PL EN


2014 | 34 | 69-77
Article title

Seksualność człowieka w kulturze – miejsce epifanii Boga czy manifestacja demoniczna?

Content
Title variants
EN
Human Sexuality in Culture – a Place of God’s Epiphany or Demonic Manifestation?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie relacji wiary chrześcijańskiej i kultury w jej specyficznym obszarze, który wyznacza ludzka cielesność i seksualność. W teologicznej antropologii Jana Pawła II, której część stanowi tzw. teologia ciała, seksualność winna stanowić uprzywilejowane miejsce objawiania się tajemnicy życia Bożego. W tym ujęciu płciowość człowieka nabiera wyjątkowego sensu z uwagi na swą zdolność do wyrażania osobowego daru. Ta hermeneutyka daru zostaje skontrastowana ze współczesnym kulturowym statusem seksualności, której symptomatycznym wyrazem jest m.in. sztuka filmowa oraz jej społeczny odbiór. Przykład dwóch produkcji filmowych ujawnia naznaczenie tej sfery kultury złem o niespotykanej dotąd w historii skali. Postulowanym lekarstwem na tę sytuację jest promocja idealnego ujęcia miłości seksualnej oraz kształtowanie właściwego etosu odbiorcy kultury i sztuki – etosu widzenia.
EN
The article presents the problem of the relationship between Christian faith and culture in its specific area which is marked out by human corporeality and sexuality. In view of theological anthropology of John Paul II, in what is called theology of the body, sexuality should be a privileged place of revealing the mystery of the life of God. In this perspective, human sexuality receives special meaning because of its ability to express a personal gift. The hermeneutics of the gift is in contrast with contemporary cultural status of sexuality, film art and its social reception being a symptomatic expression of it. The example of two films shows that this particular area of culture is marked by an evil in a scale unprecedented in the history. Postulated remedy for this situation is to promote the ideal image of sexual love and the formation of the proper ethos of the recipient of culture and art – the ethos of seeing.
Year
Issue
34
Pages
69-77
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
References
 • Balicki, J., Zagadnienie reglamentacji rynku pornograficznego w społeczeństwie pluralistycznym. Studium społeczno-etyczne pornografii w USA, Gdańsk 1993.
 • Grabowski, M., Ewangeliarz osobisty, Poznań 2013.
 • Grabowski, M., Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Toruń 2012.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan 1986.
 • Kupczak, J., Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.
 • Rose, M.A., The Post-modern and the Post-industrial. A Critical Analysis, Cambridge 1994.
 • Scruton, R., Pożądanie. Filozofia moralna życia erotycznego, Kraków 2009.
 • Speyr, A. von, Theologie der Geschlechter, Einsiedeln 1969.
 • Thibon, G., Co Bóg złączył, Poznań 2002.
 • Thibon, G., Płodne złudzenie, Poznań 1998.
 • Waldstein, M., Sens ciała. Wokół filozofii seksualności Jana Pawła II, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3096bbd-672f-4a42-88a2-50af746891c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.