Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 237-251

Article title

Śląska leksyka i frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle porównawczym)

Content

Title variants

EN
The bacchanalian theme in the Silesian lexicon and phraseology (with drawing comparisons)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje i omawia śląską leksykę i frazeologię dotyczącą picia alkoholu. Analizie formalno-semantycznej poddano dwa pola tematyczne, obejmujące jednostki o ogólnym znaczeniu ‘pić alkohol’ oraz nazwania człowieka pijanego, które porównano z polszczyzną ogólną, a zwłaszcza jej odmianą potoczną. Celem artykułu było pokazanie podobieństw i różnic polszczyzny regionalnej (śląskiej) i ogólnej w obu zakresach tematycznych.
EN
The article presents and discusses the bacchanalian theme in the Silesian lexicon and phraseology. There are analyzed two lexical-semantic fields in the article. They included lexemes and idiomatic: drinking action names and the drunk men, which are compared with general Polish language, especially colloquial one. The main aim of article is showing the similarities and differences between the Silesian dialect and general language in the both fields.

Keywords

Year

Volume

LIX

Pages

237-251

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Katedra Historii Języka Polskiego i Dialektologii.

References

 • Anusiewicz Janusz, Skawiński Jacek, 1996, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa
 • Burszta Józef, 1950, Wieś i karczma, Warszawa
 • Dąbrowska Anna, 2005, Słownik eufemizmów polskich, Warszawa
 • Dubisz Stanisław, red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa (wersja elektroniczna)
 • Gawęda Elżbieta, Urban Krystyna, Zabierowska Krystyna, 1982, O pewnym typie illokucji – toasty, „Socjolingwistyka”, 4, s. 115–120
 • Grabias Stanisław, 1981, O ekspresywności języka, Lublin
 • Jakubowska Anna, 2007, Temat picia alkoholu we współczesnej polskiej i górnołużyckiej frazeologii młodzieżowej, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń, s. 243–249
 • Jędrzejko Ewa, 2007, Na frasunek dobry trunek (a uczonym z ksiąg ratunek!?). Frazeologia biesiadna w językowym obrazie polskiej kultury narodowej, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole, s. 247–265
 • Komputerowy słownik języka polskiego PWN, 1996
 • Lubaś Władysław, 1999, Potoczna odmiana polszczyzny, [w:] O kształcie języka. Studia i rozprawy, red. B. Wyderka, Opole, s. 145–151
 • Lubaś Władysław, red., 2001–2009, Słownik polskich leksemów potocznych, t. 1–5, Kraków
 • Ondrusz Halina, Ondruszowie Anna i Józef, 1992, Słownik pijacki, Bielsko-Biała
 • Przymuszała Lidia, 2011, „Łate na łate bić, a gorzołke pić!” Śląska leksyka i frazeologia bachiczna, [w:] O rozkoszach wszelakich... Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole, s. 155–176
 • Przymuszała Lidia, 2012, Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej, cz. 1, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, 39, s. 37–50
 • Rak Maciej, 2007, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Kraków
 • Szromba-Rysowa Zofia, 1981, Zwyczaje towarzyskie, zawodowe i okolicznościowe, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Wrocław, s. 155–180
 • Świtała-Trybek Dorota, 2000, Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, Wrocław
 • Tuwim Julian, 2009, Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, Warszawa
 • Walter Harry, Mokijenko Walerij, 2005, „Homo alkoholicus” w russkoj jazykovoj kartine mira, [w:] Słowo. Tekst. Czas. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich, t. 8, red. M. Aleksiejenko, M. Horda, Szczecin, s. 48–64
 • Wyderka Bogusław, red., 2000–2009, Słownik gwar śląskich, t. 1–11, Opole
 • Wyderka Bogusław, 2005, Śląskie słownictwo religijne, [w:] Język religijny dawniej i dziś, t. 2, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań, s. 203–209
 • http:/nowy.polski.slownik.pijacki.ez.pl (dostęp 10.10.2011)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b32caae5-12dc-4cee-95df-95dcd2b4ce18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.