PL EN


2019 | 4 | 75-86
Article title

ELITY POLITYCZNE W LOKALNEJ STRUKTURZE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Content
Title variants
EN
POLITICAL ELITES IN THE LOCAL STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kogo zaliczamy do lokalnych elit politycznych – kim są ludzie, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji w ważnych dla wspólnoty lokalnej sprawach oraz decydują o jej rozwoju i przyszłości. Mając na uwadze wskazane kwestie w swoich rozważaniach dokonu-ję ogólnej refleksji problemu, jak zaproponowano w tytule niniejszego artykułu – Elity polityczne w lokalnej strukturze samorządu terytorialnego.
EN
Who do we count among the local political elite - who are the people who participate in making decisions on important matters for the local community and decide about its de-velopment and future. Analyzing these issues in my considerations I make a general reflec-tion of the problem, as proposed in the title of this article – Political elites in the local of government structure.
Contributors
References
 • Bartkowski, J. (1996). Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995. Zmiany składu społeczno-demograficznego na tle prze-mian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym. Warszawa: Interart.
 • Betkiewicz, W., Jasiewicz-Betkiewicz, A. (2012). Wielkomiejska elita polityczna: skład i kariery zawodowe. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(49), s. 22-49. ISSN: 1509-4995.
 • Bodio, T., Załęski, P. (2007). Przywództwo i elity polityczne. W: K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polity-ka. Podstawy nauk politycznych (s. 383-398). Warszawa: ASPRA-JR.
 • Dobek-Ostrowska, B. (1998). Elity polityczne. W: A. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki (s. 138). Wrocław: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dutkiewicz, G. (2012). O pojęciu i istocie elit. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, nr 3(7)/2012, s. 175-184. ISSN: 2081-3813.
 • Dutkiewicz, G. (2017). Rola lokalnych elit politycznych w kształto-waniu samorządu terytorialnego Gdyni w latach 2010-2014. Zeszyty Gdyńskie, nr 12, s. 25-32. ISSN: 1896-3463.
 • Jakubowski, P. (2013). Elity lokalne w strukturach samorządu teryto-rialnego. W: K. Dąbrowski (red.). Zarządzanie instytucjami obywatel-skimi i samorządowymi (s. 143-157). Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego.
 • Klepka, R. (2012). Miejska elita polityczna jako kategoria teoretyczna. Res Politicae – wydanie specjalne, s. 99-115. ISSN: 1897-4066.
 • Laska, A., Nocoń, J. (2010). Teoria Polityki. Wprowadzenie. Warsza-wa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Lenard, E. (2014). Elity polityczne w lokalnym systemie społecznym na przykładzie miast na prawach powiatu województwa mazowiec-kiego. Notatki Płockie: kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockie-go, tom 59(2014), nr 4(241), s. 21-30. ISSN: 0029-389X.
 • Maj, Cz., Maj, E. (1992). Przywództwo i elity polityczne w Polsce. Analiza porównawcza. W: K. Pałecki (red.), Elity polityczne w Polsce (s. 109). Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mikołajewski, K. (2012). Mechanizmy wejścia i awansu w elitach lo-kalnych. Res Politicae – wydanie specjalne, s. 117-134. ISSN: 1897-4066.
 • Nocoń, J. (2004). Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonal-nej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nowakowski, C., Ptak, A. (2012). Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych. Samorząd Terytorialny, nr 6, s. 5-16. ISNN: 0867-4973.
 • Pałecki, K. (2004). Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy poli-tycznej. W: B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do na-uki o państwie i polityce (s. 183-217). Lublin: Wydawnictwo Uniwer-sytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Piasecki, A. K. (2009). Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ptak, A. (2011). Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin. Poznań-Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
 • Sokół, W., Żmigrodzki, M. (2004). Elity polityczne. W: B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.). Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce (s. 455-473). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sztumski, J. (2007). Elity, ich miejsce i rola w społeczeństwie. Kato-wice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
 • Sztumski, J. (1995). Lokalne kręgi towarzyskie a lokalne elity poli-tyczne. W: J. Sztumski (red.). Elity w procesie transformacji społecz-no-gospodarczej i politycznej Polski (s. 14). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szczudlińska-Kanoś, A. (2013). Regionalne elity polityczne w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wasilewski, J. (2006). Zarys socjologicznego portretu elity politycznej sześciu powiatów. W: J. Wasilewski (red.). Powiatowa elita politycz-na. Rekrutacja, struktura, działanie (s. 39). Warszawa: Instytut Stu-diów Politycznych PAN.
 • Wasilewski, J., Wnuk-Lipiński, E. (1995). Polska: kręta droga od elity komunistycznej do solidarnościowej. W: I. Szelenyi, D. Treiman, E. Wnuk-Lipiński (red). Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wy-miana czy reprodukcja (s. 69-70)? Warszawa: Instytut Studiów Poli-tycznych PAN.
 • Wołowiec, T., Reśko, D. (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzę-dzie zarządzania zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI, nr 5(2/2012), s. 61-89. ISNN: 1734-5391.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3287d44-664f-403a-a541-1996fc8f77e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.