PL EN


2010 | 86 | 141-152
Article title

Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Authors
Title variants
EN
Discriminatory Models as the Evaluation's Method of Financial Situation of the Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sytuacja finansowa jest istotną sprawą dla zarządzających przedsiębiorstwem. Problemy finansowe przedsiębiorstwa mogą grozić jego niewypłacalnością, dlatego analiza sytuacji finansowej jest niezbędna nie tylko do bieżącego zarządzania, ale także pozwala uchronić przed negatywnymi skutkami spadku koniunktury. Dostrzeżone odpowiednio wcześnie sygnały ostrzegawcze i podjęte na ich podstawie decyzje mogą zapobiec upadłości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi pomocnych przy badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw w polskiej gospodarce.
EN
Financial situation is a fundamental issue for the managers. Financial problems could threaten insolvency that is why the analysis of financial situation is essential not only for current management, but also for protection before side effects of economic downturn. Early enough recognition of warning signals and good decisions can prevent the liquidation of the enterprise. The aim of this article is presentation of the (economic) tools helpful in the study of the financial situation of the companies in the Polish economy.
Contributors
author
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Antonowicz P., Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno- -finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2007.
 • 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
 • 3. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki (red.) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE, Kraków 1996.
 • 4. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001.
 • 5. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji" nr 6/2004.
 • 6. Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, AE, Kraków 2006.
 • 7. Jerzemowska M., (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 • 8. Kotowicz-Jawor J., Procesy inwestycyjne w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, [w:] W. Karaszewski (red.), Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, UMK, Toruń 2000.
 • 9. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
 • 10. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 38.
 • 11. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, www.centrumwiedzy.edu.pl, 28.06.2007.
 • 12. Nowak M., Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metody i ograniczenia, FRR, Warszawa 1998.
 • 13. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 • 14. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
 • 15. Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" Nr 6/99.
 • 16. Rolbecki R., Analiza dyskryminacji w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9/2000.
 • 17. Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2003.
 • 18. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • 19. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford Jr. D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 20. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 • 21. Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • 22. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR, Warszawa 2002.
 • 23. Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 1998.
 • 24. Wysocki W., Poradnik inspektora kredytowego, TWIGER, Warszawa 1997.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2d1f9bb-a7f4-4958-a25d-fdcd284cf614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.