PL EN


2012 | 31 | 243-264
Article title

Konsument na polskim i czeskim rynku uzdrowiskowym w latach 2006-2010

Title variants
EN
The consumer in the Polish and Czech market of health resorts over the years 2006-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą sytuacji gospodarstw domowych na polskim i czeskim rynku uzdrowiskowym. Stara się przy tym ukazać najważniejsze zmiany i determinanty zachowań konsumenckich na badanym rynku. Analiza obejmuje w swym zakresie czasowym lata 2006-2010 i ze względu na ograniczenia objętościowe koncentruje się tylko na lecznictwie uzdrowiskowym osób dorosłych.
EN
The paper includes a comparative analysis of situations of households in the Polish and Czech market of health resorts. Accordingly, it tries to show the most import ant changes and determinants of consumer behaviour in the researched market. The analysis comprises the years 2006-2010 and due to volume limitations it focuses on health resorts for adults.
Year
Issue
31
Pages
243-264
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Attl P., Studnička P., Financování českého lázeňství z prostek regionálních operačních programů, w: Hradecké ekonomické dny 2012.Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 31. ledna a 1. února 2012, red. P. Jedlička, Gaudeamus, Hradec Králové 2012.
 • Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011.
 • Bohatová M., Popularita českých lázní stále stoupá, life.ihned.cz/cestovani/c1-26685270-popularita-ceskych-lazni-stale-stoupa [20.04.2012].
 • Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Katalog lázní a wellness, www.czechtourism. com/getmedia/524a08e7-7aa4-4a3c-a7c0-cef28f741f4f/lazne-cz2010-2-verze.pdf.aspx [20.04.2012].
 • Český statistický úřad, Demografická statistika ČSÚ 2010, www.czso.cz/ [20.04.2012].
 • Český statistický úřad, Zdravotní pojišťovny – náklady na segmenty zdravotní péče, Ústavu zdravotnických informací a statistiky České Republiky, Praha 2011.
 • CK Relax & Wellness - lázně a wellness, Vývoj návštěvnosti lázní v letech 2000-2011, www.e-lazne. eu/navstevnost-ceskych-lazni [20.04.2012].
 • Drozd I., Pierwsze spotkanie w sprawie powołania Konsorcjum Produktowego, „Jedziemy do wód. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP” 2011, nr 1-2.
 • EGospodarka.pl, Zdrowie Polaków 2009. Długotrwałe problemy zdrowotne, www.egospodarka.pl/60491,Zdrowie-Polakow-2009,1,39,1.html [20.04.2012].
 • Główny Urząd Statystyczny, Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, Kraków 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny ochrony zdrowia 1996, Warszawa 1997.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny RP 2006, Warszawa 2006.
 • Główny Urząd Statystyczny, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa 2011.
 • Krupa J., Wołowiec T., Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona, w: Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010.
 • Ministerstwo Gospodarki, Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2011, www.mg. gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf [20.04.2012].
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Karty prywatyzacyjne, inwestor.msp.gov.pl/portal/si/form/4/Profile_spolek.html?szukaj=25654715 [20.04.2012].
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r., Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Zdrowia, Kierunki lecznicze uzdrowisk, www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=628&ml=pl&mi=628&mx=0&ma=10291 [20.04.2012].
 • Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r., Warszawa 2011, www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=11.
 • Ponikowska I., Kompendium Balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 • Ponikowska I., Tradycja, nowoczesność i innowacyjność w lecznictwie uzdrowiskowym naszych czasów, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica Zdrój 2009.
 • Svaz léčebných lázní České republiky, České lázně, www.lecebne-lazne.cz/cs [20.04.2012].
 • Szymańczyk J., Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych – szansa czy zagrożenie?, referat zaprezentowany na XX Kongresie Uzdrowisk Polskich w Połczynie, w dniach 16-18 października 2011r.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, art. 2, Dz.U. 05.167.1399.
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie, Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy, Lublin 2008, http://www.bip.lublin.pl/um/upload/pliki/prawo/uchwaly/druk_nr_XIX_-_21_-_zal._Prog._prozdrow._w_zakresie_zapobiegania_chorobom_kregoslupa.pdf [20.04.2012].
 • Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ze dne 13. dubna 2001, Předpis č. 164/2001.
 • Zdravotnická Statistika, Lázeňská péče 2006, Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ÚZIS ČR, Praha 2007.
 • Zdravotnická Statistika, Lázeňská péče 2010, Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ÚZIS ČR, Praha 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b274a9a4-2c9f-4de5-a2ca-1bed2f9f14b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.