PL EN


2015 | 1 | 113-121
Article title

Indywidualizacja kształcenia szansą urzeczywistnienia potrzeb i możliwości uczniów

Content
Title variants
EN
Individualization of learning chance for the realization of the needs and abilities of students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę indywidualizacji kształcenia w warunkach współczesnej szkoły od której wymaga się stworzenia takich warunków, które w optymalnym stopniu sprzyjały będą rozwojowi indywidualnych możliwości uczniów oraz zaspokajały ich potrzeby. Pomimo, że problematyka indywidualizacji kształcenia ma swoją historię, to w dalszym ciągu jest przedmiotem dyskusji nie tylko wśród naukowców ale i urzędników. Jak dotąd nie wypracowano skutecznego modelu szkoły, który obejmowałby proces dydaktyczno-wychowawczy oparty na indywidualizacji kształcenia. Bariery z jakimi spotykają się szkoły i nauczyciele związane są z warunkami programowo-organizacyjnymi szkolnictwa oraz kwalifikacjami i kompetencjami kadry. Doprowadziły one do działań w większości pozornych, ukierunkowanych głównie na osiąganie celów społecznych, nie zaś celów związanych z rozwojem uczniów. Podejmowane próby różnorodnych zabiegów indywidualizujących pracę z uczniami w zakresie dostosowania treści, metod, form oraz środków dydaktycznych do możliwości psychofizycznych uczniów nie przyniosły, jak dotąd, oczekiwanych rezultatów.
EN
The article discusses about problems of individual teaching in the conditions of modern school from which required to create such conditions which are conducive to the optimal degree of development of individual potential students and satisfy their needs. Although the issue of individualization of learning has its own history, it is still the subject of debate not only among scientists but also officials. We have not developed an effectively model of school, which would include teaching and educational process based on individual teaching. Barriers faced by schools and teachers are bound by the terms of the education program and organizational and staff qualifications and competence. They led to action in the most apparent, aimed primarily at achieving social objectives rather than objectives related to the development of students. Attempts to different treatments individualizing work with students in adapting the content, methods, forms and means of teaching the psychophysical abilities of students did not bring, so far, the expected results.
Year
Issue
1
Pages
113-121
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
  • Politechnika Koszalińska
References
  • Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.
  • Bereźnicki F., Między dzieciństwem a dorosłością, Warszawa 2012.
  • Kruszewski K., O nauczaniu i uczeniu się w szkole, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, K. Kruszewski (red.), Warszawa 2004.
  • Kruszewski K., Indywidualizacja kształcenia, Warszawa 2005.
  • Kuligowska K., Problemy indywidualizacji nauczania, Warszawa 1975.
  • Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny klasy I–III
  • Szewczuk W., Psychologiczne podstawy zasad wychowania, Warszawa 1972.
  • Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Kraków 2001.
  • Wolny H., Zasada indywidualizacji w nauczaniu j. polskiego, Warszawa 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2c4cba4-7c32-4bd9-a4c2-bd88a0c15d27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.