PL EN


2014 | 14/1 | 149-158
Article title

Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie

Authors
Content
Title variants
EN
Taxation of business activities undertaken by the association
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stowarzyszenie jest podmiotem, w którym substratem są ludzie gromadzący się w celu wypełniania zadań o charakterze społecznym, kulturalnym, naukowym lub sportowym. Podstawową różnicą pomiędzy stowarzyszeniem a spółką handlową jest to, że istotą stowarzyszenia nie jest działalność zarobkowa i pomnażanie majątku udziałowców. Jednakże realizacja celów statutowych wymaga niekiedy od zarządu stowarzyszenia podjęcia działalności gospodarczej. Autor dokonał analizy możliwych form prowadzonej działalności na płaszczyźnie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Rozważania obejmowały także zagadnienia związane z odpowiedzialnością członków zarządu stowarzyszenia za zobowiązania podatkowe wynikające z działalności gospodarczej. Przyjęto, że dochód stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jeśli zysk został przeznaczony na cele statutowe lub nabycie niektórych instrumentów majątkowych (obligacje Skarbu Państwa, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Stowarzyszenie, stając się czynnym podatnikiem VAT-u, nabywa wszelkie prawa i obowiązki podatkowe w zakresie podatku od wartości dodanej (w tym także prawo do zwolnień przedmiotowych). Na płaszczyźnie podatku do czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej (i jej zmiany), za pośrednictwem której stowarzyszenie prowadzi działalność zarobkową, a także wszelkie umowy pożyczki i dopłaty dla spółki, podlegają opodatkowaniu. Za postulat de lege ferenda uznano zrównanie w prawach (w świetle ustawy o PCC) stowarzyszeń z organizacjami pożytku publicznego. Ponadto należy wprowadzić pojęcie „cele statutowe stowarzyszenia”, gdyż obecne postanowienia w tym zakresie mogą budzić uzasadnione wątpliwości.
EN
The association is an entity in which the substrate are people flocking in order to carry out tasks of a social, cultural, scientific or sporting activities. The primary difference between an association and a commercial company is that the essence of the association is not a for-profit business and increased the assets of the shareholders. However, the implementation of statutory objectives requires sometimes from the board of directors of the association for business. The author has made an analysis of the possible forms of activity on a goods and services tax, income tax and tax on civil law transactions. Considerations included the issues related to the liability of the members of the board of directors of the association for tax liabilities arising from business operations. It is assumed that the income of the association established is not subject to income tax from legal persons, if the profile has been designed for the purposes of or purchase of certain financial instruments (Treasury bonds and units in investment funds). The association became active VAT taxable person acquires all the rights and obligations of tax in respect of value added tax (including the right to the exemption). On the plane to the tax on civil law transactions agreement capital company (and its amendments) through which the association leads a gainful activity as well as any loans and payments to the company shall be subject to taxation. As de lege ferenda was to equate the rights (in the view of the civil law transactions tax) associations of public benefit organisations. In addition, provision should be made for the term, “the objectives of the association”, as the current provisions in this regard can raise reasonable doubt.
Year
Volume
Pages
149-158
Physical description
Contributors
author
References
 • Bielski P., Glosa do uchwały SN z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05, „Prawo Spółek” 2007, nr 6.
 • Bondarzewski K., Ograniczenia w prowadzeniu działalności przez etatowego i pozaetatowego członka samorządu kolegium odwoławczego, „Casus” 2003, nr 2.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Gdańsk 2001.
 • Ceglarski A., Zarząd czy komitet założycielski? Problemy wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, „Rejent” 2005, nr 2.
 • Ciulkin L., Wybrane problemy związane z podwójną osobowością prawną oddziałów stowarzyszeń na tle obowiązków rejestrowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 8.
 • Draniewicz B., Glosa do wyroku WSA z dnia 3 marca 2004 r., III SA 2889/02, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 5.
 • Glumińska-Pawlic J. (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Katowice 2007.
 • Gomułkowicz A., Małecki J. (red.), Ex iniuria non oritus ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
 • Gratka K., Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe i składkowe nie jest oczywista, „Prawo i Podatki” 2013, nr 23.
 • Kalinowski M., Nykiel W., Wykładnia przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2007, nr 3-4.
 • Ofiarska M., Zasady zlecenia organizacjom pozarządowym wykonania zadań gminy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia” 2012, v. XLVI.
 • Pomorska A., Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin 2003.
 • Rzetecka-Gil A., Łączenie funkcji zastępcy wójta z członkostwem w zarządzie stowarzyszenia sportowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013, nr 6.
 • Płonka-Bielenin K., Charakter prawny podmiotowości organizacji „non-profit”, „Administracja” 2010, nr 4.
 • Tarno J.P., Glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b25b3d2e-42de-463f-b26a-0371e7636b79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.