PL EN


Journal
2016 | 22 | 103-116
Article title

Rewitalizacja i gentryfikacja jako procesy sprzężone na wrocławskim Nadodrzu

Title variants
EN
Gentrification and revitalisation as two, coupled processes in Wroclaw’s Nadodrze district
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W ostatniej dekadzie położona na północ od ścisłego centrum Wrocławia dzielnica Nadodrze zmienia swoje oblicze. Do niedawna jeszcze obszar problemowy, kojarzony z patologiczną ciemną stroną miasta, zyskuje wskutek kompleksowych działań rewitalizacyjnych nowe życie. Do zmiany wizerunku przyczyniają się również nowi napływowi mieszkańcy. W dzielnicy powstają nowej jakości usługi, dojrzewa życie kulturalne. Autorzy przedstawiają dowody na zaistnienie procesu gentryfikacji na Nadodrzu. Ukazują, jak działania miasta oraz oddolne inicjatywy społeczne minimalizują konflikt między rodzimymi a napływowymi mieszkańcami. Przedstawiają kompleksowy proces rewitalizacji oraz inne, łagodniejsze oblicze gentryfikacji.
EN
The district Nadodrze that is located in the north part of centre of Wrocław, shows significant changes since the last decade. Until recently it was a problem area, associated with pathological “dark side” of the city, gaining as a result of comprehensive revitalization activities a new life. The new residents have a big impact on changing of the district image. Thank to them a new quality of service is created and the cultural life is booming. The authors present evidence for the existence of gentrification process in Nadodrze. They show how the action of municipality and bottom-up community initiatives can minimize the conflict between native and migrant residents. They present a comprehensive revitalization process and the other, gentler face of gentrification.
Journal
Year
Issue
22
Pages
103-116
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Adamczyk-Arns G., Bąkowski J., Dudek J., Górka P., Ruman H., Szewczyk G., 2011, Przedmieście Odrzańskie: Masterplan Analizy, Wrocław.
 • Antkowiak Z.,1991, Wrocław od A do Z, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Atlas problemów społecznych Wrocławia, 2006, red. S. Kłopot, W. Skiba, Silesia, Wrocław.
 • Bardzińska-Bonenberg T., 2012, O gentryfikacji zabytkowych rejonów w Poznaniu, „Czasopismo Techniczne” z. 1.
 • Bora M., 2011, Rewitalizacja Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu, [w:] Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego, red. B. Skrzypczak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Bostic R.W., Martin R.W., 2003, Black home-owners as a gentrifying force? Neighbourhood dynamics in the context of minority home-ownership, “Urban Studies” No. 40(12).
 • Dębek M., Olejniczak P., 2015, Wizerunek wrocławskiego Nadodrza po działaniach rewitalizacyjnych 2009–2013, „Przestrzeń Społeczna” nr 1.
 • Encyklopedia Wrocławia, 2006, red. J. Harasimowicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Glass R., 1964, Introduction. Aspects of change, [w:] London. Aspects of change, ed. Centre for Urban Studies, Mac Gibbon and Kee, London.
 • Grochowska A., 2013, Murale symbolem rewitalizacji czy gentryfikacji? Przykład Wrocławia, [w:] Procesy gentryfikacji. XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz. 2, red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Grzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Grzeszczak J., 2012, Jak się mierzy gentryfikację?, [w:] Procesy gentryfikacji w mieście. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz. 1, red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja miast, „Problemy Rozwoju Miast” nr 3.
 • Jadach-Sepioło A., 2009, Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jakubczyk Z., 2010, Rewitalizacja miast na przykładzie Nysy i Niemodlina, „Studia Miejskie” t. 1.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • Janas K., Jarczewski W., 2010, Model procesu rewitalizacji – poziom lokalny, „Rewitalizacja Miast Polskich” nr 10.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Latz W., 2007, Diercke Geographie, Westermann Verlag, Leipzig.
 • Ley D., 1988, Social upgrading in six Canadian inner cities, “The Canadian Geographer” No. 32(1).
 • Lisowski A., 1999, Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Majer A., 2001, Polityka odnowy miast i jej obecne kierunki, [w:] Socjologia miasta. Wybór tekstów, oprac. M. Malikowski, S. Solecki, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
 • Olbińska K., Gentryfikacja jako cel, skutek czy zagrożenie w procesie rewitalizacji miast, [w:] Procesy gentryfikacji. XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz. 2, red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Płachta O., 2013, Rewitalizacja Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu – szansa czy zagrożenie dla mieszkańców, [w:] Procesy gentryfikacji. XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz. 2, red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ramsey D., 2014, Ocena atrakcyjności osiedli we Wrocławiu, Wydawnictwo UE, Wrocław. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 367.
 • Simon P., 2005, Gentrification of old neighborhoods and social integration in Europe, [w:] Cities of Europe: Changing contexts, local arrangement and the challenge to urban cohesion, ed. Y. Kazepov, Wiley-Blackwell, Malden.
 • Szafrańska E., 2012, Gentryfikacja wielkich osiedli mieszkaniowych – nowe zjawisko czy nadużycie terminologiczne?, [w:] Procesy gentryfikacji w mieście. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz. 1, red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śliwa M., 2010, Rewitalizacja obszarów miejskich na przykładzie Opola, „Studia Miejskie” t. 1.
 • Uchwała nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 6 lipca 2006 r.
 • Uchwała nr XXXI/1037/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 19 lutego 2009 r.
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/3249/06 z dn. 6 lipca 2006 r.
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLIV/2969/05 z dn. 8 grudnia 2005 r.
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/564/08 z dn. 17 kwietnia 2008 r.
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XXIX/643/12 z dn. 5 lipca 2012 r.
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1037/09 z dn. 19 grudnia 2009 r.
 • http://geoportal.wroclaw.pl/ (dostęp 5 listopada 2015).
 • https://pantone.ccnsite.com/gallery/6716761/MURAL-Gate-to-Nadodrze-1st-prize-in-contest (dostęp 10 grudnia 2015).
 • http: //www.geoportal.gov.pl/ (dostęp 5 listopada 2015).
 • http://www.lokietka5.pl/ (dostęp 12 grudnia 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2474b93-f98e-447e-bc51-bb7cba0c2282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.