PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 23-33
Article title

Rola państwa i prawa w kształtowaniu ładu gospodarczego w krajowym i zagranicznym obrocie gospodarczym

Authors
Content
Title variants
EN
Importance of the state and laws in developing economic order in local and foreign turnover
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w kontekście ukształtowanego przez państwo ładu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem norm publicznego prawa gospodarczego. Ze względu na zakres problematyki oraz charakter opracowania przedstawione rozważania ograniczono do zagadnień podstawowych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na obszarze państwa polskiego. Stwierdzono, że w dobie gospodarki rynkowej, postępujących procesów globalizacji, koncentracji kapitału oraz silnej konkurencji względy ekonomiczne obligują przedsiębiorców do poszerzania obszaru prowadzenia działalności gospodarczej. Podjęto także próbę wykazania, iż napływający do Polski kapitał zagraniczny wpływa na innowacyjność gospodarki polskiej oraz przedsiębiorstw krajowych z uwagi chociażby na fakt transferu nowoczesnej technologii, wiedzy, nowych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych, dokonującej się wymiany handlowej, a także migracji kadry zarządzającej. W podsumowaniu stwierdzono, iż działaniu temu sprzyjać powinny jasne, spójne i stabilne przepisy prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego oraz odpowiednio kreowana przez państwo polityka gospodarcza.
EN
The article includes an analysis of legal framework for conducting business activities by foreign entrepreneurs in the context of an economic order developed by the state, considering in particular the norms of the public economic law. Because of the scope of the issue and nature of this study, the presented material was limited to basic issues connected with starting and running a business activity by foreign entrepreneurs on the territory of Poland. It has been stated that, in the times of market economy, proceeding globalization processes, the concentration of capital and heavy competition, economic reasons force entrepreneurs to widen the area of their business activities. An attempt has been made to prove, that foreign capital flowing into Poland encourages creativity of Polish economy as well as local companies. The encouragement results mainly from the transfer of modern technology and knowledge, new structural and organizational solutions, existing trade exchange and migration of managerial staff. It is stated in the Abstract, that the process should be accompanied by clear, coherent and stable business, trade and tax laws as well as by a proper business policy created by the government.
Year
Issue
Pages
23-33
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Atuahene-Gima K. 1995. An exploratory analysis of the impact of market orientation on new product performance: a contingency approach. "Journal of Product Innovation Management" nr 12.
 • Banasiński C. 1998. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej. W: Prawo gospodarcze: zagadnienia administracyjnoprawne. Pod red. M. Wierzbowskiego, M. Wyrzykowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. ISBN 83-87558-50-8.
 • Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J. 2000. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej. "Przegląd Prawa Handlowego" nr 4.
 • Biernat S. 1994. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ‒ wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda. "Przegląd Prawa Handlowego" nr 9.
 • Biernat S., Wasilewski A. 2000. Wolność gospodarcza w Europie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-88114-80-8.
 • Blaszczak A. 2008. Rola innowacji w procesie wzrostu gospodarczego według J.A. Schumpetera. W: Stachowiak Z. (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach "nowej gospodarki". Siedlce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. ISBN 978-83-925315-4-8.
 • Chakrabarti A.K., Kessler E.H. 1999. Speeding up the pace new produkt development. "Journal of Product Innovation Management" nr 16.
 • Ciapała J. 2001. Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 4.
 • Cieśliński A. 2003. Wspólnotowe prawo gospodarcze. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7387-019-9.
 • Dauses A.M. 1999. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7110-885-0.
 • Garlicki L. 1997. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Liber. ISBN 83-7206-122-X.
 • Grabowski J. 2001. Rola i funkcja prawa w systemie gospodarki rynkowej. W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Kraków: Wydaw. UJ. ISBN 83-233-1492-6.
 • Jakubiak M. 2002. Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej. W: Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce. "Zeszyły BRE Bank ‒ CASE" nr 6.
 • Kaszubski W., Kołakowski J. 2000, Wolność gospodarcza w świetle Konstytucji RP. "Glosa" nr 6.
 • Konstytucja RP [1997] z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Kosikowski C. 1995. Wolność gospodarcza w prawie polskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0990-8.
 • Kosikowski C. 2005. Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: Lexis-Nexis. ISBN 83-7334-392-X.
 • Kosikowski C. 2006. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. ISBN 83-7334-596-5.
 • Kruczalak K. 1998. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP. "Gdańskie Studia Prawnicze" t. 3.
 • Kruczalak K. 2000. Podstawowe zasady działalności gospodarczej. "Gdańskie Studia Prawnicze" t. 7.
 • Kubala W. 2000. Kontrowersyjne zagadnienia reglamentacji działalności gospodarczej. "Monitor Prawniczy" nr 9.
 • Kubala W. 2001. Jeszcze o zasadzie swobody działalności gospodarczej. "Przegląd Prawa Handlowego" nr 8.
 • Mansfield E. 1968. Industrial Research and Technological Innovation. New York: WW. Norton & Company. ISBN 0393097242.
 • Olszewski J. 2005. Wolność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. "Iuset Administratio" nr 1.
 • Pomykalski A. 1984. Informacyjne uwarunkowania międzynarodowego transferu innowacji. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Rabska T. 1977. Prawo administracyjne stosunków gospodarczych. Warszawa - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rabska T. 2002. Zadania administracji publicznej w działalności gospodarczej (problem zakresu obowiązywania prawa działalności gospodarczej). "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 12.
 • Rozporządzenie [1927] Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym Dz. U. RP z 1927 r., nr 53, poz. 468 z późn. zm.
 • Schumpeter J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Skubisz R. (red.), Skrzydło-Tefalska E. (red.). 2003. Prawo Europejskie. Zarys Wykładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 83-227-2142-0.
 • Sobczak K. 2000. Wolność gospodarcza a władza publiczna. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 12.
 • Sobczak K. 2004. Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne. Warszawa: LexisNexis. ISBN 83-7334-253-2.
 • Strzyczkowski K. 1999. Instytucje prawa działalności gospodarczej. Uwagi o projekcie ustawy prawo działalności gospodarczej. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 4.
 • Szydło M. 2002. Reglamentacja działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 2.
 • Taradejna R., Maj J. 1990. Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wydaw. "Przemiany". ISBN 83-85210-05-9.
 • Umiński S. 2002. Polska jako miejsce podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i transferu technologii. W: Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7326-060-9.
 • Ustawa [1988] z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Dz. U. z 1988 r., nr 41, poz. 324 z późn. zm.
 • Ustawa [1999] z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Dz. U. z 1999 r nr 101, poz. 1178.
 • Walaszek-Pyzioł A. 1994. Swoboda działalności gospodarczej. Kraków: "Księgarnia Akademicka". ISBN 83-86575-05-0.
 • Walawski B. 1939. Pozwolenie i koncesje administracyjne w prawie polskim. Wilno.
 • Zdyb M. 2001. Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-7333-002-X.
 • Zdyb M. 2003. Prawo administracyjne ustrojowe i materialne. Podstawy normatywne. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Znamierowski C. 1998. Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b27438b1-9d58-4e4f-ad76-a5e21a5cd595
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.