PL EN


2014 | 24 | 63-83
Article title

Przekład środowiskowy na rzecz uchodźców w Polsce – między mitem i rzeczywistością

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Community Translation for refugees in Poland – Between Myth and Reality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Increase in emigration, family reunification, the opening of borders, etc. Due to these processes, there have appeared issues with community interpreting occurring in various institutional contexts, between participants of unequal status. In this unique act of communication, a translator becomes an active participant in roles ranging from a negotiator to a lawyer. The author of the article attempts to specify the needs of community interpreting while at the same time defining it. She focuses on the community interpreting specifically for Russian‑speaking refugees.
Year
Volume
24
Pages
63-83
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski
References
 • Baczyński‑Sielaczek, R. (2012), Raport z badania potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędów Dzielnic m. st. Warszawy w zakresie pracy z cudzoziemcami, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 3.
 • Campbell, S. (1998), Translation into the Second Language, Routledge, London-New York.
 • Cegiełka, D., Chrzanowska, A., Kalus, W., Wencel, K. (2011), Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Raport z monitoringu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 2.
 • Dąmbska‑Prokop, U. (2010), Nowa encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, Kielce.
 • Gile, D. (1995), Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia.
 • Gudykunst, W. B. (1983), Intercultural Communication Theory. Current Perspectives, Sage, Beverly Hills.
 • Holewik K. (2012), Złożoność ról i kompetencja tłumacza środowiskowego w kontekście wybranych propozycji badawczych, w: Janikowski, P. (red.), Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa, s. 43‑55.
 • Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2013 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy (2014), [on line] http://www.udsc.gov.pl/files/sprawozdania/Sprawozdanie%20z%20wykonywania%20ustawy%20o%20ochronie%202013.pdf – 31.05.2014.
 • Kerbrat‑Orecchioni, C. (1998), Les Inteactions verbales. Variations culrurelles échanges rituelles, t. 3, Armand Colin, Paris.
 • Kiraly, D. (1995), Pathways to Translation. Pedagogy and Process, The Kent State University Press, Kent.
 • Komorowska, H., Zając, J. (red.) (2012), Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie / Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Kopczyński A. (1997), Praktyka i teoria tłumaczenia ustnego, „Neofilolog” (numer specjalny: Przekład ustny), nr 14, s. 17‑26.
 • Kościałkowska‑Okońska, E. (2007/2008), Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego, „Rocznik Przekładoznawczy”, nr 3‑4, s. 105‑116.
 • Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Płusa, P. (2000), Kształcenie tłumaczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa.
 • Płusa, P. (2007), Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Pöllabauer, S. (2004), „Interpreting in asylum hearings. Issues of role, responsibility and Power”, Interpreting 6, 2, s. 143‑180.
 • Regulska, K. (2012), „Walizka z wyrokiem. Polacy wysłali mnie na śmierć”, Gazeta Wyborcza. Duży Format, 6 XI.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
 • Sprawozdanie z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców w trzecim kwartale 2013, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, [on line] http://interwencjaprawna.pl/docs/spr‑sc‑2013.03.pdf – 31.05.2014.
 • Śladami uchodźców: uciekają do Polski przed wojnami i biedą, [on line] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020223,title,Sladami‑uchodzcow‑uciekaja‑do‑Polski‑przed‑wojnami‑i‑bieda,wid,14635209,wiadomosc.html – 28.02.2013.
 • Tryuk, M. (2006), Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tryuk, M. (2007), „Obraz tłumacza środowiskowego. Od tłumacza niewidocznego do tłumacza współdecydującego”, w: Szczęsny, A., Hejwowski, K. (red.), Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, ZUP SPRINT, Siedlce, s. 467‑476.
 • Tryuk, M. (2012), Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył. O etyce w tłumaczeniu ustnym, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa.
 • Urząd Do Spraw Cudzoziemców, [online] www.udsc.gov.pl – 31.05.2014.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, Dz.U. z 2006 r., nr 234, poz. 1694 z późn. zm.
 • Venuti, L. (1995), The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Routledge, London-New York.
 • Wencel, K. (2009), Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 4.
 • Wencel, K., Kalus, W. (2010), Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008-2010, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 6.
 • Witosz, B. (2006), Style konwersacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Zieliński, L. (2005), Nauczania przekładu (tekstów fachowych) na kierunkach neofilologicznych. Stan obecny, perspektywy rozwoju, w: Piotrowska, M. (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 2: Konteksty przekładowe, Tertium, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2b0f7ab-5040-4745-b5de-e456acfb061a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.