PL EN


2016 | 6(113) - "Managing Diversity in the Context of International HRM" [Zarządzanie różnorodnością w kontekście międzynarodowego ZZL] | 103-124
Article title

Social Media as an E–Recruitment Tool for Different Generations: Methodological Considerations and Pilot Study

Authors
Title variants
PL
Media społecznościowe jako narzędzie e-rekrutacji osób z różnych generacji – rozważania metodologiczne i pilotaż badań
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
E–recruitment with the use of social media is a widely utilized group of methods of recruitment. It is especially suitable in the case of candidates of the younger generations. At the same time, research on generational differences leads to unequivocal results. The article analyzes the definition of generations and proposes two methodological approaches (the typical member approach and important event approach), which could improve the operationalization of the concept of generations for questionnaire research. The methodological analysis is illustrated by a pilot study on the usage of different sources of information as well as validating the truthfulness of three groups—generations X, Y, and Z. The results show that only generation Z members are easily influenced by information on social media as they use them often and treat them as being valid.
PL
Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych jest coraz szerzej rozwijaną metodą pozyskiwania kandydatów. Sugeruje się również, że będzie ona najodpowiedniejsza dla młodych generacji. Jednak dotychczasowe badania naukowe dotyczące specyfiki osób z różnych pokoleń przynoszą rozbieżne rezultaty. Tekst analizuje sposób definiowania generacji oraz operacjonalizacje stosowane w badaniach naukowych. Wskazuje, że identyfikowanie przynależności do konkretnego pokolenia poprzez datę urodzenia jest błędne metodologicznie. Proponuje odmienną metodykę badania poglądów generacji, opartą na wyróżnieniu jej typowych przedstawicieli, oraz ilustruje to podejście wynikami badania trzech 40-osobowych grup reprezentujących pokolenie X, Y i Z. Prezentowane wyniki wskazują na wagę działań rekrutacyjnych w mediach społecznościowych wobec osób z generacji Z oraz na niewielką ich użyteczność wobec generacji X i Y. Analizuje również odmienność kryteriów wiarygodności pozyskiwanych informacji dotyczących pracodawcy, stosowanych przez różne generacje oraz ich wrażliwość na informacje wizerunkowe różnych typów
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, Polska, jkwozniak@tlen.pl
References
 • Baran, M. and Kłos, M. (2014), “Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami” [Generation Y: Truth and myths in the contet of generation management], Marketing i Rynek [Marketing and the Market], 5.
 • Cable D. M. and Turban D. B. (2003), “The Value of Organizational Reputation in the Recruitment Context: A Brand–Equity Perspective,” Journal of Applied Social Psychology, 33(11).
 • Deal J., Altman D. G., and Rogelberg S. G. (2010), “Millennials at Work: What We Know and What We Need to Do (if Anything),” Journal of Business and Psychology, 25.
 • Chmielecki M. (2013), “Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych – wyniki badań” [Recruitment using social media: Study results], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu [Wrocław WSB University Scientific Papers], 4(36).
 • Dzbyńska U. (2016), “Postrzeganie atrakcyjności firmy jako pracodawcy w procesie e–rekrutacji” [Perceiving the attractiveness of companies as employers in the process of e–recruitment], unpublished Master’s thesis at the Warsaw University of Finance and Management.
 • Espinoza C. (2016), Milenialsi w pracy [Millennials at work], Warsaw, StudioEMKA.
 • Flazlagic J. A. (2008), “Charakterystyka pokolenia Y” [Characteristics of Generation Y], E–mentor, 3 (25).
 • Joshi A., Dencker J. C., and Franz G. (2011), “Generations in Organizations,” Research in Organizational Behavior, 31.
 • Kachniewska M. and Para A. (2014), “Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania” [Generation Y on the tourist labor market: Facts, myths, and challenges], Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu [Scientific dissertations of the Wrocław Academy of Physical Education], 45.
 • Keller K. L. (2003), “Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge,” Journal of Consumer Research, 29(4).
 • Levinson P. (2010), Nowe media [The new media], Cracow, WAM Publishers.
 • Lievens F. and Highhouse S. (2003), “The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company’s Attractiveness as an Employer,” Personnel Psychology, 56.
 • Listwan T., Editor (2010), Zarządzanie kadrami [Staff management], Warsaw, Beck Publishing House.
 • Lyons, S. T. and Kuron L. (2013), “Generational Differences in the Workplace: A Review of the Evidence and Directions for Future Research,” Journal of Organizational Behavior, 35.
 • Mazur–Wierzbicka E. (2015), “Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty” [The competencies of Generation Y: Selected aspects], Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński [Department of Economic and Management Studies of the University of Szczecin Studies and Papers], 39/3.
 • Polański G. (2015), “Pokolenie X i pokolenie Y – analiza wybranych aspektów funkcjonowania. Raport z badań” [Generation X and Generation Y: Analysis of selected aspects of their functioning – Research report], Morbitzer J., Morańska D., and Musiał E. (Editors), Człowiek–Media–Edukacja [Man–Media–Education], Dąbrowa Górnicza WSB University Scientific Publishers.
 • Polonka J. and Porębska–Miąc T. (2014), “Rekrutacja w mediach społecznościowych” [Social media recruiting], Knosala R. (Editor), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji [Innovation in management and production engineering], PTZP Publishing House, 10, Opole, 2014.
 • Runiewicz–Wardyn M. (2008), Towards Building an E–Learning Environment in Poland, WaiP, Warsaw.
 • Smolbik–Jęczmień A. (2013), “Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy” [The development of the professional careers of representatives of Generations X and Y subject to the conditions of a knowledge–based economy], Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy [Social inequality and economic growth], Paper No. 36, University of Rzeszów Publishing House (available at http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-36 1.07.2016).
 • Urbaniak B. (2014), “Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi” [Intergenerational human resource management], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 5 (100).
 • Twenge, J. M. (2010), “A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences in Work Attitudes,” Journal of Business and Psychology, 25.
 • Woźniak J. (2013), Rekrutacja – teoria i praktyka [Recruitment: Theory and practice], PWN, Warsaw.
 • Woźniak J. (2014a), “Crowdsourcing – IV etap rozwoju rekrutacji internetowej” [Crowdsourcing: Phase 4 of the development of Internet recruitment], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1 (96)/14.
 • Woźniak J. (2014b), “On Sponsoring and CSR Involvement: Two Theories Explaining Their Effects on a Company’s Attractiveness for Candidates,” Romanian Journal of Communication and Public Relations, 16/ 2.
 • Woźniak J. (2015a), “Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi” [Gamification in human management], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2 (103)/15.
 • Woźniak J. (2015b), “Internetowa rekrutacja społecznościowe i jej rozpowszechnienie” [Internet social media recruitment and its dissemination], Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce [Ostrołęka WSES Scientific Papers], 1(16).
Notes
EN
The polish version of this article was published on free CD added to the paper version HRM(ZZL)_2016_6(113)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
e-ISSN
2543-4411
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b30d69ab-4482-4d3d-bf00-62649cad7740
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.