Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 190-201

Article title

Pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce dla prywatnej działalności gospodarczej

Content

Title variants

EN
Positive externalities of the activities of castle and palace museums in Poland for private business

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opisuje pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce, które są współcześnie przyjmowane i wykorzystywane przez prywatne działalności gospodarcze. Prezentuje on wyniki badania zrealizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2016/21/N/HS4/02879 pt. „Efekty zewnętrzne generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce”. Podstawą teoretyczną artykułu jest Teoria Efektów Zewnętrznych. Metoda badawcza opierała się na triangulacji metod, technik i narzędzi badawczych oraz rodzajów analizy nauk społecznych i została zorganizowana w wielokrotne studium przypadku. Pojedynczym „przypadkiem” (obiektem badania) była przestrzeń gospodarczo-społeczna zorganizowana wokół muzeum zamkowego lub pałacowego. Badaniem objęto dwadzieścia takich przestrzeni. Zidentyfikowanymi i opisanymi pozytywnymi efektami zewnętrznymi działalności muzeów dla przedsiębiorców są: odwiedzający muzea, widok muzeów (i prawo widoku) oraz wizerunek muzeów.
EN
The article describes the positive externalities of the activities of castle and palace museums in Poland, which are nowadays used by private business. It presents the results of the research carried out under the grant of the National Science Center No. UMO-2016/21/N/ HS4/02879 “Externalities generated through activities of castle and palace museums in Poland”. The theoretical background of the article is based on the Theory of Externalities. The research method was based on the triangulation of methods, techniques and research tools and types of analysis of social sciences and was organized in a multiple case study. A single “case” (research subject) was the economic environment organized around a castle or palace museum. The study covered twenty such environments. Three types of externalities of museums’ operations have been identified and described: museums’ visitors, museum views (and freedom of panorama) and images of museums.

References

 • Ashworth G.J., 2013, Heritage and local development: a reluctant relationship, [w:] Handbook on the Economics of Cultural Heritage, red. I. Rizzo, A. Mignosa, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton.
 • Baumol W.J., Oates W.E., 1998, The Theory of Environmental Policy, Second edition, Cambridge University Press, Cambrige.
 • Benhamou F., 2013, Public intervention for cultural heritage: normative issue and tools, [w:] Handbook on the Economics of Cultural Heritage, red. I. Rizzo, A. Mignosa, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton.
 • Beyer K., 2011, Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 21.
 • English Oxford Living Dictionaries, 2017, https://en.oxforddictionaries.com/definition/sight (dostęp: 20.04.2017).
 • English Oxford Living Dictionaries 2017, https://en.oxforddictionaries.com/definition/view (dostęp: 20.04.2017).
 • Garbicz M., 2005, Niedorozwój a korzyści skali, [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A., 1987, Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kachniewska M., Nawrocka E., 2012, Ekonomika podaży turystycznej, [w:] Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J., 2013, Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, nr 17, s. 29-31.
 • Machaj M., 2016, Wolna przedsiębiorczość. Podręcznik do nauki podstaw przedsiębiorczości, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław.
 • Mankiw N.G., Taylor M.P., 2015, Mikroekonomia, tł. J. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Meade J.E., 1952, External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation, The Economic Journal, vol. 62, nr 245.
 • Murzyn-Kupisz M., 2016, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.
 • Obłąkowska-Kubiak K., 2017, Postawy społeczeństwa polskiego wobec zabytków i polityki ich ochrony w świetle badań ankietowych, Ochrona Zabytków, 1(270) LXX.
 • Papandreou A.A., 2007, Externality and Institutions, Clarendon Press, Oxford.
 • Pigou A., 2013, The Economics of Welfare, Palgrave Macmillan, Nowy Jork.
 • Scitovsky T., 1954, Two Concepts of External Economies, The Journal of Political Economy, vol. 62, nr 2.
 • Słownik Języka Polskiego PWN, 2017, https://sjp.pwn.pl/sjp/widok;2535768.html (dostęp: 20.04. 2017).
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, red. nauk przekładu R. Rapacki, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szromnik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sztaba S. (red.), 2007, Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Understanding Tourism: Basic Glossary, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf, data dostępu: 15.08.2018.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.
 • Więckowski M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, PAN IGiPZ, Warszawa.
 • Zieliński M., Kubacki M., 2014, Marka we współczesnej gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b3373370-a80c-4e27-883b-886e9d3de5d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.