PL EN


2016 | 2(29) | 283-306
Article title

Zarządzanie w służbach – nadzór, kontrola i koordynacja realizowana przez Koordynatora Służb Specjalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Management in services – oversight, control and coordination realized by coordinator of Special Services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia informacje na temat działalności Koordynatora Służb Specjalnych w Polsce, w szczególności zadania szczegółowe, zadania w zakresie nadzoru, zadania w zakresie kontroli, zadania w zakresie koordynacji oraz uprawnienia. W dalszej kolejności zostaną przedstawione informacje na temat uprawnień i zadań wykonywanych przez poszczególne służby specjalne: Agencję Bezpieczeń-stwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na zakończenie przedstawione zostaną wnioski dotyczące obowiązującego schematu współdziałania i nadzoru Koordynatora Służb Specjalnych nad działalnością poszczególnych służb specjalnych. W artykule zostały wykorzystane jedynie obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których działa Koordynator oraz poszczególne służby specjalne, ponieważ 18 listopada 2015 r. nastąpiła istotna zmiana w obszarze nadzoru nad służbami specjalnymi i nie ma na ten temat aktualnej literatury.
EN
Article presents informations about activity of coordinator of special service in Poland, particularly, detailed tasks, tasks in range of oversight, tasks in range of control, tasks in range of coordination and entitlement execute. Informations will be presented in (to) far sequence about entitlement and they execute by individual special services: Agency of Internal Safety, Agency of Interview, Service of Counter- Interview Military, Service of Interview Military and Central Anticorruption Office. Conclusions will be presented on completion concerning obligatory scheme cooperation and over activity of individual special service oversight of coordinator of special service. Obligatory legal regulations have been taken advantage in article on which (who) bases of guns coordinator only and individual special services as important change has followed (has stepped) in area of oversight of special services 18 November 2015 year and does not have on this theme of current literature.
Year
Issue
Pages
283-306
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, pawelchodak@wp.pl
References
 • Decyzja Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.Urz. UE L 210 z 6.08.2008 r.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 812, 1255 i 1269).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584, z 2008 r. nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 178, poz. 1375).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2010 r. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1411 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 253 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2b7e45e-634e-40a4-9da6-c0bc9101a3ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.