PL EN


2011 | 1(17) | 171-181
Article title

Role of territorial marketing in development of rural communes in the context of competitiveness of the region

Content
Title variants
PL
Rola marketingu terytorialnego w rozwoju gmin wiejskich w kontekście konkurencyjności regionu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents the role of territorial marketing in development of rural communes in the context of competitiveness of the region. Under the present conditions, increasing significance is gained by the conditionings of the development of particular regions, which should constitute the basis of the directions of development of given provinces. For this reason, this study presents the idea of factors and elements of territorial marketing of a region present in the literature on the subject in the context of competitiveness of the region. For several years territorial marketing, whose subject can be a commune, a district, a region, a state and also a special spatial unit with exceptional social and political, tourist and historic meaning, in particular landscape and national parks as well as nature reserves and protected landscape regions, has started to play a significant role in development. The efficiency of affecting partners can be noticed not only in companies on the market of consumption goods, but also in service companies, investment sector, farms, social institutions, social organisations and non-profit institutions. This fact has stirred interest in territorial marketing. What has a significant meaning in the development of the analysed marketing is the specificity of a given state (region). Strong regionalisation and increase in competitiveness between centres is a meaningful stimulus for local marketing development, particularly in the face of economic backwardness of some regions, increase in the unemployment in those areas, the lack of services, etc. Furthermore, there is a demand for social support of local authorities as well as strong identification of inhabitants with a region (area). Strong identification is especially noticeable in the case of states and regions which up till the present day had strongly marked their local specificity, especially in terms of culture. In numerous countries or territories in the case of inhabitants’ satisfaction, there is also a high degree of presenting outside support for local authorities in a number of undertaken enterprises.
PL
W obecnych warunkach istotnego znaczenia nabierają uwarunkowania rozwojowe poszczególnych regionów, na podstawie których powinny opierać się kierunki rozwoju danych województw. Dlatego w niniejszej pracy zaprezentowano czynniki rozwojowe i elementy marketingu terytorialnego spotykane w literaturze przedmiotu w kontekście konkurencyjności regionu. Od kilku lat marketing terytorialny, którego podmiotem może być gmina, powiat, region, państwo, jak też specjalna jednostka przestrzenna o wyjątkowym znaczeniu społeczno-politycznym, gospodarczym, przyrodniczym, turystycznym, historycznym, a w szczególności parki krajobrazowe i narodowe oraz rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, zaczyna odgrywać rolę w rozwoju danego obszaru. Skuteczność oddziaływania na partnerów występuje nie tylko w przedsiębiorstwach na rynku dóbr konsumpcyjnych, ale także w przedsiębiorstwach usługowych, sektora inwestycyjnego, gospodarstw rolniczych, przedsiębiorstw komunalnych, organizacji społecznych oraz instytucji non-profit. Ten fakt wpłynął na zainteresowanie się marketingiem terytorialnym. Istotne znaczenie w rozwoju analizowanego marketingu posiada specyfika danego kraju (obszaru). Silna regionalizacja i wzrost konkurencyjności pomiędzy ośrodkami jest liczącym się bodźcem dla rozwoju marketingu lokalnego, zwłaszcza przy gospodarczym zacofaniu danych terytoriów, wzroście na nich bezrobocia, braku usług itp. Ponadto istnieje zapotrzebowanie na wsparcie społeczne przez władze lokalne oraz silna identyfikacja mieszkańców z regionem (obszarem). Silna identyfikacja jest szczególnie widoczna w wypadku krajów i obszarów, które do tej pory silnie wyodrębniły swoją lokalną specyfikę, zwłaszcza w zakresie kultury. W licznych krajach czy terytoriach w razie zadowolenia mieszkańców występuje również wysoki stopień prezentowania na zewnątrz poparcia dla władz lokalnych w zakresie różnych podejmowanych przedsięwzięć.
Year
Issue
Pages
171-181
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
References
 • Ochrona środowiska 2003. 2003. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0867-3217.
 • Adamowicz M. 2003. "Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju". In: Strategie rozwoju lokalnego, vol. 1: Aspekty instytucjonalne. Ed. M. Adamowicz. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ISBN 83-7244-461-7.
 • Wiatrak A.P. 2003. "Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy rolniczej". Acta Agraria et Silvestria, vol. 40.
 • Wiatrak A.P. 1998. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy. V Kongres SERiA. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Szromnik A. 2002. "Marketing terytorialny: Koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne". In: Marketing terytorialny. Ed. T. Markowski. Warszawa: Państwowa Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. ISBN 83-915720-9-9.
 • Kudełko J. 2005. "Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów". In: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów. Ed. Z. Zioło. Kraków and Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. ISBN 83-87658-69-3.
 • Szymczak M. (ed.). 1978. Słownik języka polskiego, vol. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Samuelson P., Nordhaus W. 2000. Ekonomia, vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11906-3.
 • Konkurencyjność polskiej gospodarki. 2002. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 • Sektorowy program operacyjny. Wzrost konkurencyjności gospodarki lata 2004–2006. 2002. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Pietrzyk I. 2000. "Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej". In: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Ed. M. Klamut, L. Cybulski. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 83-7011-483-0.
 • Klasik A., Kuźnik F. 2001. "Konkurencyjny rozwój regionów w Europie". In: Konkurencyjność miast i regionów. Ed. Z. Szymla. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-098-4.
 • Bouinot J. 2002. La ville competitive. Paris: Economica.
 • Gouttebel J.Y. 2003. Strategies de developpement territorial. Paris: Economica.
 • Fayolle A. 2004. Entrepreneuriat: Apprendre à entreprendre. Paris: Dunod.
 • Markowski T. 1996. "Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego". In: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego polski. Warszawa: Friedrich Ebert-Stiftung. ISBN 83-903900-5-1.
 • Kuciński K. 1990. Podstawy teorii regionu ekonomicznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 83-01-095857.
 • Dziewoński K. 1974. Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
 • Iwankiewicz-Rak A. 1997. Marketing organizacji niedochodowych: Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 83-7011-267-6.
 • Ashworth G.J. 1999. Is place marketing really marketing. Bilbao: Regional Studies Association Session.
 • Szromnik A. 2003. "Marketing terytorialny w strategiach rozwoju lokalnego". In: Strategie rozwoju lokalnego, vol. 1: Aspekty instytucjonalne. Ed. M. Adamowicz. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ISBN 83-7244-461-7.
 • Popławski Ł. 2011. "Remarks on the role of territorial marketing in eco-development of rural communes of Świętokrzyskie Voivodeship (Poland)". Vedecké práce. University of Economics in Bratislava (in print).
 • Leśniak J. 2001. "Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego na przykładzie Szwecji". In: Ekonomia a rozwój zrównoważony. Ed. F. Piontka. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Sokólska J. 2001. "Produkt markowy jako czynnik rozwoju lokalnego – doświadczenia z realizacji projektu Tereny, ludzie, produkty". In: Gospodarowanie na obszarach chronionych. Ed. A. Bołtromiuk. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego. ISBN 83-87884-83-9.
 • Zagórska E. 2002. "Marketing gminny jako czynnik strategii rozwojowej samorządów terytorialnych". Inżynieria Rolnicza, no. 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b30f7f19-9029-4edf-abde-8e1a2af9e483
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.