PL EN


2017 | 13 | 3 | 30-51
Article title

Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
In-depth Interview as a Research Technique. Possibilities of Using IDI in Evaluation Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszukując nowatorskich sposobów wsparcia instrumentarium badacza terenowego, poprzez procedury stosowane w badaniach ewaluacyjnych, postanowiono wziąć na warsztat wywiad pogłębiony, dalej IDI (in-depth interview), jako technikę badawczą wykorzystywaną w procedurze badań ewaluacyjnych. Przeszukując źródła, natrafiono na pewne niekonsekwencje w posługiwaniu się terminem „wywiad pogłębiony”. Nawet przyjmując otwartą naturę badań jakościowych, należy zauważyć, że często wykorzystanie tej nazwy jest wręcz bezpodstawne w stosunku do technik badawczych, którymi w rzeczywistości posługują się badacze. Wydaje się zatem, że eksploracja kreatywnych sposobów łączenia tego, co tradycyjne z tym, co nowe nie możne pomijać fundamentalnych zasad pracy terenowej – poddawania surowej ocenie, pod względem skuteczności i wiarygodności, danych uzyskiwanych w mniej lub bardziej innowacyjny sposób. Biorąc pod uwagę wspomniane niekonsekwencje i rozbieżności między tym, co kryje się pod pojęciami wikłającymi termin „wywiad pogłębiony” a tym, czym on w rzeczywistości powinien być, postarano się najpierw dokonać poprawnego metodologicznie określenia charakteru tej techniki badawczej, wskazać zastosowania oraz zastanowić się nad adaptacjami tej techniki lub pewnych jej elementów do badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach projektów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych.
EN
In this paper, an attempt was made to answer a question of usability of IDI (in-depth interview) for evaluation studies. Exploring new ways of technical support of the sociological workshop, it has been decided to focus on the IDI technique. While looking through sources some inconsistencies in using the term “IDI” occurred. In the author’s opinion, some researchers use this term intuitively. They put into practice the term “IDI” toward research’s technique, which, in fact, had nothing to do with it. It seems that the exploration of creative ways of integrating traditional aspects of sociological research with this new technique should not omit a fundamental rule of field study—strict judgment of data obtained in an innovative manner. This circumstances force us to design some border between IDI and other types of interviews, which serve as field studies tools. Hence, the second purpose of this article is to systematize available knowledge on applying in-depth interview in evaluation studies. As an example of a proper application of the IDI technique a proposition of some evaluation research on the topic of sponsorship phenomena is discussed here.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
30-51
Physical description
Dates
published
2017-08-31
Contributors
References
 • Angrosino Michael (2016) Badania etnograficzne i obserwacyjne. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: PWN.
 • Biernas Stanisław (2011) Ewaluacja w obszarze funduszy strukturalnych [w:] Katalog PTE. Warszawa: PTE.
 • Boyce Carolyn, Neale Palena (2006) Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input. Watertown: Pathfinder International.
 • Chase Susan E. (2009) Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. Przełożył Filip Schmidt [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. Tom 2. Warszawa: PWN, s. 15‒55.
 • Cheek Julianne (2009) Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Przełożyła Monika Nowicka [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa: PWN, s. 549‒579.
 • Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (2009) Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. Przełożyła Monika Nowacka [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa: PWN, s. 19‒57.
 • Flick Uwe (2010) Projektowanie badania jakościowego. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: PWN.
 • Flick Uwe (2011) Jakość w badaniach jakościowych. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: PWN.
 • Fontana Andrea, Frey James H. (2009) Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania. Przełożyła Marta Skowrońska [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. Tom 2. Warszawa: PWN, s. 81−129.
 • Galerianki (2009) reż. Rosłaniec Katarzyna. Polska.
 • Gerstmann Stanisław (1972) Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa: PWN.
 • Gibbs Graham (2015) Analizowanie danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: PWN.
 • Głowacka Maria Danuta, Kwapisz Urszula, Frankowska Anna (2011) Wybrane elementy stylu życia i problemy zdrowotne osób po 50 roku życia. „Zdrowie Publiczne”, t. 12, nr 2, s. 135‒140.
 • Goryńska-Bittner Barbara i in. (2012) Metodologia ewaluacji w ramach Audytu Naukowego [dostęp 27 maja 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹www.http://bip.um.slupsk.pl/file/28248›.
 • Guion Lisy A. (2001) Conducting an In-depth Interview [dostęp 15 stycznia 2010 r.]. Dostępny w Internecie: ‹www.http://edis.ifas.ufl.edu›.
 • Jagieła Jarosław (2014) Recenzja Urbaniak-Zając Danuta, Kos Ewa (2013) Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa PWN. „Pedagogika XXIII”. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 651‒659.
 • Józefczyk Jarosław (2011) Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni [w:] Szpunar Magdalena, red., Asystentura rodziny. Analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni „Rodzina bliżej siebie”. Gdynia, Gdańsk: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Uniwersytet Gdański, s. 3‒18.
 • Juszczyk Stanisław (2013) Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Konecki Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 • Kurzępa Jacek (2005) Młodzież pogranicza – świnki czyli o prostytucji nieletnich. Kraków: Impuls.
 • Kurzępa Jacek (2008) Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży. Kraków: Impuls.
 • Kurzępa Jacek (2012) Młodzi, piękne i niedrodzy… Młodzież w objęciach seksbiznesu. Kraków: Rubikon.
 • Kvale Steinar (2010) Prowadzenie wywiadów. Przełożyła Agata Dziuban. Warszawa: PWN.
 • Lofland John i in. (2009) Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przełożyły Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska. Warszawa: Scholar.
 • Mandes Sławomir (2008) Metody jakościowe w ewaluacji [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz, red., Teoria i praktyka
 • ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 129‒149.
 • Mayntz Renate (1985) Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Przełożyła Wanda Lipnik. Warszawa: PWN.
 • Męcfal Sylwia (2012) Problemy badań terenowych – wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne przy badaniu zjawisk „trudnych”. „Przegląd Socjologiczny”, t. 61, z. 1, s. 156‒178.
 • Młoda i piękna (2013) reż. Ozon François. Francja.
 • Nevo David (1997) Konceptualizacja ewaluacji edukacyjnej. Analityczny przegląd literatury. Przełożył Zbyszko Melosik [w:] Korporowicz Leszek, red., Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 51‒64.
 • Nowak Stefan, red. (1965) Metody badań socjologicznych. Warszawa: PWN.
 • Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz, red. (2008) Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Olejniczak Karol (2008a) Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz, red., Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 17‒43.
 • Olejniczak Karol (2008b) Ewaluacja jako proces badawczy [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz, red., Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 101‒108.
 • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (2008) Standardy ewaluacji. Warszawa: PTE.
 • Przybyłowska Ilona (1978) Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. „Przegląd Socjologiczny”, t. 30, s. 53‒68.
 • Silverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: PWN.
 • Silverman David (2008) Prowadzenie badań jakościowych. Przełożyła Joanna Ostrowska. Warszawa: PWN.
 • Sponsoring (2011) reż. Szumowska Małgorzata. Francja, Polska.
 • Szarfenberg Ryszard (2012) Ewaluacja organizowania i rozwoju społeczności lokalnej, czyli o odmianach i sprawności trzeciej metody pracy socjalnej [w:] Kowalczyk Jacek, red., Programy aktywności lokalnej ‒ nowa jakość pomocy społecznej? Kraków: Impuls, s. 13‒43.
 • Świnki (2009) reż. Gliński Robert. Polska.
 • Trutkowski Cezary (2008) O uwarunkowaniach stosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i ewaluacyjnych [w:] Haber Agnieszka, Szałaj Maciej, red., Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: PARP, s. 127‒143.
 • Walkowiak Jerzy (1995) Metodologia nauki. Wykłady. Poznań: UAM. Tekst niepublikowany.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2fdf71c-9fa6-4c78-b9fb-3de1893514e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.