Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 79-95

Article title

Paradoxes of formal social control. Criminological aspects of foreigners' access to the Polish territory and labour market

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the paper is to present selected results of the analysis of the impact of migration policies in the context of development of such criminal phenomena as organising irregular migration or document fraud linked to it. One of the elements of the analysis was the identification of mechanisms of formal social control in reference to the example of functioning of a simplified system aimed at controlling foreigners’ access to the labour market in Poland. In practice, the system has brought also consequences in the form of breaches of penal law. Paradoxically, in the Polish case not more restrictions, but simplifications in the area of foreigners’ access to the labour market have determined in recent years the landscape of irregular migration. Due to the character of the recognised (administrative or penal) law infringements, the phenomenon may be rather called semi-legal or half-legal migration, since its specificity is the apparent compliance with the laws on entry, stay or work of foreigners, and the simplified procedure of admitting foreigners to the labour market can be helpful in this respect. However, more in-depth reflection allows for identification of law infringements within these actions, which may stem from ambiguous or incomplete legal norms. The differences in perceptions of the abuses of the simplified system of employing foreigners and in responses to them identified in the qualitative study lead to the conclusion that formal social control sometimes contributes to the development of negative phenomena, although the expected result of it is preventing them.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wniosków z analizy skutków polityki migracyjnej w kontekście rozwoju takich zjawisk przestępczych jak organizowanie nielegalnej migracji oraz związane z tym fałszowanie i wyłudzanie dokumentów. Jednym z elementów analizy była identyfikacja mechanizmów formalnej kontroli społecznej na przykładzie funkcjonowania uproszczonej procedury dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce. System ten w praktyce przyniósł też skutki w postaci naruszeń prawa karnego. Paradoksalnie, w polskich warunkach to nie większe restrykcje, ale ułatwienia w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy determinowały w ostatnich latach obraz nielegalnej migracji. Z uwagi na charakter obserwowanych naruszeń prawa (administracyjnego i karnego) zjawiska te można nazywać raczej quasi-nielegalną czy półlegalną migracją, gdyż jej cechą charakterystyczną jest pozorne przestrzeganie zasad wjazdu, pobytu czy pracy cudzoziemców, czemu służyć może właśnie uproszczony system dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Pogłębiona refleksja pozwala jednak na identyfikację naruszeń prawa w ramach tych działań, czemu sprzyjają niejednoznaczne czy niekompletne normy prawne. Zidentyfikowane w badaniu jakościowym różnice w postrzeganiu nadużyć uproszczonego systemu zatrudniania cudzoziemców i w reagowaniu na nie prowadzą do wniosku, że formalna kontrola społeczna przyczynia się czasem do rozwoju negatywnych zjawisk, mimo że jej spodziewanym rezultatem jest zapobieganie im.

Contributors

 • Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych PAN

References

 • Becker H.S, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. The Free Press, New York 1963
 • Biuletyn Migracyjny, Interview with the Secretary of State from the Ministry of Interior and Administration, responsible for migration policy in terms of border control and issuing residence permits: “<<Pragmatycznie, a nie ideologicznie>> – o polityce migracyjnej Polski” [‘<<Pragmatically and not ideologically>> – about Polish migration policy”, Biuletyn Migracyjny No 55/2016, pp. 2-4, http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny55_0.pdf [accessed on 27 December 2016].
 • Bowling B., Epilogue: The borders of punishment: Towards a criminology of mobility [in:] K.F. Aas, M. Bosworth (eds.), Borders of punishment: Migration, citizenship, and social exclusion, Oxford University Press, Oxford 2013, pp. 291-306.
 • Bowling B., J. Sheptycki, Global Policing, Mobility and Social Control [in:] S. Pickering, J Ham (eds.), The Routledge Handbook on Crime and International Migration. Routledge, Abington, New York 2015, pp. 57-74.
 • Brunarska Z., M. Kindler, M. Szulecka, S. Toruńczyk-Ruiz, Ukrainian Migration to Poland: A “Local” Mobility?, [in:] M. Kindler, O. Fedyuk (eds.), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, Springer International Publishing 2016, pp. 115-132.
 • Czaika M., M. Hobolth, ‘Do restrictive asylum and visa policies increase irregular migration into Europe?’, European Union Politics 2016, Vol. 17 (3), pp. 345–365.
 • Duvell F., ‘Paths into irregularity: The legal and political construction of irregular migration’, European Journal of Migration and Law 2011, Vol. 13 (3), pp. 275-295.
 • Europol-INTERPOL Report on Migrant Smuggling Networks, 2015; https://www.europol.europa.eu/category/press-release-category/reports [accessed on 20 October 2016].
 • Górny A., I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (eds.), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji [Unobvious transformation. Poland as a country of immigration]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, pp. 272–275.
 • Kicinger A., W. Kloc-Nowak, ‘Combating the Illegal Employment of Foreigners in the Enlarged EU: The Case of Poland’, CEFMR Working Papers 2008, No. 1.
 • Kindler M., A. Kordasiewicz, M. Szulecka, Care needs and migration for domestic work: Ukraine-Poland, International Labour Organisation, Geneva 2016.
 • Łodzińki S., M. Szonert, „<<Niepolityczna polityka>>? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989-2016 (kwiecień)” [’<<Non-political politics?>> The formation of migration policy in Poland between 1989-2016 April]’, CMR Working Papers no 90/148, Warsaw 2016.
 • M. Szulecka, „Przejawy nielegalnej migracji w Polsce” [‘Manifestations of irregular migration in Poland’], Archiwum Kryminologii 2016, Vol. 38.
 • Melossi D., Crime, punishment and migration. Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC 2015.
 • Stefańska R, M. Szulecka, „Rozwój polityki migracyjnej Polski: otwarcie granic – regulowanie imigracji – kontrolowane otwarcie” [The development of the Polish migration policy – opening of borders – regulation of immigration – controlled openness], Biuletyn Migracyjny No 50/2014, pp. 4-5; http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny50_0.pdf [accessed on 27 December 2016].
 • Stefańska R, Szulecka M, „Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomiczno-zawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce” [‘Secure legal status as a determinant of the economic and professional advancement’], Central and Eastern European Migration Review 2013, Vol. 2 (1), pp. 91–115
 • Ministry of Family, Labour and Social Policy, justification of a proposal for termination of the simplified procedure and replacing it with an administrative procedure of issuing short-term work permits of April 2016; https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284850/12350335/12350336/dokument251270.pdf [accessed on 5 November 2016].
 • Ministry of Interior, Polityka migracyjna Polski: Stan obecny i postulowane działania [Poland's migration policy: Current state of affairs and recommended actions], 2012; http://bip.msw.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html [accessed on 27 December 2016].
 • Ministry of Labour and Social Policy, the guidelines for the local labour offices regarding the recommended practices with regard to registration of the declarations of intention to hire a foreigner of 2015; www.pup.czestochowa.pl/download/1241.pdf [accessed on 22 December 2016].
 • Statistics of the Border Guard: https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html [accessed on 20 October 2016].
 • Statistics of the Ministry of Family, Labour and Social Policy: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ [accessed on 5 November 2016].
 • Statistics of the Office for Foreigners: http://udsc.gov.pl/statystyki [accessed on 5 November 2016].
 • The Act of 6 June 1997 – the Penal Code, Journal of Laws of 1997, No 88, item 533 with further amendments [Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 533 z późn. zm.].
 • The Directive 2014/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers, Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014, p. 375.
 • The Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 21 April 2015 on the cases when entrusting the work to a foreigner on the territory of the Republic of Poland is permittable without an obligation to obtain a work permit, Journal of Laws of 2015, item588 [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2015 r. poz. 588].
 • The Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 30 August 2006 on performing work by foreigners without an obligation to obtain a work permit, Journal of Laws of 2006, No 156, item 1116 [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1116].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b2725d2f-dbbd-4dd9-ae1c-5c097d775774
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.