PL EN


2015 | 36 | 53-63
Article title

WRAŻLIWOŚĆ MŁODYCH NABYWCÓW DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKU NA BODŹCE MARKETINGOWE

Authors
Content
Title variants
EN
SUSCEPTIBILITY OF YOUNG BUYERS OF DURABLE GOODS ON MARKETING INCENTIVES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na postępowanie nabywców, będące efektem podejmowanych przez nich decyzji, mają wpływ różnorodne czynniki: ekonomiczne, demograficzne, społeczno-kulturowe, psychologiczne i marketingowe. Specyficzną grupą czynników są uwarunkowania marketingowe zachowań konsumentów, gdyż są one uzależnione od działań przedsiębiorstw. W niniejszym opracowaniu dokonano próby analizy wrażliwości młodych nabywców dóbr trwałego użytku (w tym mebli) na bodźce marketingowe. Swoje rozważania skupiono na grupie osób w wieku 19-34 lata. Scharakteryzowano czynniki wpływające na zachowania konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem marketingowych determinant tych zachowań. Na podstawie wyników własnych badań ankietowych omówiono główne marketingowe uwarunkowania zachowań młodych nabywców dóbr trwałego użytku, ze szczególnym uwzględnieniem mebli. Opisano wpływ na ich postępowanie czynników związanych z cechami mebli, finansowymi warunkami ich zakupu, dystrybucją (dostępnością mebli) i działaniami promocyjnymi dotyczącymi mebli.
EN
Consumer behavior, which is reflected by the decisions made, is influenced by various factors that are economic, demographic, socio-cultural, psychological and marketing in nature. Marketing determinants of consumer behavior are a unique group of factors as they depend on business activities. The article presents the analysis of the vulnerability of young buyers of durable goods (including furniture) to marketing incentives. The investigation was focused on a group[ of buyers aged 19-34 years. The text characterizes the factors that influence consumer behavior, with a particular consideration of the marketing determinants. On the basis of the Author’s surveys, the main marketing determinants of the buyers of durable goods (especially of furniture) are discussed. The article includes a description of the impact of factors related to furniture: its properties, the financial terms of purchase, the distribution (availability of furniture) and promotions.
Year
Issue
36
Pages
53-63
Physical description
Dates
issued
2015-06-30
References
  • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  • Janoś-Kresło M., Mróz B. (ed.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
  • Nowak L., Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
  • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
  • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
  • Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b283f3f8-bd1a-4d2f-a149-ca2dd6471ce5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.