PL EN


2016 | 48 | 389-400
Article title

Spółdzielnie socjalne jako instytucje odpowiedzialności społecznej

Content
Title variants
EN
Social Cooperatives as Institutions of Social Responsibility
RU
Социальные кооперативы как учреждения общественной ответственности
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rolę spółdzielni socjalnych jako instytucji ukierunkowanych na upowszechnianie zachowań kształtujących samoodpowiedzialność, które w swojej działalności kierują się takimi wartościami jak uczciwość, odpowiedzialność społeczna oraz troska o innych, szczególnie wykluczonych. Spółdzielnie socjalne to innowacyjna forma niestandardowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych. W Polsce spółdzielnie działają w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnie są kierowane do specjalnej grupy osób, mogą ją założyć między innymi osoby bezrobotne, niepełnosprawne, osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków, chore psychicznie, uchodźcy oraz organizacje pozarzą-dowe, jednostki samorządu terytorialnego. Spółdzielnie socjalne mają na celu prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Ponieważ wzrasta różnorodność zadań publicznych, które mają być realizowane przez władze samorządowe, to ważne jest, aby gminy angażowały do wykonywania tych zadań, właśnie spółdzielnie socjalne, które często w sposób bardziej efektywny wykonują zadania zlecone. Tego typu rozwiązania sprawdzają się od wielu lat na przykład we Włoszech. Często inicjatywa musi wychodzić od lokalnych instytucji, które poprzez takie działania integrują całą społeczność lokalną, a dzięki temu umożliwiają włączenie w życie społeczne i zawodowe osób bezrobotnych i wykluczonych. Dlatego konieczna jest rzeczywista współpraca jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz innych organizacji w zakresie tworzenia warunków do zakładania spółdzielni socjalnych, które realizują wiele ważnych zadań przede wszystkim wpływają na ograniczanie bezrobocia, szczególnie wśród osób, które mają największe trudności na rynku pracy.
EN
In the paper presented the role of cooperatives as an institution aimed at promoting behaviors that shape the same responsibility, that its activities are guided by such values as honesty, social responsibility and concern for others, especially the excluded. Social cooperatives is an innovative form of non-standard ways to solve social problems. In Poland, cooperatives operate in accordance with the Act of 27 April 2006 on social cooperatives. Cooperatives are directed to a special group of people, they can put it on, inter alia, the unemployed, the disabled, the homeless, addicted to alcohol, drugs, mentally ill, refugees and non-governmental organizations, local government units. Social cooperatives are aimed at performing joint enterprise based on personal work of members. Because it increases the diversity of public tasks that are to be implemented by local authorities, it is important to municipalities engaged to perform these tasks just social cooperatives, which are often more effectively perform the tasks assigned. Such solutions suited for many years, for exam-ple in Italy. Frequently, the initiative must come from local institutions that through such activities integrate the entire local community, and thus allow the inclusion of social and professional life of the unemployed and the excluded. It is therefore necessary effective cooperation of local government units, labor market institutions and other organizations in creating conditions for the establishment of social cooperatives that perform many important tasks primarily affect the reduction of unemployment, especially among people who have the greatest difficulties in the labor market.
Year
Volume
48
Pages
389-400
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Uniwersytet Rzeszowski, marka@ur.edu.pl
References
 • Cibor K. (red.), 2014, Nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (www.fise.org.pl), Warszawa.
 • Borzaga C., Santuari A., 2005, Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Warszawa (www. gospodarkaspoleczna.pl).
 • Dudkiewicz M., Dudkiewicz M., 2014, Otoczenie spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim, Raport końcowy, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Duraj J., 2012, Przesłanki powstania spółdzielni socjalnych w Polsce i zróżnicowanie przedmiotu ich działania, Acta Universitatys Lodziensis, „Folia Oeconomica” nr 272.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011, Warszawa 2012, www.pozytek.gov.pl.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012–2013, War-szawa 2015, www.pozytek.gov.pl.
 • Izdebski A., Ołdak M., 2013, Spółdzielczość socjalna w Polsce w świetle wyników badania „Monitoring spółdzielni socjalnych 2010”, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 20(1)/2013, Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu War-szawskiego.
 • Kabicz J., 2010, Przedsiębiorczość społeczna szansą dla rejonów masowego bezrobocia [w:] Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu, red. T. Ochinowski, Wydawca Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, Warszawa.
 • Katalog spółdzielni socjalnych (www.ozrss.pl/spółdzielnie-socjalne/katalog/).
 • Mancino A., Thomas A., 2005, An Iralian Pattern of Social Enterprise The Social Cooperative, “Nonprofit Management & Leadership”, Spring, Vol. 15, No. 3, http://dx. doi.org/10.1002/nml.73
 • Niemkiewicz M., 2010, Z ziemi włoskiej, szwedzkiej, niemieckiej do Polski. O europejskich dobrych praktykach w sektorze ekonomii społecznej [w:] Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu, red. T. Ochinowski, Wydawca Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, Warszawa.
 • Prusak L., Cohen D., 2001, How to Invest In Social Capital, “Harvard Business Review”, June.
 • Sobol A., 2009, Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r., nr 94, poz. 651).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b33566b9-2e59-4ebb-8726-d5914a0cdd25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.