PL EN


2017 | 2(20) | 57-64 s.
Article title

WYKORZYSTANIE TECHNIK ZAPAŚNICZYCH WŚRÓD CZOŁOWYCH ZAWODNIKÓW MIXED MARTIAL ARTS (MMA) FEDERACJI UFC I BELLATOR

Content
Title variants
EN
THE USE OF WRESTLING TECHNIQUES AMONG THE LEADING FIGHTERS MIXED MARTIAL ARTS (MMA) UFC AND BELLATOR FEDERATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie powstało wiele federacji mieszanych sztuk walki, które organizują gale sportowe, pozwalające obserwować najlepszych zawodników wywodzących się z różnych dyscyplin sportów i sztuk walki. Obserwacja takich walk pozwala wskazać kierunek nowych rozwiązań taktycznych, a także ocenić efektywność różnych działań technicznych poprzez analizę głównych parametrów walki. Celem przeprowadzanych badań jest próba wskazania głównych elementów technik zapaśniczych stosowanych przez najlepszych zawodników MMA, kategorii wagowej welterweight federacji UFC i Bellator. Materiał badań stanowił zapis dziesięciu walk czołowych zawodników wagi welterweight (do77 kg) federacji UFC i Bellator. Do analizy wybrano ostatnie wygrane walki, pięciu czołowych zawodników w rankingu obu federacji. Obliczeń dokonano na podstawie cyfrowego zapisu walk udostępnionego przez Ultimate Fighting Championships oraz Fightnig Championships Bellator w latach 2014-2016. Ogólnie przyjęty, pogląd zakłada, że techniki zapaśnicze odgrywają znaczącą rolę w walkach MMA. Analiza walk czołowych zawodników federacji UFC i Bellator wskazuje że podstawowym elementem, który należy doskonalić zarówno w ataku jak i w obronie są zejścia do nóg (65% wszystkich działań zapaśniczych).
EN
Nowadays there are a number of mixed martial arts federations that organize sports events to watch the best athletes from different sports and martial arts. Observation of such fights allows to point the direction in new tactical solutions, as well as evaluate the effectiveness of various technical activities by analyzing the main combat parameters. The purpose of the research is to point the main elements of wrestling techniques used by the best MMA athletes, the welterweight category of the UFC and Bellator federations. The study material was a record of ten leading fighters of the welterweight weight (to77 kg) of the UFC and Bellator federations. For the analysis, there were chosen the last fights of the top five winners in both federations rankings. The calculations were based on the fights digital record provided by the Ultimate Fighting Championships and the Fightnig Championships Bellator from 2014 to 2016. Generally accepted opinion is that wrestling techniques play a significant role in MMA. The fights analysis of the leading athletes in the UFC and Bellator federations indicates that the basic element that should be improved, in both attack and defense, is getting down footsteps (65% of wrestling).
Keywords
Contributors
 • Zakład Gimnastyki, Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
author
 • SKN, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • Adam M., Pujszo R., Kuźmicki S., Szymański M., Tabakov S. (2015) MMA fighters' technical-tactical preparation -fight analysis: a case study, „Journal of Combat Sports and Martial Arts”, Vol. 6, s. 35-41.
 • Boguszewski D. (2010) Technical fitness training of judocas -limitations of top world tournaments in the years 2005-2008, „Journal Of Combat Sports and Martial Arts”, Vol. 3, s. 24-32.
 • Bujak Z. (2006) Dynamika walki sportowej najlepszych zawodników taekwon-do, Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury, Tom VI, s. 19-25.
 • Błach W. (2005) Judo. Wybrane zagadnienia treningu i walki sportowej, Biblioteka trenera, COS, Warszawa.
 • Czajkowski Z. (2004) Nauczanie techniki sportowej, Biblioteka trenera, Wyd. drugie, COS, Warszawa.
 • Kalina R. (2000) Teoria sportów walki, Warszawa.
 • Kruszewski A. (2008) Zapasy styl wolny. Podstawy techniki, Warszawa.
 • Kruszewski A., Zarczuk P., Kruszewski M., Kuzmicki S., Jagiello W., Blach W. (2011) Directions of changes of technical and tactical skills by wrestlers free style within 12 years, 1996-2008, „Journal of Combat Sports and Martial Arts”, Vol. 2, No. 2, s. 117-123.
 • López-González D. (2014) Technical-tactical performance in Greco-roman wrestling: analysis of 2013 Senior World Championships through mutivariate analysis, „International Journal of Wrestling Science”, Vol. 4, No. 1, 95-110.
 • Miarka, B. (2016) Technical-tactical and physiological demands of wrestling combats, „Revista de Artes Marciales Asiaticas” Vol. 11, No. 1, s. 18-31.
 • Pujszo R., Adam M (2016) The course of the MMA fights as a part of KSW federation -as the examples of the heavy weight “fight of the night”, Journal of Combat Sports and Martial Arts, Vol. 7, s. 57-60.
 • Pujszo M., Pujszo R., Stępniak R., Adam M. (2016) The course of the backward attacks in judo, after the first change of the rules, based on The World Championship from 2009 and 2011 in over 100 kg category. A pilot study, „Journal of Education, Health and Sport”, Vol. 6, No. 6, s. 223-234.
 • Sozański H. (1993) Podstawy teorii treningu sportowego, COS, Warszawa.
 • Tracewski J. (2011) Zapasy pierwszy krok zapaśniczy, Warszawa.
 • Tünnermann H. (2011a) Annual Scoring Analysis of World Championships by Freestyle, „International Journal of Wrestling Science”, Vol. 1, s. 21-31.
 • Tünnermann H. (2011b) Annual Scoring Analysis of World Championships by Women’s Freestyle, „International Journal of Wrestling Science”, Vol. 1, s. 32-40.
 • Tünnemann H. (2016) Scoring Analysis of the 2015 World Wrestling Championships, „International Journal of Wrestling Science”, Vol. 6, No. 1, s. 39-52.
 • Ulatowski T. (1981) Teoria i metodyka sportu, SiT Warszawa.
 • Wąsik J., Góra T. (2016) The Kinematics of taekwon-do back Kick, „Baltic Journal of Health and Physical Activity”, Vol. 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3366612-a792-4dc5-9f8d-15107ddf2832
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.