PL EN


2016 | 22 | 48 | 403-420
Article title

Liturgia słowa Bożego przestrzenią zbawczego dialogu Boga z człowiekiem w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini

Content
Title variants
EN
The Liturgy of the Word of God as a Place of Salvific Dialog between God and Man in Light of Benedict XVI’s Apostolic Exhortation "Verbum Domini"
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ukazuje liturgię słowa Bożego jako miejsce zbawczego dialogu pomię- dzy Bogiem a człowiekiem. Podstawowym źródłem niniejszej refleksji jest adhortacja apostolska Benedykta XVI V erbum Domini. Ów zbawczy dialog między Bogiem a człowiekiem stał się możliwy dzięki Bożemu Objawieniu. Poprzez całą historię zbawienia Bóg objawiał się ludzkości poprzez słowa i dzieła, co opisane zostało na kartach Pisma Świętego, które stało się głównym źródłem chrześcijańskiej liturgii. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, a dzięki obecnemu w nim Chrystusowi posiada stwórczą i zbawczą moc. Bowiem to właśnie w Chrystusie — boskim Logosie — Bóg w pełni przemówił do człowieka i ukazał mu swoje oblicze. Przez swe słowo Bóg nie tyle chce pouczać lub ganić człowieka, ale wprowadzić go w ów zbawczy dialog, oczekując jedynie naszej odpowiedzi, która wyrażać się będzie w żywej i świadomej wierze. Podstawową przestrzenią tegoż dialogu jest liturgia Kościoła, co wynika z faktu, że właśnie w niej obecny jest Chrystus — Słowo Boże staje się w niej rzeczywiście obecne.
EN
The paper shows the Liturgy of the Word of God as a place of salvific dialog between God and man. The fundamental source of this reflection is the exhortation Verbum Domini signed by pope Benedict XVI. The salvific dialog between God and man become possible because of the fact that God revealed Himself to the man. Throughout the entire history of Salvation God revealed Himself to mankind by His words and works, what was described by the inspired Authors. In such a way the Bible become a book of the Word, which continues to be proclaimed in Liturgy of the Church. The word of God is living and effective and it has power, which is both creative and salvific, because Jesus Christ is present in it, as the eternal Word of the Father. In Jesus — the divine Logos, God has fully spoken to mankind and has shown us His countenance in a most perfect way. Through His word God doesn’t want to instruct and scold us, but He wants to make a salvific dialog with us waiting for our response, which should be make of our living and conscious faith. The salvific dialog becomes a reality and gets perfection in the liturgy of the Church. This is possible by the presence of Christ in the liturgy, where — in fact — the word of God becomes actual and present.
Year
Volume
22
Issue
48
Pages
403-420
Physical description
Contributors
 • Poznań, UAM
References
 • BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Poznań 2010.
 • FRANCISZEK, Encyklika Lumen fidei, Kraków 2013.
 • JAN PAWEŁ II, Jezus Chrystus — Przedwieczne Słowo Boga Ojca, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków 1999, s. 141–144.
 • JAN PAWEŁ II, Jezus Chrystus: Syn, który „żyje dla Ojca”, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków 1999, s. 119–121.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • PAWEŁ VI, Encyklika Ecclesiam suam, Paryż 1967.
 • SOBÓR TRYDENCKI, Dekret o sakramencie Eucharystii, BF, 405–417, s. 203–208.
 • SOBÓR WATYKAŃSKI II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 410–421.
 • SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum, w: Sobór Watykański II.Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 350–363.
 • SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 48–78.
 • BROWN R., FITZMEYER J., MURPHY R. (red.), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001.
 • ANTONIEWICZ M., Pneumatologiczny rys Tradycji, Pisma Świętego i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w ujęciu adhortacji „Verbum Domini” Benedykta XVI, w: TENŻE (red.), Teologia dogmatyczna. „Verbum Domini”, t. VI, Poznań 2011, s. 23–36.
 • BARNES W., Natchnienie i bezbłędność, w: B. METZGER, M. COOGAN (red.), Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1997, s. 549–551.
 • BUXAKOWSKI J., Objawienie i wiara. Teologia prawd wiary, t. II, Pelplin 1997.
 • DANIÉLOU J., Bóg i my, tłum. A. Urbanowicz, Kraków 1965.
 • HARĘZGA S., Słowo Boże, EK 18, kol. 403–406.
 • HARRINGTON W., Klucz do Biblii, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1984.
 • HARRINGTON W., Teologia biblijna, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1977.
 • FEUILLET A., GERLOT P., Słowo Boże, STB, s. 876–883.
 • JELONEK T., Repetytorium biblijne, Kraków 2009.
 • KAISER O., Stwórcza moc słowa Bożego, w: ComP 125 (2001), s. 10–22.
 • KASPER W., Jezus Chrystus — ostateczne Słowo Boga, ComP 127 (2002), s. 40–49.
 • KERN W., Wiedza i wiara, w: W. KERN, G. STACHEL (red.), Dlaczego wierzymy? 41 tez teologii fundamentalnej, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1969, s. 134–141.
 • KIEJKOWSKI P., Człowiek stworzony w Słowie, przez Słowo i dla Słowa. Przesłanie antropologiczne adhortacji „Verbum Domini” Benedykta XVI, w: M. ANTONIEWICZ (red.), Teologia dogmatyczna. „Verbum Domini”, t. VI, Poznań 2011, s. 75–93.
 • KNOCH W., Bóg szuka człowieka: Objawienie, Pismo święte, Tradycja, tłum. B. i M. Szlagor, Poznań 2000.
 • KUDASIEWICZ J., Pismo święte, w: A. ZUBERBIER (red.), Słownik teologiczny, Katowice 1998, s. 407–412.
 • LANGKAMMER H., Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu, Katowice 1976.
 • LANGKAMMER H., U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wrocław 1976.
 • LEVIE J., Ludzkie dzieje słowa Bożego, tłum. W. Kowalska, Warszawa 1972.
 • LÉON-DUFOR X., Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1998.
 • LUBAC H. DE, Słowo Boga w historii człowieka, tłum. B. Czarnomska, Kraków 1997.
 • MOYSA S., Słowo zbawienia, Kraków 1974.
 • MUSCHALEK G., Wiara jako odpowiedź człowieka, w: W. KERN, G. STACHEL (red.), Dlaczego wierzymy? 41 tez teologii fundamentalnej, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1969, s. 240–249.
 • MÜLLER G., Chrystologia — nauka o Jezusie Chrystusie. Podręcznik teologii dogmatycznej, tłum. W. Szymona, Kraków 1998.
 • PAREDES J., Syn Boży – Syn Człowieczy, w: J. SALIJ (red.), Wierzę, Kielce 2012, s. 109–150.
 • PETER M., Tak mówi Bóg. Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, Poznań 1984.
 • PYC M., Verbum Dei. Chrystologiczna refleksja w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”, w: M. ANTONIEWICZ (red.), Teologia dogmatyczna. „Verbum Domini”, t. VI, Poznań 2011, s. 7–21.
 • RATZINGER J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2012.
 • RAVASI G., Biblia jest dla ciebie. Mały kurs teologii biblijnej, tłum. D. Stanicka-Apostoł, Poznań 2011.
 • RIDEAU E., Objawienie. Słowo Boże, tłum. K. Wróblewska, Warszawa 1974.
 • RUSECKI M., Traktat o Objawieniu, Kraków 2007.
 • SCHEFFCZYK L., Pismo Święte słowem Boga i Kościoła, ComP 125 (2001), s. 49–63.
 • SCHELKLE K., Teologia Nowego Testamentu, t. II, tłum. L.M. Dylewski, Kraków 1984.
 • SESBOÜÉ B., THEOBALD C., Słowo zbawienia. Doktryna Słowa Bożego. Usprawiedliwienie i dyskurs wiary. Objawienie i akt wiary. Tradycja, Pismo Święte i magisterium, w: B. SESBOÜÉ (red.), Historia dogmatów, t. IV, tłum. P. Rak, Kraków 2003.
 • SWEND D., Wiara odpowiedzią na Boże słowo, w: R. KULIGOWSKI, M. JAGODZIŃSKI, D. SWEND (red.), Słowo Boże w Kościele, Warszawa 2009, s. 165–176.
 • SZAFRAŃSKI A., Teologia liturgii eucharystycznej, Lublin 1981.
 • SZLAGA J., Wstęp ogólny do Pisma świętego, Poznań 1986.
 • TAMBOR P., Pochodzenie tytułu „Logos” i jego znaczenie w Prologu Ewangelii według świętego Jana, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1 (2002), z. 1, s. 351–363.
 • WEISER A., Teologia Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Jana i Apokalipsa św. Jana, tłum. M. Szczepaniak, Kraków 2011.
 • WITCZYK H., Logos, EK 10, kol. 1312–1315.
 • WYPYCH S., Słowo Boże, w: S. GRZYBEK (red.), Vademecum biblijne, cz. IV, Kraków 1991, s. 7–24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b33a3cf1-1add-4ece-832b-361d9e776a42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.