PL EN


2014 | 5 | 2 | 89-106
Article title

„Jesteśmy blisko i coraz więcej o sobie wiemy”. Komentarz do bibliografii za lata 2007—2013

Content
Title variants
CS
„Jsme blízko a stále více a více o sobě víme”. Komentovaná bibliografie z let 2007—2013
EN
„We are close and we know more and more about each other”. A commentary to the bibliography for the years 2007—2013
Languages of publication
PL
Abstracts
CS
Komentovaná bibliografie z let 2007—2013 bezesporu je jedním z nejvíce cenných sbírkových aktivit v oblasti překladu do českého a polského jazyka. Retrospektivní bibliografie je dobrým zdrojem bibliografických informací o překladů české a polské literatury z let 2007—2013 a zároveň o českém a polském písemnictví. Publikace obsahuje bibliografii snažící se podat pokud možno úplný obraz knižní a časopisecké produkce vydané na území České republiky a Polska. Bibliografie překladů podává souhrnný materiál k pohledu na vývoj české a polské poezie, prózy a dramatu v posledních letech. Možno říci, že jsme obohaceni o knihu, které se podařilo zpracovat rozvoj překladatelské činnosti v Polsku a České republice, nejen pro odborníky filology a literární historiky, jimž umožní celkový pohled na českou a polskou literaturu v překladu, ale i přístupně pro široký okruh zájemců o kulturu českého a polského národa. V tom je hlavní význam díla „Przekłady Literatur Słowiańskich”, které představuje zajímavou práci v Polsku.
EN
The discussed here bibliography for the years 2007—2013 is without any doubt one of the most important publications on the subject of translations into Czech and Polish languages. The retrospective bibliography is a very good source for bibliographical information about Polish and Czech literature translation in the years 2007—2013, as well as for the Polish and Czech writing in general. The publication includes a bibliography which makes an attempt to present, if it’s possible, a full picture of the book and periodical production, which were published on the territories of Poland and the Czech Republic. The translations bibliography constitutes a general material for an overview of the development of the Czech and Polish prose, poetry and drama in the recentyears. It can be said that we are richer for a book, in which the author was able to elaborate on the development of the translating activity in Poland and the Czech Republic. This work proves to be valuable not only for the highly specialized experts in the fields of philology and literary history, who have now an access to a comprehensive overview of the Czech and Polish literature in translation, but also is a great introductory material for a wide circle of people interested in the culture of the Polish and Czech nations. In this lies the main importance of the work The Slavic Literature Translations, which is a very interesting work in Poland.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
89-106
Physical description
Dates
published
2014-07-01
Contributors
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, zydlo1@wp.pl
References
 • Bakuła, Bogusław. „Kanon, antykanon, postkanon w dyskursie o tożsamości kultur w Europie Środkowej i Wschodniej (1991—2011).“ Porównania 9 (2011).
 • Baron, Roman. „Obraz Czecha w społeczeństwie polskim. Przykład Galicji.“ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. Z. 136. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
 • Bokszański, Zbigniew. Stereotypy a kultura. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
 • Czaplińska, Joanna: „Aksamitna przeszłość? Subiektywne refleksje o współczesnej literaturze czeskiej.“ Strony 2 (2010).
 • Even-Zohar, Itamar. „Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim.“ Tłum. Magda Heydel. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2010.
 • Fiala, Jiři. „Krótko o czeskich przekładach polskiej poezji romantycznej“. Tłum. Magdalena Nobis. Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. Red. Romuald Cudak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 • Hajduk-Gawron, Wioletta. „Przekłady literatury polskiej a odbiór tekstów literackich w nauczaniu cudzoziemców.“ Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. Red. Aleksandra Achtelik,Jolanta Tambor. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2007.
 • Kroh, Antoni. „Polak, Czech — dwa bratanki.“ Narody i stereotypy. Red. Teresa Walas. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995.
 • Kroh, Antoni. O Szwejku i o nas. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002.
 • Lachman, Magdalena. „Niedyskretny urok stereotypów. O prozie polskiej po 1989 roku.“ Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Red. Włodzimierz Bolecki, Grzegorz Gazda. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2003. 229-258.
 • Łazuga, Waldemar. Rzeczy większe i mniejsze. Poznań: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych, 2002.
 • Lehr-Spławiński, Tadeusz, Piwarski, Kazimierz, Wojciechowski, Zygmunt. Polska — Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Katowice: Instutut Śląski, 1947.
 • Měšťan, Antonín. „Česko-polské styky v minulosti.“ Československo-polské styky. Včera, dnes a zítra. Red. Antonín Měšťan. Mnichov: Opus Bonum, 1986.
 • Měšťan, Antonín. „Dlaczego Czesi to Pepiki?“ Kapoan. O czeskim dla Polaków, być może mało zaawansowanych, ale mocno zainteresowanych. Red. Zofia Tarajło-Lipowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
 • Mikołajczak, Aleksander Wojciech. „Czesi w historii i kulturze Polski.“ Czesi. Red. Lech M. Nijakowski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
 • Miszalska, Jadwiga. „Przekład literatury włoskiej w staropolszczyźnie na tle porównawczym.“ Przekładaniec 21 (2008).
 • Mroczek, Izabela: „Książka „na zamówienie” we współczesnym czeskim kontekście literackim.“ Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz. Red. Jakub Chrobak, Małgorzata Filipek, Milica Jakóbiec-Semkowa, Łucja Kusiak-Skotnicka, Agnieszka Matusiak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 • Mroczek, Izabela: „O recepcji tłumaczeń czeskiej literatury bestsellerowej na język polski (na przykładach tłumaczeń książek Michala Viewegha, Ireny Obermannovej i Haliny Pawlowskiej).“ Przekłady Literatur Słowiańskich 1.1 (2009): 131-140.
 • Orłoś, Teresa Zofia. „Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie czeskim.“ Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (1958): 267—283.
 • Orłoś, Teresa Zofia. „Wzajemne wpływy językowe czesko-polskie i ich uwarunkowanie historyczne.“ Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury - Polsko-české sousedství v rozvoji jazyka a literatury. Red. Teresa Zofia Orłoś, Jiří Damborský. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
 • Orłoś, Teresa Zofia. Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych — Tisíc let česko-polských jazykových vztahů. Kraków: Universitas, 1993.
 • Patočka, Jan. Kim są Czesi? Tłum. Jacek Baluch. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997.
 • Pawlak, Antoni. „Dlaczego Czesi.“ Banici (Rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi). Red. Andrzej Jagodziński. Kraków: Oficyna Literacka, 1988.
 • Sobotková, Marie. Studie z české a polské literatury. Pět století v historii česko-polských literárních souvislostí. Olomouc: Univerzita Palckého, 2002.
 • Szczerek, Ziemowit. „Współczesne stereotypy polsko-czeskie.“ Ideologie — Państwa — Społeczeństwa. Red. Ryszard Żelichowski. Warszawa: ISP PAN, 2011.
 • Tarajło-Lipowska, Zofia. „Długi żywot (anty)polskiego stereotypu w Czechach.“ Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury - Polsko-české sousedství v rozvoji jazyka a literatury. Red. Teresa Zofia Orłoś, Jiří Damborský. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
 • Vítová, Lenka. „Hranice po hranicích. Česko-polská a polsko-česká kulturní recepce po roce 1989.“ Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. Red. Jarosław Lipowski, Dorota Żygadło-Czopnik. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 • Wolff-Powęska, Anna. „Dobrzy sąsiedzi, źli sąsiedzi.“ Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków. Red. Wiesław Lesiuk, Aleksandra Trzcielińska-Polus. Opole: Wydawnictwo WSZiA, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3384e8d-8e41-412e-8c7e-e5750d5054af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.