PL EN


2019 | 22 | 106-116
Article title

Textilní produkce ve starém Egyptě a její doklady z Abúsíru

Content
Title variants
EN
Ancient Egyptian textile production with the focus on finds from Abusir
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the textile production in ancient Egypt. This material figured prominently in all aspects of life of the Egyptians. Information about it derives from the fabrics themselves and from the representation on tomb-paintings and models of workshops. In the first part, the author points to different uses of textile as documented in archaeological finds. Besides the clothes it was plentifully needed in the households, for funeral use, in religion and it has also its economical function. The second part deals with the technology of production of textile. The most common raw material for production was flax, but infrequently other plant or animal materials were also used. The prepared flax yarns had to be spun and iconographical sources show that there were several ways in which this activity was carried out. Special attention is paid to weaving. Findings indicate that in ancient Egypt two types of looms were known – horizontal and vertical. The extent of use of both of these types has been discussed by researchers for a long time. The finished products could be decorated in a variety of ways, the article presents especially those that are used on material from Abusir. Finally, various archaeological contexts of Abusir textile finds are outlined along with the functions of this material. Examples of some most interesting textile finds are also presented. Due to the character of the site, they are dated to the Third and First Millennium BC.
CS
Cílem tohoto článku je na základě archeologických i ikonografických pramenů představit textilní produkci ve starověkém Egyptě. Látky a výrobky z nich představovaly totiž velmi důležitou komoditu provázející každodenní život člověka. První část se zaměřuje na různé použití textilu, tak jak ho dokumentují archeologické nálezy, kromě odívání byl totiž textil přirozeně hojně využíván v domácnosti, pro funerální potřeby, v náboženství, měl také svou ekonomickou funkci. Druhá část pojednává o technologii výroby tkanin a textilních produktů. Nejběžnější surovinou pro výrobu byl len, ale vzácněji se používaly také jiné rostlinné či živočišné materiály. Připravená lněná vlákna bylo nutné upříst, ikonografické prameny ukazují, že existovalo několik způsobů, jakými byla tato činnost prováděna. Zvláštní pozornost je věnována tkaní. Nálezy naznačují, že ve starověkém Egyptě byly známy dva druhy tkalcovských stavů – horizontální a vertikální. Rozsah používání obou těchto typů je badateli dlouho diskutován, nejasná je zejména otázka, kdy a za jakých podmínek začal být používán vertikální stav. Hotový textilní výrobek mohl být zdoben nejrůznějšími způsoby, článek představuje zvláště ty, které se objevují na abúsírských nálezech. Závěrem jsou zmíněny různé archeologické kontexty, ze kterých pochází tkaniny z královské nekropole v Abúsíru, a zároveň jsou uvedeny příklady těch nejzajímavějších zdejších látek, datovaných, vzhledem k charakteru lokality, do 3. a 1. tisíciletí př. Kr.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b35e6662-1f4f-4c10-9181-cadf6f4332a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.