:126000, Kol. II Sek. V (Mapa Kwatermistrzostwa).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2453641-1106-4870-bc1f-c12155d0a0f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.