PL EN


2013 | 6(38) | 13-24
Article title

Właściwości pracy i motywacje zawodowe – wielowymiarowa analiza porównawcza opinii respondentów Europejskiego Sondażu Społecznego

Title variants
EN
Work features and professional motivations – a comparative multivariate analysis of the opinions of the European Social Survey Respondents
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu przedstawiono międzynarodowe porównania subiektywnych ocen różnych aspektów związanych z pracą zawodową człowieka. Prezentowane analizy przeprowadzono na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego dla dwudziestu sześciu państw, które uczestniczyły w ostatniej edycji tego badania w 2010 r. Analizie poddano cechy charakteryzujące dwa obszary: uwarunkowania związane z obecnym miejscem pracy oraz czynniki motywujące do podejmowania wyzwań zawodowych. Zastosowanie analizy głównych składowych jako metody badawczej pozwoliło na redukcję wielowymiarowości, a użycie wykresów typu biplot umożliwiło jednoczesną wizualizację relacji pomiędzy zmiennymi i obiektami (krajami).
EN
The paper presents international comparisons of subjective assessments of different aspects of work. The presented analyses are carried out on the basis of the data from the European Social Survey for twenty-six countries who participated in the last edition of this study in 2010. Characteristics of two areas are considered: the current workplace conditions, and the motivating factors underlying professional challenges. Application of principal component analysis as a research method allowed to reduce dimensionality, and the use of biplot graphs enabled simultaneous visualization of relationships between the variables and objects (countries).
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa 2004.
 • Gabriel K.R., The Biplot Graphic Display of Matrices with Application to Principal Component Analysis, „Biometrica” 1971, nr 58(3).
 • Gower J.C., Hand D.J., Biplots, Chapman & Hall, London 1996.
 • Gower J.C., Lubbe S.G., Le Roux N.J., Understanding Biplots, John Wiley & Sons, Chichester 2011.
 • Greenacre M.J., Biplots in Practice, Fundacion BBVA, Bilbao 2010.
 • Grześkowiak A., Postrzeganie pracy przez starszych Europejczyków – analiza z wykorzystaniem wizualizacji macierzy, „Ekonometria” 2013, 4(42) (po recenzji, w druku).
 • http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ [10.11.2012].
 • Sagan A., Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica, StatSoft, Kraków 2004, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/04obraz.pdf [12.06.2012].
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny,StatSoft, Kraków 2007.
 • Statystyczne metody analizy danych, red. S. Ostasiewicz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3332f8e-dc1a-41f7-944b-d0695a3ad120
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.