PL EN


2019 | vol. 63, nr 3 | 70-80
Article title

Bankructwo państwa – fakt czy mit?

Authors
Content
Title variants
Bankruptcy of a state – truth or myth?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy państwa naprawdę bankrutują. Autor korzysta z analizy i krytyki literatury naukowej, metody opisowej i statystycznej, by odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. Na potrzeby artykułu sformułowane zostają: hipoteza główna H1 – państwo może zbankrutować, a także hipotezy pomocnicze H1a – państwo może zbankrutować sensu stricto, H1b – państwo może zbankrutować sensu largo. W celu ich weryfikacji autor analizuje definicje bankructwa dostępne w piśmiennictwie naukowym, dokonuje przeglądu literatury traktującej o problemach finansowych państw, by następnie zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na to, że państwo uważane jest za bankruta (lub za zagrożone bankructwem). W końcowej części przytoczone zostają przykłady bankructw państw opisane w literaturze naukowej. Na tej podstawie sformułowane zostają wnioski oraz oceniona zostaje prawdziwość hipotez.
EN
The aim of this work is to investigate whether states are really going bankrupt. The author uses the analysis and criticism of scientific literature, descriptive and statistical methods to answer the question put in the title. For the purposes of the article, the main hypothesis H1 − State may go bankrupt; and the two auxiliary hypotheses: H1a – State may go bankrupt in the strict sense; H1b – State may go bankrupt in the broad sense; were formulated. In order to verify them, the author examines the definitions of bankruptcies, reviews the literary covering issue of the financial problems of states, and identifies the key factors that affect the state considered to be bankrupt (or being threatened by bankruptcy). In the final section, examples of the bankruptcy of the countries described in the scientific literature are cited. On this basis, the final conclusions are formulated and the veracity of the hypotheses is done.
References
 • Bank of Canada, 2017, Database of Sovereign Defaults, Technical Report No. 101 / Rapport technique no. 101.
 • Buckheit L.C. i in., 2013, Revisiting sovereign bankruptcy, Brookings Institution.
 • Buckley R., 2009, The bankruptcy of nations: an idea whose time has come, The International Lawyer, 49(3).
 • Boratyńska K., 2009, Koszty bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce – przegląd dotychczasowych badań, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78.
 • Boratyńska K., 2013, Ekonomiczne oraz społeczne aspekty bankructw państw. Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa [dokument elektroniczny].
 • http://www.pte.pl/kongres/referaty/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna%20-%20EKONOMICZNE%20ORAZ%20SPO%C5%81ECZNE%20ASPEKTY%20BANKRUCTWA%20PA%C5%83STW.pdf.
 • Furceri D., Zdzienicka A., 2012, How costly are debt crises?, Journal of International Money and Finance, vol. 31.
 • Hatchondo J.C., Martinez L., Sapriza H., 2007, The Economics of Sovereign Defaults, Economic Quarterly, vol. 93(2).
 • Jura B., 2016, Upadłość przedsiębiorstw na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce, Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1(9).
 • Klimowicz M, 2014, Bankructwo państw europejskich, [w:] Florczak A., Lisowska A. (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu, OTO-Wrocław, Wrocław.
 • Klimowicz M., 2014, Niewypłacalność państw strefy euro, [w:] Pacześniak A., Klimowicz M. (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, OTO-Wrocław, Wrocław.
 • Krukowska M., 10 spektakularnych bankructw krajów, https://www.forbes.pl/wiadomosci/bankructwogrecji-10-panstw-ktore-tez-zbankrutowaly/yw35xtx (dostęp 17.03.2019).
 • Manasse P., Roubini N., 2005, Rules of Thumb” for Sovereign Debt Crises, IMF Working Paper, WP/05/42.
 • Mentzen S., 2012, Koszty długu publicznego i bankructwo państwa, Acta Universitatis Nicolai Copernici, EKONOMIA XLIII, nr 1, Toruń.
 • Pociecha J., 2007, Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 205.
 • Prusak B., 2004, Jak rozpoznać potencjalnego bankruta?, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, red. F. Bławat, tom 3, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Reinhart C., Rogoff K., 2010, Growth in a time of debt, American Economic Review Papers and Proceedings.
 • Sandleris G., 2016, The costs of sovereign default: theory and empirical evidence, Economia, 16(2).
 • Szela B., Mentel G., Brożyna J., 2016, In search of insolvency among European countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29:1.
 • Świerk J., Banach A., 2013, Upadłość polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2012, Zarządzanie i Finanse, 2/2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b26517cc-e5e9-41ae-8c0c-9f942f72bada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.