PL EN


2015 | 232 | 81-90
Article title

Realizacja formalizującego wymiaru odpowiedzialności społecznej w perspektywie przeprowadzonych badań

Content
Title variants
EN
Implementation of the formalizing dimension of social responsibility, in a perspective of conducted studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kategoria odpowiedzialności jest bardzo ważna w działalności gospodarczej. W przypadku działań ekonomicznych odpowiedzialność należy rozumieć jako zadanie do wykonania nałożone na dany podmiot gospodarczy. Współcześnie pojawia się ona w postaci społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). Jest to dobrowolne i świadome działanie organizacji, nastawione na kontakty z interesariuszami, uwzględniające aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne, a bazujące na przestrzeganiu zasad etyki. Często organizacje realizujące zasady CSR czynią to w sposób regulujący: ustalają reguły postępowania, opracowują kodeksy etyczne, przyjmują standardy działania i poddają się ocenom lub audytom. Jest to czynnik formalizujący odpowiedzialności społecznej. Przeprowadzone badania nad tym aspektem wykazują, że w warunkach polskich organizacje często posiadają różnego rodzaju misje i strategie działania, jednak rzadko mają standardy społecznej odpowiedzialności. Zachodzi więc potrzeba szerzenia i pogłębiania wiedzy na rzecz CSR
EN
Responsibility is a very important category in business. In the case of economic activities, responsibility is understood as a task to be done, imposed on a certain entity. Contemporarily, it appears in a form of corporate social responsibility (CSR). It is a voluntary and conscious activity of an organization; focused on contacts with stakeholders; taking into account social, cultural, economic and environmental aspects; and based on respect for the principles of ethics. Organizations implementing CSR often do it in a regulating way: they lay down rules of conduct, develop codes of ethics, adopt standards of operation and undergo assessments or audits. It is a formalizing factor of social responsibility. The research on this aspect shows that Polish organizations often have different types of missions and strategies, but rarely establish social responsibility standards. There is therefore a need for CSR dissemination and deepening knowledge on CSR.
Year
Volume
232
Pages
81-90
Physical description
Contributors
References
 • Banajski R. (2001), Treści aksjologiczne kodeksów etycznych regulujących sferę życia gospodarczego [w:] W. Gasparski, J. Dietl (red.), Etyka biznesu w działaniu – doświadczenia i perspektywy, WN PWN, Warszawa.
 • Gasparski W. (2001), Programy etyczne firm i ich projektowanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Kamiński J. (1986), Respondere [w:] W. Wołodkiewicz (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, PIW, Warszawa.
 • Kapias M. (red.) (2014), Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 • Koneczny F. (2003), Zawisłość ekonomii od etyki, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice.
 • Kryk B. (2001), Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy [w:] W. Gasparski, J. Dietl (red.), Etyka biznesu w działaniu, WN PWN, Warszawa.
 • Nakonieczna J. (2003), Społeczna odpowiedzialność – nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych [w:] J. Symonides, M. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Pietrzkiewicz T. (1997), Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Podsiad A., Więckowski Z. (1983), Poczytalność [w:] Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, Warszawa.
 • Przybyła H. (2001), Ład rynkowy w ujęciu ekonomii klasycznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, nr 18.
 • Walkowiak J. (1998), Misja firmy a etyka biznesu, CIM, Warszawa.
 • Woleński J. (1995), Analiza i odpowiedzialność, „Znak”, nr 10.
 • Zadek S., Pruzan P., Evans R. (1997), Building Corporate Accountability. Emerging Practices in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting, Earthscan, London.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1996), Etyka w zarządzaniu, CIM, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b26187c7-ac5c-42ca-a910-a41784a9f6f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.