PL EN


2018 | 18 | 2 | 38-42
Article title

Budo as philosophical background of Karate-Do: does the training method really matter?

Content
Title variants
PL
Budo jako tło filozoficzne Karate-Do: czy metoda szkolenia naprawdę ma znaczenie?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. The practice of Japanese originated martial arts, like Karate-Do, is associated with an individual “path of enlightment” or the way of living (Do), that surpasses the athletic practice for itself. The concept of Budo, with all values, moral principles and patterns of behaviour, is traditionally linked to this path or way, being the philosophical background of the practice. The globalisation of the Karate-Do have created two main ways or training methods with different main goals – traditional one and sports Karate-Do. Problem. The main objective of this study is to compare the evaluations of different Budo- associated aspects, values, principles and domains, to find the differences between karateka who are engaged in both training methods. Method. A questionnaire was applied, in Portugal, to a group of 78 karateka with more than two years of continued training, who are engaged or use a traditional or sports training method. Results. The results show a high and similar evaluation scores of all items questioned on both training methods, only with single and not consistent differences. Conclusion. Without generalising, we can assume that karateka observe the philosophical background of Karate-Do (Budo) in only one way, even when they are engaged in different methods of practice with different main goals. So, Karate-Do philosophy is one, only daily practices in dojo and goals differ. However, further investigation is needed to support these conclusions.
PL
Tło. Praktyka japońskich sztuk walki, takich jak Karate-Do, wiąże się z indywidualną ścieżką oświecenia lub sposobem życia (Do), która przewyższa sportową praktykę samą w sobie. Koncepcja Budo, ze wszystkimi wartościami, zasadami moralnymi i wzorcami zachowań, jest tradycyjnie związana z tą ścieżką lub drogą, będąc filozoficznym tłem praktyki. Globalizacja Karate-Do stworzyła dwa główne sposoby lub metody treningowe z różnymi głównymi celami – tradycyjnym i sportowym Karate-Do. Problem. Głównym celem niniejszego badania było porównanie ocen różnych aspektów, wartości, zasad i domen związanych z Budo, wśród karateków, którzy są zaangażowani w obie metody szkoleniowe. Metoda. Kwestionariusz zastosowany został w Portugalii w grupie 78 karateków z ponad 2-letnim nieprzerwanym stażem szkoleniowym, którzy są zaangażowani lub stosują tradycyjną lub sportową metodę szkolenia. Wyniki. Wyniki pokazują wysoką i podobną ocenę wszystkich elementów pojawiających się w kwestionariuszu w obu metodach treningowych, tylko z pojedynczymi i niejednolitymi różnicami. Wniosek. Autorzy przyjmują założenie, że karatecy obserwują filozoficzne tło Karate-Do (Budo) tylko w jeden sposób, nawet jeśli wdrożone są różne metody praktyki z różnymi głównymi celami. Tak więc filozofia Karate-Do jest jedna, różnią się tylko codzienne praktyki w dojo i cele. Konieczne
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
38-42
Physical description
Contributors
author
  • University of Evora (Portugal)
  • University of Evora (Portugal)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3624227-2cc2-49a2-a809-709759311ab2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.