PL EN


2011 | 3/2011 (33) | 27-41
Article title

Przewidywana długość życia jako podstawowy miernik efektywności systemu ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
Life expectancy as the primary measure of effectiveness of yhe health care system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Efektywność w ochronie zdrowia może być analizowana zarówno na poziomie makroekonomicznym - badamy wówczas efektywność systemu ochrony zdrowia, jak i mikroekonomicznym - zajmujemy się efektywnością placówek (podmiotów) sektora ochrony zdrowia. Przedmiotem zainteresowania autorów jest ujęcie makroekonomiczne.Wielokrotnie prowadzono już analizy związków między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wysokością i strukturą nakładów na opiekę zdrowotną a efektami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, wyrażanymi za pomocą różnych wskaźników epidemiologicznych (Ryć i Skrzypczak 2010; Skrzypczak 2010; Ryć i Skrzypczak 2011). Efekty określano przez przewidywaną długość życia (średnią dla obu płci lub z podziałem na kobiety i mężczyzn, wyrażoną w latach) oraz inne wskaźniki epidemiologiczne: zapadalność na określone choroby, śmiertelność z tytułu określonych chorób, śmiertelność okołoporodową matek, śmiertelność noworodków itp. Analizą obejmowano zarówno kraje należące do Unii Europejskiej, jak i inne - USA, wybrane kraje Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej.W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia związku między przewidywaną długością życia a poziomem produktu krajowego brutto.
EN
Efficiency in health care can be analysed both at the macroeconomic level - we then examine the effectiveness of the health care system, and the microeconomic level - when we are dealing with the effectiveness of institutions (entities) in the health sector. The authors take the macroeconomic approach. There have been many analyses on the relationship between the level of socio-economic development of the country, the amount and structure of expenditures on health care and the effects of the health care system, as expressed by various epidemiological indicators. The effects were determined through life expectancy (average for both sexes or divided into women and men, expressed in years), and other epidemiological indicators: the incidence of specific diseases, mortality due to certain diseases, perinatal maternal mortality, infant mortality, etc. The analysis covered both the countries of the European Union, and others - the U.S., selected countries of Southeast Asia and Latin America. This study attempts to determine the relationship between life expectancy and the level of gross domestic product.
Keywords
Year
Issue
Pages
27-41
Physical description
Dates
published
2011-05-30
Contributors
References
  • Burzyńska, M., Marcinkowski, J.T., Bry􀃯a, M. i􀁢I. Maniecka-Bryła 2010. Life Expectancy i Healthy Life Years jako podstawowe miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności. Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 4.
  • Gromulska, L., Wysocki, M.J. i􀁢P. Gory􀃱ski 2008. Lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) – zalecany przez Unia Europejską syntetyczny wska􀄛nik sytuacji zdrowotnej ludności. Przegląd Epidemiologiczny, nr 4 (62), s. 811–820.
  • Grossman, M. 1972. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, nr 2.
  • Liu, G. i in. 2008. Income productivity in China: on the role of health. Journal of Health Economics, nr 27.
  • Murray, C.J.L. i􀁢 A.D. Lopez 2000. Globalne obciążenie chorobami, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, s. 5–125.
  • Preston, S. 2007. The changing relation between mortality and level of economic development. International Journal of Epidemiology, nr 3 (36), s. 484–490.
  • Ryć, K. i Z. Skrzypczak 2010. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w􀁢 krajach europejskich, w: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.) Ochrona zdrowia i􀁢 gospodarka. Sposoby finansowania, Warszawa: Wydawnictwo WZ UW.
  • Ryć, K. i Z. Skrzypczak 2011. Wskaźniki epidemiologiczne i ich ekonomiczne determinanty w􀁢krajach Unii Europejskiej, w: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.) Dylematy ochrony zdrowia na Świecie. Analiza porównawcza, Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Skrzypczak, Z. 2010. Nakłady na ochron􀃚 zdrowia a podstawowe wska􀄛niki epidemiologiczne-analiza porównawcza krajów europejskich, w: J. Goli􀃱ski, A. Kobyliński i A. Sobczak (red.) Technologie informatyczne w administracji publicznej służbie zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo SGH, Seria: „Monografie i Opracowania”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b30b5518-19e5-45fb-9c80-6569ec5ff608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.