PL EN


2013 | 3(63) | 127-144
Article title

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w opinii badanych organizacji

Authors
Title variants
EN
Co-operation Between Public Administration and Non-Governmental Organisations as Seen by Surveyed Entities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The research results presented in this paper indicate that non-governmental organisations functioning in the District of Olsztyn have clearly specified objectives and expectations as regards support for their imple¬mentation. Local NGOs are not interested in such kinds of support as training, expert advice, information or assis¬tance in the recruitment of staff. For them, more important is financial assistance and other aid needed in the process of raising money (for example, appropriate recommendations). They wish to co-operate with local authorities by jointly organising events sponsored or commissioned by the local government. Despite many problems experienced by non-governmental organisations which co-operate with local authorities, this co-operation has generally been assessed as satisfactory. NGOs that co-operate regularly with local authorities evaluated this collaboration better than those which co-operate only occasionally.
Year
Issue
Pages
127-144
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Organizacji i Zarządzania Uniwer¬sy¬tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,, molinski1@wp.pl.
References
 • Alcock P. 2012 New Policy Spaces: The Impact of Devolution on Third Sector Policy in the UK, „Social Policy & Administration”, Vol. 46, No. 2, Oxford.
 • Bednarczyk M. 2004 W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Bogacz-Wojtanowska E. 2011a Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, „Kwartalnik Trzeci Sektor – numer specjalny”, Warszawa.
 • Bogacz-Wojtanowska E. 2011b Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Kraków.
 • Bogacz-Wojtanowska E., Dudkiewicz M., Górniak K. 2011 Problem jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną w kontekście dostępnych badań.Analiza materiałów zastanych, [w:] Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań, Makowski G. (red.), Warszawa.
 • Duda P. 2010 Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Ebrahim A. 2003 NGOs and Organizational Change. Discourse, Reporting, and Learning, Cambridge.
 • Frączak P., Skrzypiec R. 2007 Analiza aktualnych warunków współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, [w:] Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, M. Rymsza (red.), Warszawa.
 • Gosk I., Pyrka A. 2008 Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, Warszawa.
 • Jachimowicz A. 2006 Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe – partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej?, Warszawa.
 • Koch D. 2009 Aid from International NGOs, London and New York.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna 1996, Warszawa.
 • Pilecki K., Strzała A., Kaczorowski M. 2008 Współpraca gmin z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
 • Pollard A., Court J. 2008 How Civil Society Organizations Use Evidence to Influence Policy Proesses, [in:] Can NGOs make a difference? The Challenge of Development Alternative, Bebbington A. J., Hickey S., Mitlin D. C. (eds.), London & New York.
 • Przewłocka J. 2011 Polskie organizacje pozarządowe. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Warszawa. Rymsza M. 2006 Standaryzacja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec trzeciego sektora, Warszawa.
 • Sługocki W. 2009 Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych w świetle współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, [w]: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Babiak J., Sługocki W. (red.), Warszawa.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 1 maja 2004 roku (Dz.U., 04.99.1001, z późn. zm.).
 • Wilson P.C. 2002 Indigenous Federations, NGOs, and the State: Development and the Politics of
 • Culture in Ecuador’s Amazon, University of Pittsburgh, Pittsburgh.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2799b81-c4e9-475c-8412-affe1e3c630c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.