PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 345–368
Article title

PRZEPŁYWY OPIEKI MIĘDZY MIGRANTAMI I ICH STARZEJĄCYMI SIĘ RODZICAMI – METODA BADAWCZA I PRZYKŁAD JEJ ZASTOSOWANIA

Content
Title variants
EN
FLOWS OF CARE BETWEEN MIGRANTS AND THEIR AGEING PARENTS – RESEARCH METHOD AND AN EXAMPLE OF ITS IMPLEMENTATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W konsekwencji obserwowanych procesów starzenia się społeczeństwa i wzmożonej mobilności przestrzennej następują przemiany relacji rodzinnych dotyczących opieki nad osobami starszymi. W rodzinach transnarodowych przestrzenny dystans zmusza członków rodzin do wypracowywania nowych, często skomplikowanych strategii działania. Złożoność problematyki związanej z opiekuńczością sprawia, że analiza funkcjonujących wzorców wymaga szczególnego podejścia badawczego. W artykule prezentujemy propozycję metody badawczej: wielostanowiskowe, transnarodowe badanie wykorzystujące mieszane techniki – analizy monograficzne, sondaż oraz wywiady pogłębione realizowane zarówno z osobami starszymi mieszkającymi w Polsce, jak i z członkami ich rodzin przebywającymi zagranicą. Zaprezentowane przykładowe wyniki przeprowadzonych badań ukazują użyteczność podejścia, które umożliwia ujawnienie i zbadanie złożonych relacji związanych z przepływami opieki.
EN
Ageing and intensive transborder mobility transforms family relations concerning elderly care. As a result of spatial distance, members of transnational families work out new, complex strategies. Complicated care arrangements require a special research approach which is the subject of this article. The research method the authors propose is a multisited, transnational study that combines mixed techniques: monographic analyses, a survey, and in-depth interviews, carried out both with the elderly people living in Poland and with their migrant relatives residing abroad. Selected results of the study reveal complex relations related to the flows of care and demonstrate the usefulness of the proposed research approach.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2d3600b-1402-4650-b06a-86fe4296d488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.