PL EN


2015 | 3(93) | 13-18
Article title

Analiza opłat planistycznych związanych z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krakowa

Authors
Content
Title variants
EN
An Analysis of Zoning Fees Associated with the Adoption of Zoning Plans in the Municipality of Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uchwalenie bądź zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może skutkować wzrostem lub obniżeniem wartości nieruchomości. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalania opłat planistycznych przez gminy w przypadku wzrostu wartości nieruchomości. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie że opłaty planistyczne nie są w pełni egzekwowane z uwagi na zaskarżanie decyzji o ustalaniu opłat przez właścicieli nieruchomości. Celem opracowania jest analiza zakresu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krakowa oraz opłat planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.
EN
The adoption of a zoning plan or any change to it may result in an increase or a decrease in the value of real estate. In the case of increased property values, the Law on Spatial Planning and Development provides for a possibility for zoning fees to be determined by municipalities. The research thesis of the article is the statement that planning fees are not fully enforced due to property owners appealing against the decisions on establishing the fees. This paper aims to analyse the scope of the adopted local zoning plans in Cracow as well as zoning fees, charged relative to the increase in real estate value.
Year
Issue
Pages
13-18
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
References
 • Gdesz M., Trembecka A., Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów, Wyd. Gall, Katowice 2013.
 • Hełdak M., Teoretyczne i praktyczne aspekty ustalania wysokości opłaty planistycznej Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 18, nr 1.
 • Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Wyd. 8, komentarz do art. 37. LEGALIS 2015.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn.zm).
 • Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2009 r sygn. akt II OPS 3/09, ONSA/WSA 2010 nr 2, poz. 22.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 267- tekst jednolity z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., nr 50, poz. 291 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 - tekst jednolity z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647- tekst jednolity z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2011 r. nr 153, poz. 901).
 • Wolanin M., Zasadnicze problemy dopuszczalności ustalenia opłaty planistycznej oraz jej zwrotu, Cz I, Nieruchomości C.H. Beck, Nr 9, 2011.
 • Wolanin M., Zasadnicze problemy dopuszczalności ustalenia opłaty planistycznej oraz jej zwrotu, Cz IV , Nieruchomości C.H. Beck, Nr 12, 2011.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2008 r sygn. akt II OSK 1887/07, LEX nr 464945.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2010 r. sygn. akt II OSK 311/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, strona internetowa http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08 (Dz. U. z 2010 r. nr 24, poz. 124).
 • Źróbek S., Krajewska M., Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 36, t.1,Szczecin, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b344aa1b-45b7-403d-9d5e-f2c8b1c6a4ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.