PL EN


2015 | 3 (356) | 59-69
Article title

Specyfika konsumenta produktu edukacyjnego Miejsca Pamięci Auschwitz

Authors
Content
Title variants
EN
Specificity of the Consumer of the Educational Product of the Auschwitz Memorial
RU
Специфика потребителя просветительного продукта Мемориала Аушвиц
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie charakterystyki odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz w ujęciu marketingowym. Zastosowano podejście eksploracyjne, metodologia badań opierała się na krytycznej analizie wtórnych materiałów źródłowych, w tym wyników dotychczasowych badań naukowych oraz realizacji badań pierwotnych jakościowych w postaci wywiadów indywidualnych pogłębionych. Badania wykazały niepowtarzalny i wyjątkowy charakter konsumenta odwiedzającego Miejsce Pamięci Auschwitz wobec równie szczególnego produktu edukacyjnego tego miejsca. Konsekwencją jest wniosek o konieczności zachowania troski o realizację celów pedagogiki pamięci wobec zagrożeń współczesnego świata. Artykuł można zaklasyfikować do kategorii artykułu badawczego opartego na studium przypadku.
EN
An aim of considerations is to present the characteristics of the visitors to the Auschwitz Memorial in the marketing approach. The author applied the explorative approach; the research methodology was based on a critical analysis of secondary source materials, including results of the hitherto research surveys and accomplishment of primary qualitative surveys in the form of in-depth face-to-face interviews. The surveys showed a unique and exceptional nature of the consumer visiting the Auschwitz Memorial towards the equally specific educational product of this place. A consequence is the conclusion to necessarily take care of achievement of the objectives of pedagogy of memory in face of threats of the contemporary world. The article can be classified to the category of research article based on case study.
RU
Цель рассуждений – представить характеристику посетителей Мемориала Аушвиц в маркетинговом выражении. Применили исследовательский подход, методология исследований основывалась на критическом анализе вторичных материалов, в том числе результатов прежних научных исследований и осуществления первичных качественных исследований в виде индивидуальных углубленных интервью. Исследования показали неповторимый и уникальный характер потребителя, посещающего Мемориал Аушвиц, по отношению к столь же особому просветительному продукту этого места. Последствием является вывод о необходимости сохранить заботу об осуществлении целей педагогики памяти перед лицом угроз современного мира. Статью можно отнести к категории исследовательской статьи, основанной на анализе конкретного случая.
Year
Issue
Pages
59-69
Physical description
Contributors
References
 • Bartyzel B., Juszczyk B., Pinderska-Lech J., Sawicki P. (2014), Sprawozdanie 2013, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim.
 • Bush G.W. (2003), Przemówienie Prezydenta USA w Krakowie na Wawelu w 2003 roku, http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2003/art,154,320,spotkanieprezydenta- rp-z-prezydentem-usa-na-wawelu.html [dostęp: 09.07.2013].
 • Cywiński P. (2009), Przyszłość pamięci – wyzwania na XXI w., (w:) Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, „Magazyn”, nr 9.
 • Cywiński P. (2010), Wykład podczas europejskich warsztatów zorganizowanych przez Maximilian Kolbe Stiftung z Niemiec, (w:) Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, „Magazyn”, nr 29.
 • Cywiński P. (2012), Epitafium, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim.
 • Komorowski B. (2013), Przemówienie Prezydenta RP z okazji 66. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau,
 • http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/wystapienia/art,64,wystapienieprezydenta- rp-z-okazji-66-lecia-wyzwolenia-obozu-auschwitz-birkenau.html [dostęp: 09.07.2013].
 • Kucia M. (2005), Auschwitz jako fakt społeczny, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Małysa-Kaleta A. (2002), Konsumpcja w kształtowaniu jakości życia Polaków, (w:) Kędzior Z., Kieżel E., Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa.
 • Małysa-Kaleta A. (2010), Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i w Czechach na tle procesów integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Michalski E. (2003), Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mika S. (1981), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sadecki J. (2005), Największy cmentarz bez grobów, „Rzeczpospolita”, Dodatek specjalny Auschwitz, 27.01.2005.
 • Stec K. (2011), Symbolika i znaczenia miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych obozów koncentracyjnych i zagłady z perspektywy współczesnego młodego człowieka, (w:) Kucia M., Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Szuchta R., Trojański P. (2012), Zrozumieć Holocaust, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Świebocka T., Pinderska-Lech J., Mensfelt J. (2010), Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2ccd036-35b8-43a5-bef7-edf9926a9b1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.