PL EN


2019 | 4 (98) | 57-67
Article title

Dziedzictwo kulturowe w turystyce wiejskiej z perspektywy nowego muzealnictwa

Authors
Content
Title variants
EN
CULTURAL HERITAGE IN RURAL TOURISM FROM THE PERSPECTIVE OF NEW MUSEUM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem rozwoju wsi. Jego znaczenie rośnie wobec stopniowego ograniczania rolnictwa, jako podstawy gospodarki i życia społecznego wsi. Może ono być ważnym zasobem gospodarczym wobec upowszechniania się ekonomii kultury i związanej z nią turystyki kulturowej. Społeczne i gospodarcze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego wsi napotyka jednak na liczne problemy, takie jak nierówny dostęp do zasobów kultury, różna ich jakość, kłopoty z dziedziczeniem (dziedzictwo niechciane, trudne, nieuświadamiane), niedostatek innych czynników rozwojowych: wiedzy i umiejętności, finansów, infrastruktury. Celem opracowania jest pokazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego do tworzenia produktów wiejskiej turystyki kulturowej w takich właśnie sytuacjach problemowych. Przyjęto tezę, że pomocne będzie tu odwołanie się do postulatów nowego muzealnictwa. Teza ta weryfikowana była w trakcie kreowania produktów turystycznych w ramach programu tworzenia wiosek tematycznych. Zastosowano przy tym metodologię współuczestniczących badań w działaniu lokującą się w szerszej perspektywie antropologii stosowanej.
EN
Cultural heritage is an important factor in rural development. Its importance is growing due to the gradual reduction of agriculture as the basis of the economy and social life of the village. It can be an important economic resource in the face of the spread of cultural economics and related cultural tourism. The social and economic use of the cultural heritage of the village, however, faces numerous problems, such as unequal access to cultural resources, their different quality, problems with inheritance (unwanted, difficult, unconscious heritage), and a lack of other developmental factors: knowledge and skills, finances, infrastructure. The aim of the study is to show the possibilities of using cultural heritage to create rural cultural tourism products in such problem situations. The thesis was accepted that it would be helpful here to refer to the postulates of the new museology. This thesis was verified while creating tourist products as part of the thematic village creation program. The methodology of the Participatory Action Research was used, which is located in the broader perspective of applied anthropology.
Year
Issue
Pages
57-67
Physical description
Dates
received
2019-11-05
accepted
2019-11-23
Contributors
 • Emerytowany pracownik Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego , w.i.@op.pl
References
 • Cole S. (2005): Action ethnography: Using participant observation, (w:) Ritchie B., Burns P., Palmer C. (red.) Tourism Research Methods (s. 63–73). Oxfordshire, UK: CABI.
 • Idziak W. (2013): Współczesne tendencje w muzealnictwie, http://muzeoblog.mik.krakow.pl/2007/11/08/nowa-rola muzeum/w_idziak_wspolczesne_tendencje/index.html
 • Idziak W. (2008): Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Koszalin.
 • Kneafsey M. (2001): Rural cultural economy: tourism and social relations. Annalsof Tourism Research, 28(3), s. 762-783.
 • Kobyliński Z. (2011): Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? MAZOWSZE Studia Regionalne nr 7, s. 23.
 • Komarac T. (2014): A New World for Museum Marketing? Facing the Old Dilemmas while Challenging New Market Opportunities. Tržište / Market. 26. s. 199-214.
 • Mensch P. van (1992): Towards a methodology of museology. PhD thesis, University of Zagreb, s. 46.
 • Murzyn-Kupisz M. (2012), Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury, w: Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, B. Szmygin (red.), Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa, Lublin, s. 137.
 • Nowacki M. (2012) Dziedzictwo I turystyka: relacje i ewolucja koncepcji (w:) Włodarczyk B., Krakowiak B., (red.) Kultura i turystyka - wspólne korzenie, Łódź, s. 45-46.
 • Olszewska-Dyoniziak B. (2000). Zarys antropologii kulturowej. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, s. 255.
 • Owsianowska S, Banaszkiewicz M.. Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, Turystyka kulturowa, s. 12.
 • Ray C. (2001). Culture economies (Newcastle: Centre for Rural Economy, Newcastle University, s. 8-9 http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/centreforruraleconomy/files/culture-economy.pdf (dostęp: 5.08.2019).
 • Самойленко Л., Шидловський П. (2016), Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого?, В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка.s.62-70. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_Ist_2016_4_16.pdf (dostęp 10.10.2019).
 • Piotrowski J. P., Idziak W. (2001): Kultura bogactwem turystyki wiejskiej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, s. 22 – 53.
 • Stringer, E. (1996): Action research. A handbook for practitioners. Thousand Oakes: Sage Publications.
 • Teruggi M. E. (1973): Museums and scientific and technological development (w:) Wise C. (red.) The Role of museums in today’s Latin America, Museum Vol XXV, n° 3.
 • Willigen J. (1993): Applied anthropology: An introduction. Westport, CT: Bergin & Garvey.
 • Declaration of Quebec – Basic Principles of a New Museology 1984 (w:) Sociomuseology IV, Cadernos de Sociomuseologia, Vol 38-2010.
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, art. 2.1, Paryż 2003. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_dz._niemater_2003.pdf (dostęp 4.09.2019).
 • Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego, art. 1 i 2, Paryż 1972, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowego_dziedzictwa.pdf (dostęp 4.09.2019).
 • Ustawa o muzeach, z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2019 r. poz. 917, 1726.
 • http://www.ces.uc.pt/projectos/somus/docs/Quebec%20declaration%201984.pdf (dostęp: 3.08.2019).
 • http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-64b949dd-bc56-4ca4-ab26-05aef7137dac/c/msr_7_kobylinski.pdf (dostęp 5.09.2019).
 • https://www.researchgate.net/publication/271829654_A_New_World_for_Museum_Marketing_Facing_the_Old_Dilemmas_while_Challenging_New_Market_Opportunities (dostęp: 10.10.2019).
 • http://emuzeum.cz/admin/files/Peter-van-Mensch-disertace.pdf (dostęp: 25.08.2019).
 • http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/662, (dostęp 5.09.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b35dbd07-a83c-44ff-9bdc-45970f95217c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.